EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Νί­κη της τρόι­κας σε ό­λα τα ση­μεία


 

Σκη­νι­κό σκλη­ρής μά­χης στή­θη­κε α­πό την κυ­βέρ­νη­ση. Από τη μια, οι εκ­πρό­σω­ποί της, α­πό την άλ­λη, οι εκ­πρό­σω­ποι της τρόι­κας. Στο τρα­πέ­ζι ήρ­θαν πολ­λά σχέ­δια, πολ­λές προ­τά­σεις, δια­τυ­πώ­θη­καν και συμ­φω­νίες και δια­φω­νίες. Σί­γου­ρα ε­πι­κρα­τεί σύγ­χυ­ση για το δια­μορ­φού­με­νο τε­λι­κό σχέ­διο και α­σά­φεια, τρο­φο­δο­τη­μέ­νη και α­πό την ί­δια την κυ­βέρ­νη­ση. Όμως, πα­ρ’ ό­λα αυ­τά ο ά­ξο­νας της πο­λι­τι­κής που συμ­φω­νή­θη­κε εί­ναι α­πο­λύ­τως σα­φής. Η νί­κη των εκ­προ­σώ­πων της τρόι­κας εί­ναι κα­θα­ρή σ’ ό­λα τα ση­μεία. Ακό­μη και ε­κεί που η κυ­βέρ­νη­ση, με την προ­βλε­πό­με­νη ρή­τρα, ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι νί­κη­σε ε­κεί­νη.
Η α­να­χώ­ρη­ση, ε­ξάλ­λου της τρόι­κας, α­φή­νο­ντας πί­σω α­νοι­χτό το πα­κέ­το των μέ­τρων, δεν εί­ναι υ­πέρ της κυ­βέρ­νη­σης, εί­ναι ε­να­ντίον. Εκεί­νη ε­πεί­γε­ται να έ­χουν ό­λα τε­λειώ­σει πριν τη συ­νε­δρία­ση του Γιού­ρο­γκρουπ στις 8 Οκτω­βρίου, για να εί­ναι ό­λα έ­τοι­μα στη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής, στις 18 Οκτω­βρίου, κα­θώς τό­τε σχε­διά­ζε­ται να τε­θούν και τα «ελ­λη­νι­κά αι­τή­μα­τα». Επι­πλέ­ον, ε­πεί­γο­νται για να μην μέ­νει χώ­ρος για σε­νά­ρια που α­νέ­φε­ραν ό­τι η τρόι­κα θέ­λει να πά­ει πί­σω η έκ­θε­ση για την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία, ά­ρα και η ε­κτα­μίευ­ση της δό­σης, ί­σως και για με­τά τις ε­κλο­γές στις Η­ΠΑ…
Τι πέ­τυ­χε η τρόι­κα που να μας ε­πι­τρέ­πει να λέ­με ό­τι περ­νά­ει την α­κραία εκ­δο­χή της γραμ­μής της; Πρώ­το­ν, ε­πέ­βα­λε πλή­ρως τη δι­κή της ά­πο­ψη ως προς τη σύν­θε­ση των 11,6 δισ. ευ­ρώ. Άνω των 7 δισ. α­φο­ρούν ευ­θέως μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, πε­τυ­χαί­νο­ντας έ­τσι δύο στό­χους ταυ­τό­χρο­να: σί­γου­ρο τα­μεια­κό α­πο­τέ­λε­σμα και, για να μην ξε­χνά­με την ε­σω­τε­ρι­κή υ­πο­τί­μη­ση, ε­νί­σχυ­ση της πο­λι­τι­κής της για ε­πι­βά­ρυν­ση της ερ­γα­σίας. Δεύ­τε­ρον, προώ­θη­σε το σχέ­διό της για μο­νι­μό­τε­ρες α­να­τρο­πές θε­σμών που δύ­σκο­λα α­να­κτώ­νται στο μέλ­λον. Για πα­ρά­δειγ­μα, ε­πι­βάλ­λει την αύ­ξη­ση της η­λι­κίας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης και μάλ­λον θα ε­πι­τύ­χει μέ­ρος των αι­τη­μά­των που έ­θε­τε το γνω­στό e-mail προς το υ­πουρ­γείο Εργα­σίας, ό­πως οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, οι μέ­ρες ερ­γα­σίας, το ύ­ψος της α­πο­ζη­μίω­σης ή το ύ­ψος των α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών. Προω­θεί ε­πί­σης μια φο­ρο­λο­γι­κή λο­γι­κή ά­κρως συ­ντη­ρη­τι­κή, αλ­λά που θα φέ­ρει έ­σο­δα. Τρί­το­ν, α­πο­δέ­χτη­κε μεν τις προ­τά­σεις, τα λε­γό­με­να ι­σο­δύ­να­μα μέ­τρα που πρό­τει­νε η κυ­βέρ­νη­ση ή κά­ποιοι ε­ταί­ροι της, αλ­λά ως πρό­σθε­τα μέ­τρα! Ασφα­λώς, εί­ναι κα­λυμ­μέ­να με τη ρή­τρα ό­τι, αν πια­στούν οι στό­χοι, τό­τε θα μειώ­νο­νται κά­ποια σκλη­ρά μέ­τρα α­πό το 2014. Αν δεν πια­στούν, ό­μως, οι στό­χοι το 2013, που εί­ναι βέ­βαιο, τό­τε θα παρ­θούν σκλη­ρό­τε­ρα μέ­τρα το 2014. Μά­λι­στα, πρέ­πει να ο­ρι­σθούν αυ­τά α­πό τώ­ρα! Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δη­λα­δή, αυ­τό που ι­σχύει εί­ναι ό­τι α­πό τώ­ρα έ­χουν παρ­θεί τα πρό­σθε­τα μέ­τρα που θα χρεια­στούν στο μέλ­λον και έ­τσι μοιά­ζει να γλι­τώ­νει πο­λι­τι­κά η κυ­βέρ­νη­ση, κα­θώς δια­τεί­νε­ται ό­τι τα κυο­φο­ρού­με­να αυ­τές τις μέ­ρες εί­ναι τα τε­λευ­ταία μέ­τρα. Τέ­ταρ­το­ν, κα­θώς με­ρι­κά μέ­τρα θα ι­σχύουν α­να­δρο­μι­κά και για μέ­ρος του 2012 εί­ναι και συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά α­φού προ­βλέ­πε­ται ό­τι οι στό­χοι δεν θα πια­στούν.

