EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ "ΦΑΚΕΛΩΜΑ"

Tην ώρα που στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει συναγερμός από την ανησυχητική αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς παρατηρήθηκε αύξησή τους κατά 3 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2013, τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε 48 δόσεις ή 100 δόσεις με κατώτατο μηνιαίο όριο τα 15 ευρώ έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, με εγκύκλιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, τα αποκαλούμενα παλιά χρέη φτάνουν τα 54,9 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτά προστέθηκαν το πρώτο τετράμηνο του έτους άλλα 3,95 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αυξήθηκαν αισθητά κατά περίπου 1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με εγκύκλιους που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών η πληρωμή των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα γίνεται με πάγια εντολή πληρωμής μέσω των τραπεζών.

Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουλίου προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων ή ακόμη και των 100 δόσεων για εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει δύο ρυθμίσεις και ειδικότερα μία για τα χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012 και μπορούν να εξοφληθούν σε 48 δόσεις και μία για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1.1.2013. Να σημειωθεί ότι για τις νέες οφειλές οι δόσεις ορίζονται από 12 έως 24.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνει τους φορολογούμενους να γνωστοποιούν στις εφορίες ένα πλήρες προφίλ της περιουσιακής τους κατάστασης προκειμένου να ενταχθούν στις ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο προβλέπεται πως «ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986: ι) να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως τοετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουνοφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του».

Επιπλέον για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 ευρώ ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού.

H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.

Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων απαιτείται και διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .

Προϋποθέσεις υπαγωγής για ρύθμιση έως 100 δόσεις:

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε δόσεις που θα φτάσουν τις 100 έχουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα έως 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως :

- 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ,
- 6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 500 ευρώ και μέχρι 1.000 ευρώ,
- 7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι 1.500 ευρώ,
- 10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ,
- 20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι τις 5.000 ευρώ 
- 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για ποσά βασικής οφειλής της ανωτέρω περίπτωσης (α) άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ./Τελωνείου/Υπηρεσίας όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως 48 αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:

Α) Υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.

Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη : α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013, γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά.

δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις 48 και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013. β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της. 7.

Απώλεια της ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στην ώρα της μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς ή δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης, ή δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, ή δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του τότε η ρύθμιση χάνεται και υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρα τα ποσά των οφειλών του.

πηγη
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID