EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Αποικία και με βούλα; Ερωτήματα που χρίζουν απαντήσεως .‏..

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ Αʼ 3 - 8/1/2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠʼ ΑΡΙΘΜ. 1

Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3982/2011 (Αʼ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και κυρίως το άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 4 παρ. 4 αυτού, όπως τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 16 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 228 του ν. 4072/2012 (Αʼ 86).
2. Το ν. 3844/2010 (Αʼ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».
3. Το ν. 6422/1934 (Αʼ 412) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού» και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου αυτού, όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του ν.δ. 1150/1949 (Αʼ 249) και το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3982/2011, το δε άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 3982/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Αʼ 160).
5. Το β.δ. της 16/17-3-1950 (Αʼ 82) «Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως, εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3879/ 2010 (Αʼ 163), με τίτλο «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Αʼ 98).
8. Το π.δ. 229/86 (Αʼ 96) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/89 (Αʼ 172) «Οργανισμός της ΓΓΒ» και το π.δ. 189/95 (Αʼ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989».
9. Το π.δ. 85/2012 «ʼΊδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Αʼ 141).
10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Αʼ141).
11. Την υπʼ αριθμ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Βʼ 2094).
12. Την υπʼ αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ. ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.» (Βʼ 2351).
13. Τον Κανονισμό της Επιτροπής Καν. (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσώπων και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο οποίος εκδίδεται σε εφαρμογή του.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1005/2009 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
16. Την υπʼ αριθμ 213/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν πρότασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:


Παραθέτει 13 άρθρα που περιλαμβάνει το εν λόγω προεδρικό διάταγμα και κλείνει με τα όσα επισυνάπτω παρακάτω

Άρθρο 14
Καταργούμενες Διατάξεις
Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα 87/1996 (Αʼ 73) και 289/2000 (Αʼ 235) (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 3982/2011).

Άρθρο 15
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 16
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Βερολίνο, 7 Ιανουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

Προσέξτε φίλοι αναγνώστες την πόλη που αναφέρεται ακριβώς δίπλα στην ημερομηνία, ΒΕΡΟΛΙΝΟ!
Εδώ και 40 πλέον χρόνια στο Δημοτικό έμαθα ως πρωτεύουσα της Ελλάδος την Αθήνα .
Αλλάξαμε πρωτεύουσα ; και δεν το πήρα είδηση;
To θέμα είναι σοβαρότατο ,το παραθέτω και περιμένω τη βοήθεια και άλλων συνεργατών της τρικλοποδιάς
Άμεσα πρέπει να ερευνηθεί .
Από τους κυβερνώντες πάντως όλα τα περιμένω.


ΘΕΤΤΑΛΟΣ
 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID