EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Έρχονται 4.091 θέσεις "ράμπο" εσόδων

Την προκήρυξη για την πλήρωση 4.091 θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, ενώ ποσοστό 65% επί των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών θα υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί, καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2015.
Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο θα εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.
Με την απόφαση του κ. Στουρνάρα ανακλήθηκαν οι προηγούμενες προκηρύξεις, η διαδικασία των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Ήτοι , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, οι ήδη τοποθετηθέντες του διαγωνισμού ελεγκτές δεν θα συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γ. Στουρνάρα:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαιδεύσεως.
Ειδικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ότι ποσοστό 5% του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων θα καλυφθεί από υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας.
Ποσοστό 65% των θέσεων θα καλυφτεί από υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα ή καθήκοντα υπαλλήλου δικαστικού τμήματος και λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό δεν συμπληρωθεί από τις υποβληθείσες αιτήσεις, τότε οι εναπομείνασες θέσεις θα συμπληρωθούν από τον πίνακα των υπαλλήλων χωρίς εμπειρία.
Ως προηγούμενη εμπειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων ή καθηκόντων υπαλλήλου δικαστικού τμήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Συνολική εμπειρία στον έλεγχο μικρότερη των δύο (2) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των προσόντων που επικαλούνται, δηλώνοντας την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι που έχουν τιμωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε παράπτωμα ή έχουν καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή συμπληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υπηρεσίας για συνταξιοδότηση μέσα στην επόμενη τριετία από την ημερομηνία επιλογής.
Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους συνυποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α'75) ότι δεν θα ασκούν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο με αμοιβή, έστω και αν έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού από την υπηρεσία, εφόσον επιλεγούν και για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν σε θέσεις ελεγκτών και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ύπαρξη της διετούς εμπειρίας.
Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού. Για την επιλογή όλων των ελεγκτών θα αξιολογηθούν και θα συνεκτιμηθούν τα δεδομένα κριτήρια (η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του ελέγχου και της είσπραξης, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης ξένης γλώσσας, η αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, κ.α..).
Η Ειδική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες επιτυχόντων, ανά περιφέρεια, κατατάσσοντας τους υποψηφίους με φθίνουσα κλίμακα βαθμολογίας, με βάση το βαθμό τους στη συνέντευξη, καθώς και τη μοριοδότηση.
Οι πίνακες κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υποψηφίων ΠΕ –ΤΕ και ΔΕ (με εμπειρία ή χωρίς εμπειρία), ισχύουν για μία τριετία από τη δημοσιοποίηση αυτών και οι θέσεις που κενώνονται, κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύπτονται από αυτούς. Η τοποθέτηση των ελεγκτών, με βάση τους ανωτέρω πίνακες, θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι που τελικώς θα επιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους θα υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, στο οποίο εξειδικεύονται οι συγκεκριμένοι στόχοι που οφείλουν να εκπληρώσουν.
Οι εν λόγω θέσεις θα κατανεμηθούν ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη οργανικών μονάδων κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών (κεντρική υπηρεσία, ελεγκτικά κέντρα, Δ.Ο.Υ.).

ΠΗΓΗ

Νέα όργια σπατάλης στους δήμους! € 100.000,00 για μαέστρο! Αβάντι λοιπόν!

Νέα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά από τα “Παραπολιτικά” έρχονται στο φως και αφορούν τις σπατάλες που γίνονταν στους ΟΤΑ με τους ελεγκτές να μένουν άφωνοι παρατηρώντας τις δαπάνες.
Συγκεκριμένα μάυρη τρύπα 20 εκ. ευρώ εντοπίζεται σε δύο δήμους της Πελοποννήσου ενώ σε δήμο στα Ιόνια καταγράφεται δαπάνω € 8.000,00 τα Χριστούγεννα του 2009 για …μελομακάρονα ενώ € 100.000,00 το μήνα για δύο μαθήματα την εβδομάδα φαίνεται πως πληρώθηκαν  σε δήμο της Δυτικής Ελλάδας όπου είχε προσληφθεί μαέστρος για μαθήματα μουσικής.
Τέλος άλλη μια αξιοσημείωτη δαπάνη αφορά δήμο της Αττικής όπου φαίνεται πως δαπανήθηκαν περί τα τρία εκ. ευρώ για τον καθαρισμό καταυλισμού Ρομά.
Αφού η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, τότε η άλλη μισή είναι η βρωμιά.

Ποιοι δανειολήπτες κερδίζουν τετραετή περίοδο χάριτος

Κοντά σε συμφωνία για τη ρύθμιση των δανείων υπερχρεωμένων νοικοκυριών βρίσκονται τρόικα και Κυβέρνηση και το θέμα αναμένεται να κλείσει στις αρχές της εβδομάδας.

Η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξετάσθηκε την Παρασκευή σε ευρεία σύσκεψη με την συμμετοχή της τρόικας, του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ. Γ. Στεργίου, του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών κ. Γ. Μέργου, του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Χρήστου Γκόρτσου και στελεχών της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στην σύσκεψη κατεγράφη σχετική πρόοδος αναφορικά με την υπέρβαση των ενστάσεων που είχε θέσει για την επίμαχη ρύθμιση η τρόικα και σύμφωνα με συμμετέχοντες ενδεχομένως να υπάρξει οριστική συμφωνία εντός της επομένης εβδομάδος.

"Συνεχίζουμε να μιλάμε. Εκτιμώ πως θα καταλήξουμε πριν ολοκληρώσει η τρόικα την επίσκεψη της και αποχωρήσει από την Αθήνα", δήλωσε στο news.gr στέλεχος που εκπροσωπούσε στη σύσκεψη τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται πως η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών αφορά σε μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει μειωθεί κατά 35% από την 1/1/2010. Ακόμη αφορά σε ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια, άτομα με μόνιμη αναπηρία και πολυτέκνους.

Βάσει της αρχικής πρότασης της Κυβέρνησης η μηνιαία καταβολή της δόσης δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων προβλέπεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν τετραετή περίοδο χάριτος (με επανεξέταση στην διετία), κατά την διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μόνον τόκους, οι οποίοι θα υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Η τρόικα είχε εκφράσει αντιρρήσεις για το ύψος του επιτοκίου, την διάρκεια της περιόδου χάριτος και τις επιπτώσεις της ρυθμίσεως στα κεφάλαια των τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες στην σύσκεψη συζητήθηκαν τα δύο πρώτα ζητήματα με την κυβέρνηση να καταθέτη πρόταση για μεγαλύτερο επιτόκιο και να περικόπτει την περίοδο χάριτος

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος ΔΕΗ και ΜΕΤΚΑ

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ και των υπευθύνων της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για σύμβαση που υπέγραψαν το 2007, που φέρεται να ζημίωσε κατά 100 εκατομμύρια ευρώ την ΔΕΗ.

Η δίωξη αφορά σύμβαση που υπέγραψε το τότε ΔΣ της ΔΕΗ με τη ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου, για την κατασκευή μονάδας της επιχείρησης στο Αλιβέρι παρά το γεγονός, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, πως ήταν γνωστό ότι υπήρχαν προβλήματα στην αδειοδότηση του έργου και δεν επρόκειτο να προχωρήσουν έγκαιρα οι εργασίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το έργο αφορούσε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που ήταν προϋπόθεση για τη λειτουργία της επίμαχης μονάδας της ΔΕΗ.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50, που στρέφεται κατά των μελών του ΔΣ της ΔΕΗ της επίμαχης περιόδου και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή, που στρέφεται κατά των νομίμων εκπροσώπων της αναδόχου εταιρειας ΜΕΤΚΑ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα που προηγήθηκε της δίωξης, η ζημιά που προέκυψε για τη ΔΕΗ αφορά ποσό αποζημίωσης που κατέβαλε στον ανάδοχο, ποσό που κατέβαλε ως πριμ επιτάχυνσης κατασκευής του αγωγού στη ΔΕΣΦΑ, ως κατασκευάστρια εταιρεία, ποσά τοκοφορίας που απώλεσε εξαιτίας των πρόωρα εκταμιευθέντων κεφαλαίων, σε επιβαρύνσεις από τόκους δανείων που έλαβε και άλλα.

Η υπόθεση θα ανατεθεί σε ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, θα καλέσει τους υπαίτιους σε απολογία.

"Όμηρος" σπουδαστών ο Κώστας Τζαβάρας

Για περισσότερες από τρεις ώρες το βράδυ της Παρασκευής, ο αναπληρωτής υπουργός Κώστας Τζαβάρας, βρέθηκε υπό καθεστώς "ομηρίας" από περίπου 200 σπουδαστές του ΤΕΙ Πύργου και πολίτες, καθηλωμένος στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Ηλείου πολιτικού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ στις εννέα, αποτέλεσε το έναυσμα κινητοποίησης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Πύργου. Πολύ σύντομα περίπου 100 νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο του στούντιο της ΟΡΤ και απέκλεισαν τον κ. Τζαβάρα, φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας να συναντηθεί αντιπροσωπεία τους μαζί του.

Στη συνέχεια κατέφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη από τον Πύργο και την Αμαλιάδα και προς στιγμήν απειλήθηκαν επεισόδια με τους σπουδαστές που άρχισαν σταδιακά να αυξάνονται. Μετά την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων, ο υπουργός δέχθηκε να μιλήσει με αντιπροσωπεία των φοιτητών και για αρκετή ώρα παρέμειναν στα γραφεία της ΟΡΤ συζητώντας το επίμαχο θέμα του ΤΕΙ Πύργου.

Τα όσα ειπώθηκαν όπως υποστηρίζει η διοίκηση του καναλιού, καταγράφηκαν από την τηλεοπτική κάμερα και ένα αντίτυπο του περιεχομένου της κασέτας θα δοθεί σε εκπροσώπους των σπουδαστών, ώστε να έχουν στα χέρια τους τις εικόνες με τις δεσμεύσεις που όπως είπαν έλαβαν από τον κ. Τζαβάρα για μεγαλύτερη πίεση και προσπάθεια στο θέμα του ΤΕΙ.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στο χώρο έξω από το στούντιο της ΟΡΤ έφτασαν να στηρίξουν τον αγώνα των σπουδαστών αλλά και να διατρανώσουν και τα δικά τους αιτήματα, πολίτες, εκπρόσωποι κομμάτων αλλά και εκπρόσωποι των εργολάβων δακοκτονίας οι οποίοι όπως δήλωσαν προχθές, έλαβαν δεσμεύσεις για την πληρωμή τους και για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκαν.

Παράλληλα κοντά στους σπουδαστές βρέθηκε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη. Μίλησε με τους σπουδαστές αλλά και με τον υπουργό και επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα μεταφέροντας τη συζήτηση που είχε με τον κ. Τζαβάρα για τα αιτήματα των σπουδαστών.

Οι σπουδαστές θεωρούν πως ο κ. Τζαβάρας δεν παρενέβη και ως τοπικός βουλευτής προς όφελος του ΤΕΙ, ενώ έχουν οξύνει οι δηλώσεις του προ καιρού, περί διατήρησης του ΤΕΙ ως έχει.

Μετά από δύο ώρες αποκλεισμού του κ. Τζαβάρα από τους σπουδαστές έξω από το στούντιο της ΟΡΤ και αφού δεν διαφαινόταν κάποια θετική εξέλιξη στον ορίζονται η Αστυνομία αναζητούσε τρόπους ώστε να φυγαδεύσει τον υπουργό και έφτασε στο χώρο μια ολιγομελής ομάδα ΜΑΤ.


Πηγή: www.ilialive.gr 

Ερήμην των δανειοληπτών πουλήθηκαν σε ξένους 40.000 δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Από τη «Σκύλα» στη «Χάρυβδη» βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι δανειολήπτες.
Και ακροβατούν μεταξύ των distress funds, και των τιτλοποιημένων δανείων.
Ο νέος κίνδυνος για τους δανειολήπτες είναι ότι μπορεί το δάνειο τους να πωληθεί σε κάποιο από τα distress funds, εταιρείες δηλαδή που ψάχνουν ευκαιρίες να επενδύσουν στη «δυστυχία» των Ελλήνων δανειοληπτών.
Οι εταιρείες αυτές παζαρεύουν να εξαγοράσουν τα δάνεια των Ελλήνων ιδιωτών στο 5% έως 50% της αξίας τους, με σκοπό να εισπράξουν το 100% χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης τις δικαστικές διαδικασίες, όπως οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί .
Ήδη, μάλιστα, ξένη εταιρεία που έχει εξαγοράσει δάνεια Ελλήνων ιδιωτών, αρνήθηκε να δεχθεί την αίτηση δανειολήπτη για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι δεν δεσμεύεται από το ελληνικό Δίκαιο.
Επιπλέον χιλιάδες δανειολήπτες -δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου- διαπίστωσαν με καθυστέρηση ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είχε τιτλοποιήσει χωρίς προηγουμένως να τους ενημερώσει τα δάνεια τους.
Η "τιτλοποίηση" σημαίνει ότι η τράπεζα εκδίδει ένα ομόλογο (τίτλο) ο οποίος αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που έχει η τράπεζα από τα δάνεια που έχει χορηγήσει. Με λίγα λόγια, οι δανειολήπτες, εφόσον τα δάνειά τους τιτλοποιηθούν, δεν χρωστάνε πια στην τράπεζα, αλλά στην εταιρεία που εξαγόρασε το ομόλογο που αντιστοιχεί στα δάνεια.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στις 40.000 υπολογίζονται τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια που τιτλοποιήθηκαν από το 2006, χωρίς να ενημερωθούν οι δανειολήπτες.
Το έμαθαν όταν πήγαν στο ΤΠΔ και ζήτησαν να υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση (επιμήκυνση, περίοδο χάριτος, καταβολή μόνο τόκων κλπ) ή ζήτησαν βεβαίωση για να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι το ΤΠΔ στα έγγραφα αιτήματα δανειοληπτών (που υποβλήθηκαν και μέσω του Συνήγορου του καταναλωτή) απάντησε ότι δεν ήταν υποχρεωμένο να τους ενημερώσει, επικαλούμενο σχετικό νόμο και αποφάσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (επί εποχής Γ. Αλογοσκούφη).

Θα κριθεί από το δικαστήριο

Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε το ΤΠΔ στο Συνήγορο του Καταναλωτή (στις 8 Φεβρουαρίου 2013 με Αρ. Πρωτοκόλλου 24206), ύστερα από αίτημα που υπέβαλε δανειολήπτρια που θέλησε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν 3869/2010):
«Οι απαιτήσεις από το στεγαστικό δάνειο που χορήγησε το ΤΠΔ έχουν τιτλοποιηθεί, βάσει των διατάξεων του Ν.3453/2006 και των υπ΄ αριθμ. 2/38581/9004/20-7-2006 και 2/48545/0094/28-8-2006 αποφάσεων του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
»Με βάση τις παραπάνω ειδικές αυτές ρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση του δανειολήπτη για να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν οι οφειλές του προς το ΤΠΔ».
Σύμφωνα με την απάντηση του ΤΠΔ η δανειολήπτρια μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και το ΤΠΔ θα συμμορφωθεί με την δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί.
Ωστόσο διευκρινίζει σχετικά με το νόμο Κατσέλη πως: «αιτήσεις που αφορούν τιτλοποιημένα δάνεια εξετάζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο της δυνατότητας αντικατάστασης ενός μικρού αριθμού ετησίως σύμφωνα με προκαθορισμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια».

Δεν ρυθμίζονται τα τιτλοποιημένα δάνεια

Σε απάντηση προς την ΕΚΠΟΙΖΩ (αρ πρωτ 127555) το ΤΠΔ παραδέχεται ότι τα τιτλοποιημένα δάνεια δεν μπορούν να ρυθμιστούν, διότι έχουν μεταβιβασθεί.
Ας σημειωθεί ότι όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις δανείων -που τις χρησιμοποιούσαν ως εγγύηση για άντληση ρευστότητας- με τη διαφορά ότι οι εμπορικές τράπεζες ενημέρωναν εγγράφως τους πελάτες τους, ότι το δάνειο τους τιτλοποιήθηκε.
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων από ξένες εταιρείες έχει καταθέσει ερώτηση ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιάννης Μιχελάκης .
Προ κρίσης οι τράπεζες προχώρησαν σε μαζικές τιτλοποιήσεις δανείων. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, αφού τα στεγαστικά δάνεια εξυπηρετούνταν κανονικά. Μετά το 2010 τα πράγματα «έσφιξαν». Και άρχισαν οι αντικαταστάσεις δανείων στα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια. Δηλαδή έβγαζαν το δάνειο του Χ που ήταν σε καθυστέρηση και το αντικαθιστούσαν με το δάνειο του Α που ήταν ενήμερο.

πηγη

Για τη Γερμανία εξελίσσεται... υπέροχα (!) η κρίση...

Του Γιώργου Δελαστίκ
Πανηγύριζε την Παρασκευή η γερμανική εφημερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε» στους τίτλους της: «Περισσότεροι Γάλλοι άνεργοι παρά Γερμανοί - Αποκλίνουν μεταξύ τους οι αγορές εργασίας των μεγαλύτερων χωρών του ευρώ» έγραφε.


Ανάλογου ύφους και οι επισημάνσεις στην ανάλυσή της: «Ενώ στη Γερμανία η απασχόληση αυξάνεται περαιτέρω, η Γαλλία βρίσκεται ενώπιον ενός νέου ρεκόρ ανεργίας. Τελευταία μάλιστα περισσότεροι Γάλλοι βρίσκονταν σε αναζήτηση θέσης εργασίας παρά Γερμανοί, αν και η Γερμανία αριθμεί περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους περισσότερους» υπογράμμιζε με έκδηλη ικανοποίηση. Από μαθηματική σκοπιά δεν έχει καθόλου άδικο.


Στις αρχές του 2005 υπήρχαν στη Γερμανία 5 εκατομμύρια άνεργοι. Την ίδια στιγμή στη Γαλλία οι άνεργοι ήταν σχεδόν οι μισοί - 2,7 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Τον Ιανουάριο του 2013 οι άνεργοι είχαν αυξηθεί στη Γαλλία κατά σχεδόν μισό εκατομμύριο άτομα και ανέρχονταν σε 3.169.000 άτομα περίπου. Αντιθέτως, στη Γερμανία οι άνεργοι είχαν μειωθεί κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια και στα τέλη Φεβρουαρίου του 2013 βρίσκονταν στα 3.156.000 άτομα - δηλαδή οριακά λιγότεροι σε απόλυτο αριθμό από τους Γάλλους ανέργους. Οντως εντυπωσιακό. Στην πραγματικότητα στο διάστημα 2005-2012 η γερμανική οικονομία αύξησε τις θέσεις εργασίας κατά 3,4 εκατομμύρια - από τα 38 εκατομμύρια που ήταν οι Γερμανοί εργαζόμενοι το 2005 αυξήθηκαν σε 41,4 εκατομμύρια εργαζομένους φέτος τον Ιανουάριο.


Σε εντελώς αντίθετη τροχιά κινείται η Γαλλία. Θεωρείται βέβαιο ότι αυτόν τον μήνα θα ξεπεράσει τα 3.190.000 ανέργους (από τα οποία απέχει μόλις 21.000 άτομα), που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός Γάλλων ανέργων που έχει σημειωθεί ποτέ και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1997. Η Γαλλία λοιπόν οδεύει προς νέο ρεκόρ ανεργίας, καθώς επί 21 συνεχείς μήνες οι άνεργοι αυξάνονται διαρκώς. Πάνω από τρία εκατομμύρια Γάλλοι άνεργοι και δεν κουνιέται φύλλο - και να σκεφθεί κανείς ότι ο Γάλλος πρόεδρος Ζορζ Πομπιντού, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, είχε πει μια φράση που πέρασε στην Ιστορία για το θέμα αυτό: «Αν ποτέ στη Γαλλία οι άνεργοι φτάσουν στο ένα εκατομμύριο, θα ξεσπάσει κοινωνική επανάσταση!». Αλλες εποχές, άλλες πολιτικές συνθήκες, άλλοι άνθρωποι...


Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι και μέσα στην ίδια τη Γερμανία παρατηρούνται κραυγαλέες αντιθέσεις. Ο μέσος όρος ανεργίας στη Γερμανία είναι 7,4%. Στα κρατίδια της παλιάς Δυτικής Γερμανίας το ποσοστό αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο και ανέρχεται στο 6,4%. Αντιθέτως, στα κρατίδια που αποτελούσαν μέχρι το 1990 το κράτος της Ανατολικής Γερμανίας, είκοσι και πλέον χρόνια μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, το ποσοστό ανεργίας είναι σχεδόν... διπλάσιο (!) καθώς βρίσκεται στο 11,5%. Το ποσοστό αυτό ήταν οριακά υψηλότερο ακόμη και από το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία, πόσω μάλλον στη Γαλλία - και φυσικά πολύ υψηλότερο από εκείνα στις ΗΠΑ ή στη Βρετανία που κυμαίνονται ελαφρά κάτω από το 8%.


Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία εξαετία η ανεργία έχει αυξηθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία κ.λπ.) με μία και μοναδική εξαίρεση - τη Γερμανία! Το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί επίσης από το 2006 μέχρι το 2012 σε όλες τις βιομηχανικές χώρες ως ποσοστό του ΑΕΠ - αλλά με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Πάνω από 40 εκατοστιαίες μονάδες στις ΗΠΑ, πάνω από 50 εκατοστιαίες μονάδες στην Ιαπωνία, 50 μονάδες στη Βρετανία και στην Ισπανία, 30 στη Γαλλία και πάει λέγοντας. Αντιθέτως, στη Γερμανία το δημόσιο χρέος μόλις και μετά βίας σημείωσε αύξηση που υπερβαίνει ελαφρά τις 10 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι η θέση του Βερολίνου οικονομικά και πολιτικά ενισχύθηκε μεσούσης της θύελλας της κρίσης.


Το 2008, πριν ξεσπάσει η κρίση και αμέσως μετά την έναρξή της, το δημόσιο χρέος των βιομηχανικών κρατών ανερχόταν κατά μέσον όρο στο 80% του ΑΕΠ τους. Στα τέλη του 2012 όμως ξεπέρασε ο μέσος όρος το 110% του ΑΕΠ των χωρών αυτών, με την Ιαπωνία επικεφαλής με 235% (!) και τη Γερμανία στην ουρά, με περίπου 80% δημόσιο χρέος σε σύγκριση με το ΑΕΠ της. Αξίζει να επισημάνουμε και κάτι άλλο, το οποίο δείχνει πολύ χαρακτηριστικά την εντελώς διαφορετική πολιτική που μπορεί να ασκήσει μια χώρα για να προσπαθήσει να βγει από την κρίση. Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει αγοράσει ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και λοιπά χρεόγραφα που αντιστοιχούν στο 30% του δημόσιου χρέους της Βρετανίας. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χρεόγραφα που αντιστοιχούν στο... 2% όλο κι όλο του δημόσιου χρέους των κρατών της Ευρωζώνης! Τα λόγια περιττεύουν.

ethnos

Εφοριακός δέχθηκε συστάσεις υφυπουργού για "κουκούλωμα" φοροδιαφυγής

Την παρέμβαση από “ιδιαίτερο γραφείο υφυπουργού” αλλά και από συναδέλφους του για να κουκουλώσει υπόθεση προστίμων που επιβλήθηκαν σε επιχείρηση, καταγγέλλει εφοριακός της Θεσσαλονίκης.
Η εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει διατάξει έρευνα προκειμένου να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες καταγγελίες και να αποδοθούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που υπάρχουν. Όσον αφορά στο σκέλος της καταγγελόμενης πολιτικής παρέμβασης, τα στοιχεία της δικογραφίας διαβιβάστηκαν στον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη προκειμένου να εξεταστεί εάν ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή.
Ο εφοριακός στην καταγγελία του αναφέρει ότι δέχτηκε "ενοχλήσεις" κατά τη διάρκεια ελέγχου που έκανε σε θυγατρική μεγάλης εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του η προτροπή από συναδέλφους του ήταν να μην επιβάλει μεγάλα πρόστιμα, προκειμένου η συγκεκριμένη επιχείρηση να εισπράξει επιστροφή φόρου 6.500.000 ευρώ, όπως αναφέρει το aggelioforos.gr.
Ο φορολογικός έλεγχος που έκανε ο συγκεκριμένος υπάλληλος κατέληξε σε δύο εκθέσεις ελέγχου με τις οποίες καταλογιζόταν πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 5 και 20 εκατ. ευρώ. Η άρνηση του εφοριακού, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πιέσεις ενώ του διαμηνύθηκε ότι ήρθε εντολή από “ιδιαίτερο γραφείο υπουργού”, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι όταν αναζήτησε την προέλευση της "εντολής" κατέληξε στο γραφείο του υφυπουργού Οικονομικών ενώ όπως αναφέρει όταν ζήτησε έγγραφες εξηγήσεις εισέπραξε μία μετάθεση από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στη ΔΟΥ Νεάπολης. Μάλιστα όπως υποστηρίζει, περίπου ένα χρόνο αργότερα, οι εκθέσεις ελέγχου που είχε συντάξει ακυρώθηκαν, τα πρόστιμα μειώθηκαν σε συνολικά 2.000.000 ευρώ και η συγκεκριμένη εταιρεία κατάφερε να εισπράξει επιστροφή φόρου.
Για την υπόθεση είναι ήδη ενημερωμένος ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης ενώ από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει δοθεί παραγγελία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από εφοριακούς, συναδέρφους του καταγγέλοντα, τελέστηκαν τα αδικήματα της απιστίας στην υπηρεσία, της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος.

Ζεστό χρήμα τις περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών

Τη ρύθμιση των οφειλών από τις Περιφέρειες για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών για τη περίοδο 2011 – 2012, αποφάσισαν ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Με τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να λυθούν τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας με σημαντική εξοικονόμηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να καταβάλει άμεσα τα 58.000.000 ευρώ για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς τις Περιφέρειες, μέρος των οποίων αφορά στη μεταφορά μαθητών.
Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών θα κατανείμει την ερχόμενη εβδομάδα 25.000.000 ευρώ από τους ΚΑΠ προς τις Περιφέρειες για την αποπληρωμή των οφειλών του σχολικού έτους 2011-2012, καθώς και 5.000.000 ευρώ στους Δήμους της χώρας που εκτελούν μεταφορά μαθητών, ποσό που αφορά το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς οι Δήμοι έχουν ήδη εξοφληθεί για τη μεταφορά μαθητών για το προηγούμενο σχολικό έτος.

Πλησιάζει η ανακοίνωση για το νέο Λιμάνι Κρουαζιέρας, το Φάληρο μεγάλο φαβορί


Σημαντικές ειδήσεις αναμένεται να βγουν το επόμενο διάστημα καθώς πλησιάζουμε στην ημέρα που θα ανακοινωθεί το σχέδιο για την ανάπτυξη μέσω ΣΔΙΤ για νέο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στην Αθήνα με έδρα ...το Φάληρο;

Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου του ΥΠΑΝΠ ο Υφυπουργός κος Μηταράκης είχε δηλώσει: «Έχουν επιλεγεί δυο ή τρεις πιθανές τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, με την διαδικασία των ΣΔΙΤ. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου θα υπάρχει μια οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών μιλώντας με την αγορά, ώστε να υπάρξει δεύτερη φάση, ευελπιστούμε εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 πλέον πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο».

Όπως είπε «Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι χώρες, τα λιμάνια στα οποία ξεκινάνε ταξίδια κρουαζιέρας, το όφελος που λαμβάνουν είναι οκταπλάσιο, ή ίσως και δεκαπλάσιο από το όφελος που λαμβάνουν όταν οι τουρίστες απλώς βγαίνουν για μια – δυο ώρες, βλέπουν ένα μουσείο και επιστρέφουν πίσω».

Σχετικά με το ενδιαφέρον που έχει προκύψει υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και για το κατασκευαστικό κομμάτι, αλλά πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια κρουαζιέρα να χρησιμοποιήσουν αυτό το λιμάνι.

Το όλο project θα προχωρήσει με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ προκειμένου να υπάρχει συνεκμετάλλευση ενώ μία τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε συνολικά το παράκτιο πρόσωπο της πρωτεύουσας δημιουργώντας συνθήκες για μεγάλες επενδύσεις πέριξ της κατασκευής του νέου λιμανιού.


Το Φάληρο που φαντάζει ως η Νο1 επιλογή λόγω της γειτνίασης τόσο με τον Πειραιά όσο και με την Αθήνα , είναι σε σημείο που μπορεί εύκολα κάποιος να μετακινηθεί από και προς το λιμάνι ενώ δημιουργούνται εξαιρετικές υποδομές που σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για λιμάνι κρουαζιέρας. Μέσω Συγγρού σε 5` λεπτά είσαι στο κέντρο της πόλης, μέσω Ποσειδώνος σε 5` είσαι στον Πειραιά.

Ο Άγιος Κοσμάς, στο Ελληνικό που λόγω της αξιοποίησης του χώρου του παλιού αεροδρομίου θα μπορούσε να γίνει ένα νέο λιμάνι, δίπλα από την υπάρχουσα Μαρίνα. Το μειονέκτημα του είναι πως βρίσκεται μακριά από τον Πειραιά και την Αθήνα ενώ στα πλεονεκτήματα του είναι πως εξυπηρετείται από το Τραμ.

Η Δραπετσώνα, που σήμερα χρησιμοποιείται ως λιμένας επισκευών αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν καταρρεύσει η χρήση του. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι οι σχεδόν έτοιμες υποδομές. Αρνητικοί παράγοντες είναι η έλλειψη παρουσίας μέσων σταθερής τροχιάς, το σχετικά απομονωμένο περιβάλλον και η γενική εικόνα της περιοχής.


ypodomes.com

Η μετατροπή του λιμανιού του Πειραιά σε διεθνές διαμετοκομιστικό κέντρο είναι πραγματικότητα

Για να κατανοήσει κάποιος την εκτίναξη του Πειραιά στη διεθνή κατάταξη με τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) πρέπει να μελετήσει τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας. Το 2010 το λιμάνι του Πειραιά δεν βρισκόταν στη λίστα με τα 100 μεγαλύτερα του κόσμου καθώς είχε διακινήσει containers χωρητικότητας περί τα 864.000 TEUs. Το 2011, ο Πειραιάς ήταν πρώτος στον κόσμο σε αύξηση κίνησης αφού σχεδόν τη διπλασίασε στο 1.680.000 TEUs με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 79η θέση με τα μεγαλύτερα λιμάνια διεθνώς.

Με βάση τα στοιχεία του 2012, διακινήθηκαν 2.100.000 TEUs και το ελληνικό λιμάνι σκαρφαλώνει στα πρώτα 60 του κόσμου. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της Cosco, που θα επιτρέψει τη διακίνηση 3.700.000 TEUs ετησίως, ο Πειραιάς θα είναι ένα από 35 ισχυρότερα διαμετακομιστικά κέντρα διεθνώς με βάση τα containers και το τρίτο μεγαλύτερο της Μεσογείου (μετά τη Βαλένθια στην Ισπανία και το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο).

Επίδοση εντυπωσιακή καθώς θα χρειαστεί περί τα πέντε χρόνια για να σκαρφαλώσει από την αφάνεια στις κορυφαίες θέσεις.

Το ελληνικό λιμάνι θα επωφεληθεί και από τη σιδηροδρομική σύνδεση προκειμένου να πάρει μερίδιο από τα ισχυρά ευρωπαϊκά διαμετακομιστικά κέντρα όπως το Ρότερνταμ (10ο στην παγκόσμια κατάταξη και 1ο στην Ευρώπη το 2011), το Αμβούργο (14ο στην παγκόσμια κατάταξη), την Άντβερπ (15η διεθνώς) και τη Βρέμη (21η διεθνώς). Όπως είναι φυσικό, οι Ευρωπαίοι δε βλέπουν θετικά τους Κινέζους και προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στον δρόμο τους.

Η Cosco ανεβαίνει ραγδαία στη διεθνή κατάταξη με τους μεγαλύτερους διαχειριστές τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Το 2011 βρέθηκε στην πέμπτη θέση παγκοσμίως με μερίδιο 2,6% (διακίνησε 15,4 εκατ. TEUs). Στην πρώτη τετράδα βρίσκονται η PSA International της Σιγκαπούρης (με μερίδιο 8,1%), η Hutchison Port Holdings από το Χονγκ Κονγκ (7,4%), η DP World του Ντουμπάι (5,6%) και η APM Terminals (βραχίονας του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κολοσσού A.P. Moller-Maersk) με μερίδιο 5,4%.

Πηγή:euro2day

Ελεύθερη πατρίδα, χωρίς κυάνιο και ξένους νταβατζήδες

Ως κίνηση πολιτών που προέκυψε ακριβώς από τη βαθιά ανάγκη αντίστασης απέναντι στην κατάρρευση της πατρίδας μας και την ανυπαρξία ή τον εκμαυλισμό των φερόμενων ως πολιτικών ταγών της (σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο), έχουμε πάρει και άλλες φορές δημόσια θέση (τόσο μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, όσο και εκτός) σχετικά με την επερχόμενη καταστροφή του τόπου μας από τη δήθεν επένδυση του χρυσού, όπως με περισσό θράσος την ονομάτισαν οι χρυσο-εργολάβοι και τα εξωνημένα παπαγαλάκια τους. Σήμερα (και ενόψει και του επικείμενου συλλαλητηρίου της 12ης Μαρτίου στην Κομοτηνή) τασσόμαστε για μια ακόμη φορά αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη - και ταυτόχρονα αλληλέγγυοι προς όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που εδώ και καιρό συσπειρώνονται για να αποτρέψουν τον όλεθρο.

Εδώ και πολλούς μήνες γινόμαστε μάρτυρες μιας πραγματικά απερίγραπτης κατάστασης από μία εταιρεία που προσπαθεί ξετσίπωτα με προκλητικά ψέματα και υπόγειες μεθοδεύσεις να εξαγοράσει άτομα και συλλογικούς φορείς, να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, να αποκοιμίσει συνειδήσεις και εντέλει να διασφαλίσει ένα έργο που θα καταστήσει τη Θράκη κυριολεκτικά «κρανίου τόπο», χωρίς από την άλλη να της αποδώσει την παραμικρή οικονομική ή άλλη ωφέλεια.

Και ενώ από τη μια έχει πλήρως ξεκαθαριστεί ποιες θα είναι για όλους μας και για το μέλλον της περιοχής μας οι απολύτως τραγικές συνέπειες, και από την άλλη έχει διαμορφωθεί μία πραγματικά εντυπωσιακή ομοφωνία μεταξύ των τοπικών φορέων και όλης της κοινωνίας ενάντια στο έργο, έρχεται σήμερα η θλιβερή μαριονέτα των ξένων μεγαλονταβατζήδων, που παριστάνει τον πρωθυπουργό του ελλαδικού προτεκτοράτου, να δώσει, κόντρα σε όλα αυτά και χωρίς ίχνος ευθιξίας (ποιος το έχασε όμως άραγε, για να το βρει αυτός και η κατοχική συμμωρία του;), το πράσινο φως για την καταστροφή.

Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς λέμε ένα εκκωφαντικό ΟΧΙ. Κανείς δεν θα αποφασίσει για εμάς, το μέλλον μας, την υγεία μας, την εκποίηση του εθνικού μας πλούτου με τέτοια αδιάντροπη αναισθησία και χωρίς να μπει καν στον…κόπο να μας ρωτήσει! Ήρθε η ώρα για αγώνα μέχρι εσχάτων απέναντι σε όλα τα πουλημένα τομάρια και τους φοβικούς νενέκους της υποτέλειας. Την ώρα που ο κόσμος πεινάει, που άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έλλειψης θέρμανσης, που ο κοινωνικός ιστός διαλύεται, που η ανθρωπιά μας δοκιμάζεται καθημερινά, που η ταυτότητά μας ως λαού βάλλεται από τα γιουσουφάκια του ψυχωτικού αφελληνισμού και της ψευτοπροοδευτικής ανοησίας, εμείς εδώ στην πολύπαθη Θράκη των χιλίων προβλημάτων δεν έχουμε ανάγκη από νέα μέτωπα, από νέους εφιάλτες. Η απάντηση είναι μία απέναντι στους ολετήρες των χρυσωρυχείων. Και η απάντηση αυτή είναι ορκισμένος, μαζικός και ανένδοτος αγώνας, μέχρι να τους στείλουμε στα τσακίδια. Και αυτούς και όλους τους μίσθαρνους λακέδες τους.

Σπάρτακος
Παράταξη Πολιτών

Μετρό Αθήνας: Κλείνει την Κυριακή το βράδυ ο σταθμός ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός «Αγιος Αντώνιος» του Μετρό, την Κυριακή 10 Μαρτίου, από τις 10 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ο σταθμός θα κλείσει λόγω τεχνικών εργασιών, ενόψει της λειτουργίας των σταθμών «Περιστέρι» και «Ανθούπολη». Οι συρμοί θα τερματίζουν τα δρομολόγια στο σταθμό «Σεπόλια».

Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του παραπάνω σταθμού, θα γίνεται από τη γραμμή τρόλεϊ 12 «Ζάππειο - Περιστέρι (Αγ. Ιερόθεος)» και τη λεωφορειακή γραμμή Α13 «Ομόνοια - Κηπούπολη» για τη σύνδεση του σταθμού «Αγιος Αντώνιος» με το σταθμό «Μεταξουργείο», μέσω των στάσεων «Μεταξουργείο» επί της οδού Αχιλλέως (γραμμή 12) και «Πλ. Μεταξουργειου» επί της οδού Λένορμαν (γραμμές 12, Α13) όσον αφορά στο σταθμό «Μεταξουργείο» και μέσω της στάσης «Στ. Αγ. Αντώνιος» όσον αφορά στο σταθμό «Αγιος Αντώνιος».

Πηγή:tanea.gr

Σε πλήρες αδιέξοδο Τρόικα - τράπεζες – υπουργείο για τα «κόκκινα» δάνεια

Πλήρες αδιέξοδο διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταμερούς σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος για να συζητηθεί το νομοσχέδιο που θα αφορά σε ρυθμίσεις για τα ενημερωμένα ενυπόθηκα δάνεια.
Στη συνάντηση μετείχαν εκτός από στελέχη της ΤτΕ, εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και η Τρόικα.

Παρά το καλό κλίμα της συνάντησης, ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία σύγκληση στις εκτιμήσεις των δύο πλευρών που αποτελούν και το αγκάθι για να δοθεί το πράσινο φως της ρύθμισης.

Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η «μαύρη τρύπα» που θα μείνει στους ισολογισμούς των τραπεζών θα κινείται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ από την πλευρά των τραπεζών γίνεται εκτίμηση για τριπλάσιο ποσό, δηλαδή περίπου 3 δισ. κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από την Τρόικα.

Φυσικά από όλες τις πλευρές γίνεται κατανοητή και αποδεκτή η ανάγκη της ρύθμισης, αλλά η διαφορά των εκτιμήσεων είναι χαώδης.

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η σημερινή εκτίμηση της κατάστασης αλλά οι μελλοντικές προοπτικές καθώς ναι μεν σήμερα διαπιστώνεται ότι τα δύο στα δέκα δάνεια είναι «κόκκινα», ποσοστό το οποίο δεν αποκλείεται να επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Από την πλευρά της Τρόικα αυτό που κυρίως ζητείται είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες σύμφωνα με τις οποίες θα διασφαλιστεί το ύψος της ζημιάς για τις τράπεζες καθώς και η μη κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων από την πλευρά των δανειοληπτών είτε με ευθύνη των τραπεζών, είτε μετά από δικαστικές αποφάσεις.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΣΕ 3 ΛΕΠΤΑ

Είναι γνωστό ότι όλα τα κράτη χρωστάνε.
Το μεγάλο Κεφάλαιο στη φάση αυτή του Καπιταλισμού απορροφά χρήματα από τα κράτη με πολλούς τρόπους, είτε σαν επιδοτήσεις είτε η Τραπεζες για να μη χάσουν τη ρευστότητα. Υπάρχει πολύ χρήμα
συσσωρευμένο αλλά δεν ανήκει ούτε στα Κράτη ούτε στους εργαζόμενους που το δημιούργησαν.
Η οικονομική Κρίση είναι τεχνητή και οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Κάποια άλλα βίντεο που έχεις ανεβάσει αναλύουν με λεπτομέρειες τι συμβαίνει.
Η Παγκοσμιοποίηση και η Νέα Τάξη σημαίνει ταυτόχρονα και αποδυνάμωση του Εθνους - Κράτους είτε αυτό το Κράτος είναι ΗΠΑ είτε Ουγκάντα δεν έχει σημασία.
Παγκόσμια Κυβέρνηση σημαίνει ακριβώς αυτό. Όχι όλα τα κράτη κάτω από την ομπρέλα των ΗΠΑ όπως κάποιοι φαντάζονται αλλά όλα τα κράτη και οι ΗΠΑ κάτω από την εξουσία μιάς Παγκόσμιας Ελιτ που εμφανίζονται είτε σαν ΔΝΤ είτε σαν Μπιλντενμπεργκ είτε σαν Ξενόδουλη Κρατική κατοχική Κυβέρνηση

Έρμαια των τιτλοποιήσεων 28.216 δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών


Μπροστά σε… τοίχο έχουν προσκρούσει πάνω από 28.000 δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας ζήτησαν ρύθμιση.


Γράφει: Ρόη Χάικου
Τα δάνειά τους, εν αγνοία τους, είχαν τιτλοποιηθεί από το 2006 από το Ταμείο προς άντληση ρευστότητας, κανείς δεν τους είχε ενημερώσει σχετικά και ως αποτέλεσμα: ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στη ρύθμιση τους. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του δημοσίου, ουσιαστικά είναι δεμένοι… πισθάγκωνα, αφού τα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί στην περίπτωση του ΤΠ&Δ δεν ρυθμίζονται.

Αυτή η απάντηση δόθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή (Αρ. Πρωτοκόλλου 24206, Φεβρουάριος 2013), ύστερα από αίτημα δανειολήπτριας η οποία θέλησε να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010).

«Οι απαιτήσεις από το στεγαστικό δάνειο που χορήγησε το ΤΠΔ έχουν τιτλοποιηθεί, βάσει των διατάξεων του Ν.3453/2006 και των υπ΄ αριθμ. 2/38581/9004/20-7-2006 και 2/48545/0094/28-8-2006 αποφάσεων του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (σ.σ. Γ. Αλογοσκούφης). Με βάση τις παραπάνω ειδικές αυτές ρυθμίσεις δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση του δανειολήπτη για να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν ή πωληθούν οι οφειλές του προς το ΤΠΔ», αναφέρεται στην απάντηση.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση τιτλοποιήσεων δανείων από τις εμπορικές τράπεζες, ωστόσο από το 2003 και μετά, τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τον δανειολήπτη για τυχόν τιτλοποίηση του δανείου του.

Στην απάντηση του Ταμείου προς τον Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με πληροφορίες της FMVoice.gr, δίδεται η δυνατότητα στους δανειολήπτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και το ΤΠ&Δ θα συμμορφωθεί με την δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί…

Ωστόσο διευκρινίζει σχετικά με το νόμο Κατσέλη πως: «αιτήσεις που αφορούν τιτλοποιημένα δάνεια εξετάζονται κατά περίπτωση από το ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο της δυνατότητας αντικατάστασης ενός μικρού αριθμού ετησίως σύμφωνα με προκαθορισμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια».

Το Ταμείο έκανε το 2006 την πρώτη τιτλοποίηση 28.216 στεγαστικών δανείων δημοσίων υπαλλήλων, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ύψους 950 εκατ. ευρώ και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με την JP Morgan και την Εθνική Τράπεζα. Είχε προγραμματίσει και ακόμη μία τιτλοποίηση το 2009, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε.

Η εν λόγω σύμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες της FMVoice.gr προβλέπει ότι «το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει ή να αντικαταστήσει 100 δάνεια ανά έτος από τα τιτλοποιηθέντα τα οποία είτε:
α) είναι σε καθυστέρηση,
β) το Ταμείο θέλει να κάνει σε αυτά μία μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου».

Πάντως, απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών επιτρέπει την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και των δανείων του ΤΠ&Δ.

Η απόφαση με αριθμό 102/Φ436/2012 του Ειρηνοδικείου Αθηνών σωστά διασαφηνίζει ότι οι απαιτήσεις του ΤΠ&Δ πρέπει να ρυθμίζονται με βάση τον νόμο 3869/2010 καθώς ελλείπει διάταξη που να το εξαιρεί ρητά. Πρόκειται, για μεγάλη δικαστική επιτυχία, καθώς μέχρι πρόσφατα τα Ειρηνοδικεία απέκλειαν τα δάνεια του Ταμείου από το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφήνοντας τους οφειλέτες εγκλωβισμένους στους όρους των συμβάσεων που είχαν υπογράψει.

haikouroi@gmail.com
Follow on Twitter @haikouroi

«Στο διάολο η τρόικα!» φώναξαν 1,5 εκ. Πορτογάλοι

Το τραγούδι-σύμβολο της «επανάστασης των γαρυφάλλων» του 1974 γίνεται εκ νέου ύμνος των διαδηλωτών, προκαλώντας πολιτική ταραχή


Συγκλονιστικά -πολιτικής σημασίας- γεγονότα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία. Τον απίστευτο αριθμό του ενάμισι εκατομμυρίου (!) διαδηλωτών συγκέντρωσαν τα ογκώδη συλλαλητήρια που έγιναν σε τριάντα και πλέον πορτογαλικές πόλεις εναντίον της πολιτικής του Μνημονίου που υπαγορεύει η ΕΕ μέσω της τρόικας και υλοποιεί ενθουσιωδώς η δεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πάσους Κοέλιο.
Συνιστά ούτως ή άλλως πολιτικό σεισμό να διαδηλώνουν στους δρόμους ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι σε μια χώρα με πληθυσμό λιγότερο από έντεκα εκατομμύρια ανθρώπους - το ένα έβδομο του πληθυσμού! «Εκατοντάδες χιλιάδες Πορτογάλοι βγαίνουν στους δρόμους εναντίον των περικοπών. Μια ανθρώπινη μάζα διασχίζει τη Λισαβόνα» έγραφε χαρακτηριστικά στην ηλεκτρονική της έκδοση η ισπανική εφημερίδα «Ελ Παΐς» την ώρα που εξελίσσονταν οι διαδηλώσεις.

Δεν ήταν όμως μόνο το εκπληκτικών διαστάσεων πλήθος που χαρακτήρισε αυτές τις κολοσσιαίες διαδηλώσεις, με εκείνη της Λισαβόνας να χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Ηταν και το πάθος των διαδηλωτών που αποτυπώθηκε στα συνθήματά τους και μια σειρά άλλα χαρακτηριστικά ιδιαίτερης πολιτικής βαρύτητας. Πρώτα πρώτα ο οργανωτής των διαδηλώσεων ήταν το κίνημα «Στον διάολο η τρόικα, τώρα διατάζει ο λαός» - και οφείλουμε να εξηγήσουμε στους αναγνώστες ότι χρησιμοποιούμε την έκφραση «Στον διάολο η τρόικα» χάριν... ευπρεπείας, γιατί η ακριβής μετάφραση περιέχει ένα ρήμα που λέγεται κατά κόρον στην καθημερινή ζωή αλλά δεν γράφεται σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο! Στο κίνημα αυτό συνενώνονται αφενός η μεγάλη κομμουνιστική εργατική συνομοσπονδία CGTP και αφετέρου τόσο επαγγελματικές ενώσεις γιατρών, δασκάλων, στρατιωτικών κ.λπ. όσο και ενώσεις συνταξιούχων και φοιτητών.

Πέραν όμως της «πολιτικής θρασύτητας» της ονομασίας του κινήματος που μάζεψε ενάμισι εκατομμύριο διαδηλωτές, το κεντρικό σύνθημα όλων των διαδηλώσεων ήταν η άμεση παραίτηση της κυβέρνησης της Δεξιάς. Χρησιμοποιώντας μάλιστα τα μικρά ονόματα του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, οι διαδηλωτές φώναζαν «Πάσους και Γκασπάρ, είσαστε χειρότεροι κι από τον Σαλαζάρ!». Σαλαζάρ ήταν το όνομα του στυγνού Πορτογάλου δικτάτορα που κατατυράννησε τη χώρα με ένα κτηνώδες χουντικό καθεστώς που διήρκεσε σχεδόν μισόν αιώνα. «Εκατοντάδες χιλιάδες οργισμένοι πολίτες... απαίτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και μια αλλαγή πορείας στην οικονομική πολιτική, η οποία κατά την άποψή τους ''στραγγαλίζει'' την Πορτογαλία» έγραφε μεταξύ άλλων η συντηρητική γερμανική εφημερίδα του πολιτικού και επιχειρηματικού κατεστημένου «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε».

Τίποτα όμως δεν προκάλεσε μεγαλύτερη πολιτική ταραχή μέσα στην Πορτογαλία και στο εξωτερικό από το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές τραγουδούσαν το τραγούδι «Γκράντολα, σκοτεινή πόλη», το οποίο υπήρξε το σύνθημα έναρξης του στρατιωτικού προοδευτικού κινήματος που ανέτρεψε το 1974 τη στρατιωτική δικτατορία και έμεινε στην ιστορία ως «η επανάσταση των γαρυφάλλων». Το γεγονός προξένησε τεράστια εντύπωση, καθώς σηματοδοτεί τη συνένωση των σημερινών διαμαρτυριών κατά της ευρω-λιτότητας με τις επαναστατικές παραδόσεις του πορτογαλικού λαού. «Ενα επαναστατικό πορτογαλικό τραγούδι προ σαράντα ετών καταδιώκει τη σημερινή κυβέρνηση» έγραψε χαρακτηριστικά το Ασοσιέιτεντ Πρες σε τηλεγράφημά του. «Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση όχι μόνο ότι έχει αποτύχει πλήρως με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολουθεί, αλλά και ότι σε συμμαχία με την τρόικα έχει οδηγήσει την Πορτογαλία ''στη φτώχεια και την καταστροφή''» έγραψε η «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε».

Υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων, τα μεγαλόστομα συνθήματα που ακούστηκαν στους δρόμους των πορτογαλικών πόλεων το Σαββατοκύριακο αποκτούν άλλη σημασία. «Είμαστε πολλές χιλιάδες για να συνεχίσουμε τον Απρίλη», «Επανάσταση των σκλάβων», «Απελευθέρωσε την Γκράντολα που έχεις μέσα σου», «Απρίλης για μια ακόμη φορά» ήταν μερικά μόνο από τα συνθήματα αυτά. Είναι φανερό πάντως ότι κάτι πολύ σοβαρό κυοφορείται στην Πορτογαλία - όπως άλλωστε και στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, ακόμη και στη Βουλγαρία. Οταν π.χ. στην πορτογαλική πόλη Πόρτο, που είναι η δεύτερη πόλη της χώρας και προπύργιο της Δεξιάς με πληθυσμό 1,3 εκατομμύρια κατοίκους, πάνω από 400.000 (!) άτομα διαδηλώνουν εναντίον της δεξιάς κυβέρνησης της χώρας, λογικό είναι να σκέπτεται κανείς ότι βρισκόμαστε στις παραμονές σημαντικών εξελίξεων.
 

Τραπεζικό θρίλερ προκαλεί η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων!

Τα στοιχεία της ΤτΕ για τις καταθέσεις δείχνουν σαφώς μια σχετικά σταθερή τάση επιστροφής καταθέσεων στις τράπεζες. Η “τάση” αυτή όμως σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει την κατάσταση... ανακοπής, που παραμένει επίσης σταθερή όσο αφορά την διάθεση των τραπεζών να ξε-σφίξουν έστω
και λίγο την στρόφιγγα των δανείων.

Τα ενδεικτικά στοιχεία επιτρέπουν να παρατηρήσει κανείς μικροδιαφορές μεταξύ των τραπεζών όσο αφορά την παροχή δανείων, όμως σε γενικές γραμμές τα δάνεια μόνο σε εξαιρετικά “ειδικές” περιπτώσεις περνούν από τις αρμόδιες επιτροπές των τραπεζών.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να διοχετεύουν τα διαθέσιμα κεφάλαια σε εργαλεία που διευκολύνουν την απομόχλευσή τους και όχι σε δανειακές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Ακόμα και οι “λογιστικές” αναχρηματοδοτήσεις έχουν αρχίσει να περιορίζονται ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση των επιτρόπων του ΤΧΣ στα ΔΣ των τραπεζών. “Πώς μπορείς να πεις ναι σε μία ρύθμιση/αναχρηματοδότηση, ή ακόμα περισσότερο σε μία νέα δανειακή σύμβαση ακόμα και με υγιείς επιχειρήσεις όταν έχεις πίσω σου τους εντεταλμένους του ΤΧΣ με το μπλοκάκι στο χέρι να σημειώνουν ότι πεις...” λέει στο capital.gr ανώτατο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των τριών τραπεζικών ομίλων.

Αυτό όμως που φαίνεται να τρομάζει περισσότερο τους τραπεζίτες δεν είναι τόσο η παρουσία των εντεταλμένων επιτρόπων όσο η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αυτή η “τάση” όχι μόνο γίνεται καθημερινά ισχυρότερη αλλά επιπλέον – όπως επισημαίνεται από αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη – ενισχύεται από τον δημόσιο διάλογο για το πώς και τι θα γίνει με την ρύθμιση των δανείων.
Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο, διευκρινίζουν, είναι ότι “έχει αρχίσει να παρατηρείται σε αυξανόμενους ρυθμούς η στάση πληρωμών και από δανειολήπτες οι οποίοι ήταν και μπορούσαν να είναι ενήμεροι με τα δάνειά τους. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο που γίνεται η συζήτηση για τις ρυθμίσεις...”.

Σε κάθε περίπτωση, αν και η επιστροφή καταθέσεων έχει γίνει ...μάνα εξ ουρανού, δεν φαίνεται ούτε να επαρκεί ούτε και να αλλάζει την στάση των τραπεζών, όσο η δυναμική των επισφαλειών ενισχύεται.

Ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια αποτελούν πληροφορίες (αναλυτικό ρεπορτάζ το Σάββατο στο “Κεφάλαιο”) οι οποίες φέρουν κυβέρνηση/τρόικα και τράπεζες να συζητούν με την συμμετοχή του ΤΧΣ ένα σχέδιο πρότασης για την δυνατότητα αυτονόμησης κάποιων κεφαλαίων που θα στηρίξουν την χορηγική τους δραστηριότητα.

Πληροφορίες του Capital.gr, όμως αναφέρουν ότι η “ιδέα” αυτή δεν πρόκειται να περπατήσει παρά μόνο σαν μέρος της οριστικής ρύθμισης των όρων ανακεφαλαιοποίησης...
Capital.gr

Σε απεργία πείνας προχώρησε ο πρόεδρος πολυτέκνων Σερρών

Σε απεργία πείνας προχώρησε, από σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Σερρών Νίκος Σελαλματζίδης, αντιδρώντας στη διακοπή της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για τα πολυτεκνικά επιδόματα και τα νέα μέτρα φορολόγησης για τους πολύτεκνους.

«Η ασκούμενη πολιτική οδηγεί τους πολύτεκνους στα όρια της φτώχειας»
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Σελαλματζίδης κι εξήγησε πως αποφάσισε να ξεκινήσει απεργία πείνας ύστερα από τις συνεχείς συναισθηματικές πιέσεις που, όπως είπε, δέχεται σε καθημερινή βάση, από πολύτεκνες οικογένειες των Σερρών που ζουν στα όρια της φτώχειας.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν έσοδα, καταρρέει το Δημόσιο!

Του Σπύρου Δημητρέλη

Η είσπραξη πολύ αυξημένου μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος και το μαχαίρι κατά 50% στις προγραμματισμένες επιστροφές φόρων ευθυγράμμισαν με τους μηνιαίους στόχους τα δημόσια
έσοδα το πρώτο δίμηνο του έτους. Ωστόσο, η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων για την πορεία των εσόδων μόνο ικανοποίηση δεν μπορεί να προκαλεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώθηκαν το Φεβρουάριο κατά 18% ενώ ο ετήσιος στόχος του προϋπολογισμού είναι μείωση 9,1%. Σε έντονα καθοδική τροχιά βρίσκονται και τα έσοδα των τελωνείων τα οποία έχουν χτυπηθεί από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τη μείωση των εισαγωγών. Η μείωση της κατανάλωσης βρίσκεται πίσω από τον κατήφορο των έμμεσων φόρων, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε και τις αυξημένες εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος αλλά και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων μετά από την κινητοποίηση που έγινε στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού που φέρνει στη δημοσιότητα το Capital.gr τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου σε σημείο που να έχει σημάνει συναγερμός. Η ύφεση φαίνεται ότι επιδρά πολύ πιο αρνητικά στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τις προβλέψεις, δημιουργώντας έντονες ανησυχίες για το τι μέλλει γενέσθαι τους αμέσως επόμενους μήνες όταν θα έχουν εκλείψει και συγκυριακοί παράγοντες στήριξης των εισπράξεων, όπως είναι τα μερίσματα από ΔΕΚΟ και το ουσιαστικό πάγωμα των επιστροφών φόρων στους φορολογούμενους.

Οι πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ αναφέρουν τα εξής:

- το Φεβρουάριο τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και οριακά υψηλότερα (περίπου 0,5%) σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του προϋπολογισμού. Η συγκεκριμένη επίδοση, όμως, είναι το αποτέλεσμα συγκυριακών παραγόντων.

- τα έσοδα από τον λεγόμενο υπόλογο συμψηφισμού ήταν τον Φεβρουάριο διπλάσια σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Εισπράχθηκαν περίπου 600 εκατ. ευρώ από τα οποία οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περίπου 500 είναι το μέρισμα που εισέπραξε το δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα κέρδη του 2012 (περιλαμβάνονται και τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα ελληνικά ομόλογα που δόθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδας). Ανάλογα έσοδα έκτακτου χαρακτήρα δεν θα υπάρχουν τους επόμενους μήνες.

- το δημόσιο επέστρεψε το Φεβρουάριο το ποσό των περίπου 90 εκατ. ευρώ ενώ ο μηνιαίος στόχος του προϋπολογισμού ήταν να επιστραφούν 179 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια επεστράφησαν 50% λιγότεροι φόροι.

- η επίδραση των συγκυριακών παραγόντων στα έσοδα φαίνεται από το γεγονός ότι τα έσοδα χωρίς τα μερίσματα και τις επιστροφές φόρων παρουσίασαν μείωση σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 13%!

- ειδικά τον Φεβρουάριο τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 30% σε σχέση με πέρυσι λόγω του γεγονότος ότι φέτος εισπράχθηκε μια δόση, η τελευταία, του εκκαθαριστικού του περυσινού έτους. Επίσης θετικά λειτούργησε και το γεγονός ότι ο Φεβρουάριος ήταν ο πρώτος μήνας που πληρώθηκε αυξημένος φόρος μισθωτών υπηρεσιών λόγω της κατάργησης του αφορολόγητου ορίου των παιδιών. Αυξημένα ήταν και τα έσοδα από προηγούμενα έτη (π.χ. ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων) λόγω της κινητοποίησης των εφοριών που έγινε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων στους οφειλέτες.

- τα στοιχεία από την πορεία του ΦΠΑ και των φόρων κατανάλωσης είναι ανησυχητικά. Το Φεβρουάριο οι εισπράξεις από το ΦΠΑ ήταν μειωμένες κατά περίπου 18% σε σχέση με πέρυσι ενώ τα συνολικά έσοδα των τελωνείων (εισπράττουν τους φόρους κατανάλωσης για καύσιμα, τσιγάρα κλπ) είναι μειωμένα κατά περίπου 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Να σημειωθεί ότι ο ετήσια πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι οι εισπράξεις από το ΦΠΑ να μειωθούν κατά 9,1% και ήδη τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό.

Η εικόνα στο δίμηνο

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, η εικόνα του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού στο δίμηνο έχει ως εξής:

- τα καθαρά έσοδα είναι οριακά κάτω από το στόχο καθώς έχουν εισπραχθεί περίπου 7,5 δισ., όσο είναι και ο διμηνιαίος στόχος.

- τα προ επιστροφών φόρων έσοδα στο δίμηνο είναι κατά 300 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με το διμηνιαίο στόχο του προϋπολογισμού.

- στο δίμηνο το δημόσιο έχει επιστρέψει περίπου 250 εκατ. ευρώ ενώ θα έπρεπε βάσει των προβλέψεων να έχει επιστρέψει τα διπλάσια.

Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η ουσιαστική υστέρηση των εσόδων είναι στην παρούσα φάση (το πρώτο δίμηνο) τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ. Είναι με μετριοπαθή υπολογισμό, το άθροισμα της υστέρησης του ΦΠΑ, των φόρων κατανάλωσης και των επιστροφών φόρου που δεν γίνονται από το δημόσιο.

spiros.dimitrelis@capital.gr


ΤΡΟΪΚΑ: ΑΝΟΙΞΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ"!!!

Θέλετε και άλλα από την τρόϊκα και τους αλητήριους εκπροσώπους της; Στην πρόταση της κυβέρνησης να πληρώνουν οι φορολογούμενοι ανάλογα με τις αποδεδειγμένες οικονομικές
δυνατότητες που έχουν (όπως άλλωστε λέει και το Σύνταγμα) οι τροϊκανοί είπαν ένα τεράστιο ΟΧΙ!
Ζητούν μάλιστα να ανοίξουν φυλακές για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. Κατευθείαν στα κελιά δηλαδή, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου εάν αδυνατούν εν τοις πράγμασι να ανταποκριθούν στις φορολογικες-φορομπηχτικές υποχρεώσεις τους.

Αυτοί οι μούργοι κάνουν εν ψυχρώ κουρελόχατο το Σύνταγμα και οι δικοί μας σκύβουν το κεφάλι!


Οι Αγανακτισμένοι κατεβαίνουν στο Σύνταγμα το απόγευμα της Κυριακής

Με σύνθημα «Φτώχεια, ανεργία, αυτοκτονίες. Φτάνει πια!», οι Αγανακτισμένοι παίρνουν τη σκυτάλη από τους Πορτογάλους και την Κυριακή 10 Μαρτίου επιστρέφουν στην πλατεία Συντάγματος.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα και το κάλεσμα σε μαζική συμμετοχή γίνεται μέσω του Facebook.

olympia.gr

Συγκλονιστικά νέα βίντεο από Ιερισσό ! Μπήκαν στη πόλη οι οχτροί !
 

 

 

Η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία…

Είμαστε οι πρώτοι 500 απολυμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι οποίοι διοριστήκαμε αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ λαμβάνοντας μέρος στην προκήρυξη 9κ/2008 για την ΑΤΕBank (μια από τις ελάχιστες προκηρύξεις που δεν μοριοδοτούσε προϋπηρεσία δημοσίου – δηλαδή προϋπηρεσία stage) και αναγκαστήκαμε, μετά από μακρόχρονο εμπαιγμό από πλευράς της διοίκησης της τράπεζας, να αποδεχθούμε διορισμό στο ΙΚΑ.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι υπογράψαμε και έγγραφα εκχώρησης κάθε δικαιώματος και απαίτησης, προκειμένου να προσληφθούμε.
Το λάθος μας ήταν ένα και μοναδικό… πιστέψαμε σε ένα κράτος δικαίου το οποίο όχι μόνο μας πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο, αλλά “εν μία νυκτί” μας οδήγησε στην ανεργία. Είναι πραγματικά λυπηρό άνθρωποι με πολυετή προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και με ιδιαίτερα υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά, άριστη γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ), να βρίσκονται στο δρόμο μαζί με τις οικογένειές τους, σε εφαρμογή μιας – νομικά και ηθικά - ακατανόητης δικαστικής απόφασης.
Η μεγάλη οικογένεια του ΙΚΑ άνοιξε το 2011 τις πύλες του για τους επιτυχόντες της προκήρυξης 9κ/2008. Για διάστημα περίπου 2 χρόνων εργαστήκαμε στο ΙΚΑ στελεχώνοντας τα νευραλγικότερα τμήματα του και προσφέροντας με απαράμιλλο ζήλο τις γνώσεις και τις υπηρεσίες μας τόσο στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας μας όσο και στους συναλλασσομένους.
Η βίαιη απομάκρυνση μας ( απολυθήκαμε μέσω e-mail ) δημιουργεί μείζον πρόβλημα στην ορθή λειτουργία των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ σε ολόκληρη τη χώρα. Στις 06-02-2013, ημερομηνία κατά την οποία απολυθήκαμε, δόθηκε η χαριστική βολή κατάρρευσης του ΙΚΑ. Οι άνευ προηγουμένου άδικες απολύσεις μας οδήγησαν σε τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο ΙΚΑ με αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην καθυστέρηση απονομής συντάξεων και στην είσπραξη εσόδων. Είναι επιεικώς απαράδεκτη και ανήθικη η απομάκρυνση έμπειρων υπαλλήλων από το ΙΚΑ.
Απαιτούμε να αποκατασταθεί η αδικία που έγινε σε βάρος μας. Έχουμε φτάσει σε σημείο να διεκδικούμε τα αυτονόητα…

Μια αδικημένη επιτυχούσα της προκήρυξης 9κ/2008


πηγη

Διαμαρτυρία-σοκ πολιτών: "Προδότες με ποιο δικαίωμα το κάνατε αυτό στην Ελλάδα;"

Πολίτες αποδοκίμασαν την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας δηλαδή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε εκδήλωση για "Το χθες το σήμερα και το αύριο της Ελληνικής γλώσσας".
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, κάποιοι πολίτες (όχι περισσότεροι από πέντε), σηκώθηκαν από το κοινό της αίθουσας κατευθύνθηκαν προς την πρώτη σειρά των επισήμων όπου κάθονταν οι τρεις πολιτειακοί παράγοντες και αφού σταμάτησαν λίγα μέτρα μακρυά τους φώναξαν: «Προδότες, προδότες. Με ποιο δικαίωμα το κάνατε αυτό στην Ελλάδα; Που μας φέρατε; Που μας καταντήσατε;», αναφερόμενες προφανώς στην οικονομική κατάσταση της χώρας και το Μνημόνιο.

Ακολούθησε αναταραχή και οι διαμαρτυρόμενοι οδηγήθηκαν εκτός της κεντρικής αίθουσας προκειμένου να αρχίσει η εκδήλωση και έχουν προσαχθεί.

Είναι πρωτοφανής τέτοιου είδους διαμαρτυρία που καταδεικνύει την αγανάκτιση των πολιτών για τα πεπραγμένα όχι μόνο των πολιτικών, αλλά και της επίσημης Εκκλησίας που αποδέχεται και δεν αποδοκιμάζει την πολιτική που έχει οδηγήσει μια ολόκληρη χώρα στην εξαθλίωση.

Μάρτυρες στην αποδοκιμασία ο Ισπανός ελληνιστής F. R Adrados, καθηγητής γλωσσολογίας και ελληνιστής του Πανεπιστημίου Μαδρίτης, ακαδημαϊκός, ξένος εταίρος της Ακαδημίας Αθηνών και εκδότης του Αρχαιοελληνικού-Ισπανικού λεξικού, ο ακαδημαϊκός Ο. Panagl, καθηγητής γενικής και συγκριτικής γλωσσολογίας (και Μυκηνολόγος) στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, η K. Crnkovic κλασσικός φιλόλογος και ελληνίστρια, ο Κ. Δεσποτόπουλος, ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Υπουργός Παιδείας, ο Ν. Κονομής, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Π. Λιγομενίδης, ομότιμος καθηγητής πληροφορικής Πανεπιστημίου UCLA και πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο ακαδημαϊκός Δ. Σκαρβέλης, στρατηγός και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο δημοσιογράφος Γ. Μαρίνος, πρώην ευρωβουλευτής και πολλοί άλλοι.

ΕΦΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

Με την παραπάνω φωτογραφία που προέρχεται απο το εξωτερικό, γκρούπ εφέδρων ειδικών δυνάμεων στο facebook που αριθμεί αρκετές χιλιάδες μέλη προειδοποιεί την ελληνική αστυνομία να αλλάξει στάση γιατί αλλιώς  παρόμοιες εικόνες θα δούμε και στην Ελλάδα

Οι έφεδροι τονίζουν ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι να προστατεύει τον πολίτη και όχι να τον ξυλοφορτώνει και να λειτουργεί εναντίον του...Με άλλη τους ανάρτηση τα πρώην βατράχια και λοκατζήδες κάνουν πιό σαφή την απειλή τους λέγοντας ότι ανα κατέβει ο στρατός στους δρόμους τότε δεν χρειάζεται καμία αστυνομία...
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!!!