Η γερ­μα­νι­κή στρα­τη­γι­κή

Ση­μειώ­να­με και στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο μας: Η γερ­μα­νι­κή στρα­τη­γι­κή α­πό την αρ­χή της δια­βού­λευ­σης ή­ταν να ψη­φι­σθούν ό­λα τα μέ­τρα τώ­ρα, μα­ζί και τα σκλη­ρά. Η Γερ­μα­νία πιέ­ζε­ται α­πό τις ε­πι­κίν­δυ­νες ε­ξε­λί­ξεις σε Ισπα­νία και Ιτα­λία και θέ­λει να εί­ναι «α­πε­ρί­σπα­στη» α­πό το ελ­λη­νι­κό ζή­τη­μα.
Στο πο­λι­τι­κό πε­δίο η Γερ­μα­νία δεν ε­μπι­στεύε­ται κα­θό­λου τη στα­θε­ρό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης και στο κοι­νω­νι­κό πε­δίο ό­λοι προ­ε­ξο­φλούν ο­ξύ­τα­τες κοι­νω­νι­κές α­ντι­δρά­σεις. Μπρο­στά στο εν­δε­χό­με­νο μιας κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και με δε­δο­μέ­νο ό­τι δεν μπο­ρούν να ε­φαρ­μό­σουν, χω­ρίς ε­πι­κίν­δυ­να με­γά­λο κό­στος, το σχέ­διο ε­ξό­δου της Ελλά­δας α­πό την ευ­ρω­ζώ­νη, η Γερ­μα­νία α­νέ­βα­σε τώ­ρα τον πή­χη και κρα­τά ε­ξαι­ρε­τι­κά σκλη­ρή α­νε­λα­στι­κή στά­ση.
Εν τω με­τα­ξύ, οι φι­λελ­λη­νι­κές δη­λώ­σεις που γί­νο­νται α­πό ευ­ρω­παϊκές η­γε­σίες, αν και πά­ντο­τε αμ­φί­ση­μες, π.χ. «κα­νείς δεν ε­πι­θυ­μεί να φύ­γει η Ελλά­δα α­πό την ευ­ρω­ζώ­νη, αλ­λά το ε­ρώ­τη­μα εί­ναι εάν έ­χει εκ­πλη­ρώ­σει τους ό­ρους της δεύ­τε­ρης δα­νεια­κής σύμ­βα­σης» εί­πε ο Σόι­μπλε μι­λώ­ντας στους ξέ­νους α­ντα­πο­κρι­τές στη χώ­ρα του, εν τέ­λει, λει­τουρ­γούν ως πρέ­σα. Δη­λα­δή, ως κα­τά­κτη­ση που πρέ­πει να δια­φυ­λαχ­θεί α­ντί πά­σης θυ­σίας. Άρα δεχ­θεί­τε τα μέ­τρα, ό­λα και γρή­γο­ρα! Αυ­τή εί­ναι η θέ­ση του κ. Πρω­θυ­πουρ­γού.
Για τους δύο ε­ταί­ρους της ΝΔ, ΠΑ­ΣΟΚ και ΔΗ­ΜΑ­Ρ, τα πράγ­μα­τα προ­φα­νώς εί­ναι πο­λύ πιο δύ­σκο­λα, κα­θώς εί­χαν γε­μί­σει ως τώ­ρα τα τρα­πέ­ζια των δια­βου­λεύ­σεων με πά­μπολ­λες κόκ­κι­νες γραμ­μές. Όμως, και οι δύο, δεν α­φή­νουν κα­μία αμ­φι­βο­λία ό­τι, τε­λι­κά, για λό­γους ευ­θύ­νης θα ψη­φί­σουν τα μέ­τρα. Να πε­ρά­σει η χώ­ρα τον κά­βο, ό­πως λέ­νε, ι­δίως οι της ΔΗ­ΜΑΡ. Με­τά τη λή­ψη της δό­σης των 31 δισ. υ­πάρ­χει έ­να λι­μά­νι ελ­πί­δας. Τι προσ­δο­κούν ό­ταν θα φτά­σουν στο λι­μά­νι; Επι­μή­κυν­ση, μείω­ση ε­πι­το­κίων, α­να­διάρ­θρω­ση, χρή­μα­τα για να κι­νη­θεί η οι­κο­νο­μία και άλ­λα πολ­λά...
Οι δύο ε­ταί­ροι ε­λίσ­σο­νται, αλ­λά στο βά­θος γνω­ρί­ζουν ό­τι βα­ρύ­νο­νται ε­ξί­σου και εις ο­λο­κλή­ρον με τη ΝΔ στη συ­νεί­δη­ση των λαϊκών στρω­μά­των. Πο­λύ σύ­ντο­μα θα μά­θου­με τις λε­πτο­μέ­ρειες των μέ­τρων, τα ο­ποία πράγ­μα­τι, ό­πως τα χα­ρα­κτή­ρι­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, «θα εί­ναι πρω­το­φα­νή για ευ­ρω­παϊκή χώ­ρα», μέ­ρος ε­νός πει­ρά­μα­τος που διε­ξά­γε­ται και «παίρ­νει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κοι­νω­νι­κού ο­λο­καυ­τώ­μα­τος». Οι τρεις πο­λι­τι­κοί αρ­χη­γοί πρό­σθε­σε «δια­κι­νούν το τε­ρά­στιο ψέ­μα, χω­ρίς εν­δοια­σμούς και α­να­στο­λή» ό­τι «για να σω­θεί η Ελλά­δα, για να μη βγει α­πό το ευ­ρώ θα πρέ­πει να ε­ξαν­τλη­θούν οι μι­σθω­τοί και οι συ­ντα­ξιού­χοι, οι ά­νερ­γοι, οι πιο α­δύ­να­μοι και οι α­νή­μπο­ροι». Και ό­τι δή­θεν «θα έ­βγαι­νε η Ελλά­δα α­πό το ευ­ρώ, αν, α­ντί να πλη­ρώ­σουν τα συ­νή­θη θύ­μα­τα, πλή­ρω­ναν ε­κεί­νοι που πρέ­πει και μπο­ρούν».

Ρήγ­μα­τα στη συ­γκυ­βέρ­νη­ση

Πό­σο ι­σχυ­ρή εί­ναι η κυ­βέρ­νη­ση; Πώς θα α­ντι­δρά­σει η βά­ναυ­σα πλητ­τό­με­νη, και χω­ρίς κα­μία ελ­πί­δα ε­ξό­δου, συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία της κοι­νω­νίας; Αυ­τά εί­ναι τα δύο κρί­σι­μα ση­μεία σή­με­ρα. Τα συ­ζη­τούν δε ό­χι μό­νο στα λαϊκά κα­φε­νεία και τις διά­φο­ρες συ­ντρο­φιές, αλ­λά και στα γρα­φεία των η­γε­τι­κών ε­λίτ του συ­στή­μα­τος, εί­τε στην ΕΕ εί­τε στην Ελλά­δα.
Ύστε­ρα α­πό τα πρώ­τα δείγ­μα­τα ρηγ­μά­των στο κυ­βερ­νη­τι­κό στρα­τό­πε­δο με την υ­πό­θε­ση της Ζί­με­νς, στην ο­ποία υ­πο­χώ­ρη­σε η κυ­βέρ­νη­ση προ του κιν­δύ­νου να εμ­φα­νι­στούν α­ντάρ­τες βου­λευ­τές, και την υ­πό­θε­ση των λι­μα­νιών, ύ­στε­ρα α­πό τις συ­νε­χείς δη­λώ­σεις δια­φο­ρο­ποίη­σης α­πό τα μέ­τρα, κα­νείς δεν μπο­ρεί να εί­ναι σί­γου­ρος ό­τι η ευ­στά­θεια της κυ­βερ­νη­τι­κής συμ­μα­χίας θα εί­ναι η ί­δια και με­τά την εί­σο­δο και υ­περ­ψή­φι­ση του νο­μο­σχε­δίου για τα μέ­τρα. Έστω και αν ει­σαχ­θεί με τη μορ­φή ε­νός άρ­θρου.
Όσο για τις κοι­νω­νι­κές α­ντι­δρά­σεις, μπρο­στά μας έ­χου­με τη γε­νι­κή α­περ­γία της Τε­τάρ­της. Εκτός α­πό τη ΓΣΕΕ και την Α­ΔΕ­ΔΥ θα συμ­με­τέ­χει και η ΓΣΕ­ΒΕΕ, γε­γο­νός πο­λύ ση­μα­ντι­κό. Οι προ­βλέ­ψεις εί­ναι πο­λύ εν­θαρ­ρυ­ντι­κές για τη συμ­με­το­χή και η Τε­τάρ­τη θα εί­ναι μια νέα α­φε­τη­ρία.
Ασφα­λώς, ο κό­σμος γνω­ρί­ζει ό­τι με μια α­περ­γία δεν α­να­τρέ­πε­ται μια κυ­βέρ­νη­ση. Γνω­ρί­ζει, ό­μως, ε­πί­σης ό­τι η α­να­τρο­πή της κυ­βέρ­νη­σης Πα­παν­δρέ­ου, η υ­πο­χρέω­ση σε πα­ραί­τη­ση της κυ­βέρ­νη­σης ΠΑ­ΣΟ­Κ-ΝΔ, υ­πήρ­ξαν έρ­γο των τό­τε α­περ­γιών, δια­δη­λώ­σεων, α­πλών δρά­σεων του πλή­θους που πλημ­μύ­ρι­σε τις πλα­τείες. Όλα αυ­τά εί­ναι τώ­ρα α­πο­λύ­τως ε­νερ­γός μνή­μη και θα φα­νεί ελ­πί­ζου­με, το ε­πό­με­νο διά­στη­μα.

Παύ­λος Κλαυ­δια­νός
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID