EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Τα Επτά Θαύματα και το...Μέγιστο που θέλουν να εξαφανίσουν!!!

                         Τά θαύματα τοῦ κόσμου εἶναι ἑπτά καί εἶναι τά ἐξῆς.....

1) Ὁ κολοσσός τῆς Ρόδου
2) Ὁ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας
3) Τό ἄγαλμα τοῦ Διός εἰς τήν Ὁλυμπία
4) Ὁ ναός τῆς Ἀρτέμιδος εἰς τήν Ἐφεσον
5) Τό Μαυσολεῖον τῆς Ἀλικαρνασσοῦ
6) Αἱ πυραμῖδες τῆς Αἰγύπτου
7) Οἱ κρεμαστοί κήποι τῆς Βαβυλῶνος

1) Κολοσσός τῆς Ρόδου.
Ἄγαλμα τεραστίων διαστάσεων, ἀπαραμμίλου τέχνης καί αἰσθητικῆς. Ἀρχιτέκτων ἦτο ὁ Χάρητος, μαθητής τοῦ Λυσσίπου. Ἄρχισεν ἡ κατασκευή του τό 304 Π.Χ καί χρειάσθηκαν 12 ἔτη διά τήν ὁλοκλήρωσιν του. Τό ὕψος του ἦτο 32 μέτρα. Ἀπεικονίζει τόν θεόν ἥλιον, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου οἱ Ρόδιοι τό κατασκεύασαν. Μέχρις τό 224 Π.Χ ἴστατο εἰς τήν θέσιν του, ὁτε τότε ἐγένετο σεισμός καί κατέρευσεν. Ἀν καί κείμενον ἐπί τοῦ ἐδάφους ἦτο μεγαλοπρεπές καί τό ἐθαύμαζον ἑως τό ἔτος 653 Μ.Χ. Τότε εἰσέβαλον ἰσλαμικά στρατεύματα τό κουβάλησαν σέ 900 καμῆλες τό μετέφεραν εἰς τήν ἔρημον, τό ἔλυωσαν καί τό ἔκαναν ὅπλα


2)Ὀ φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας.Ἄρχισεν νά οἰκοδομῆτε τό 282 Π.Χ. ἐπί Πτολεμαίου Α! καί ὁλολκληρώθηκε μετά 12ετίαν τό 270 Π.Χ. Ἀρχιτέκτων ἦτο ὁ Σώστρατος ὁ Κνίδιος. Ἐκτίσθει ἐπί τῆς νήσου Φάρου κειμένης πρό τῆς Ἀλεξανδρείας, ἔξ΄ οὐ καί τό ὅνομα του, εἶχεν τεράστιον ὕψος140 μέτρων, ἦτο ὀρατός ἀπό ἀπόστασιν 50 χιλιομέτρων, κατηύθυνεν καί καθοδηγοῦσεν τούς ναυτικούς. Διά πολλά χρόνια ἐδόσποζεν πρό τῆς πόλεως τοῦ Ἀλεξάνδρου. Τρεῖς σεισμοί τό γκρέμισαν, τό 796 Μ.Χ, τό 1303 Μ.Χ, καί τό 1323 Μ.Χ

Τό ἔτος1480 ὁ Σουλτάνος τῆς Αἰγύπτου Καϊρ Μπέης ἐχρησιμοποίσεν τά ὑλικά διά νά ἀνεγείρη κάστρο.

3)Τό χρυσολεφάντινον ἄγαλμα τοῦ Διός.Φιλοτεχνήθηκε ἀπό τόν διάσημον γλύπτη τῆς ἐποχῆς, Φειδία περί τό 430 π.Χ. καί τοποθετήθηκε ὡς λατρευτικόν ἄγαλμα εἰς τόν Ναό τοῦ Διός εἰς Ὁλυμπίαν. Ἡ κατασκευή τοῦ ἔργου διήρκεσεν δύο Ὁλυμπιακάς περιόδους, δηλαδή ὀκτώ χρόνια. Ὁ καθήμενος Δίας, ἐξεχώριζεν ἐντός τοῦ ναοῦ ἐπάνω σέ τρία σκαλιά καί σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις εἶχεν 12 μέτρα ὕψος. Ἐπί αἰώνας ἦταν ἕνα ἀπό τά θεάματα πού ὁ κάθε θνητός ὄφειλε νά δῆ πρίν πεθάνει. Τό ἄγαλμα πέρασε κάποιες περιπέτειες, καί ἐπί ἐποχῆς τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος . Μετέπειτα ὁ Καλιγούλας εἶχεν διατάξει τήν μεταφοράν του εἰς Ρώμην διά νά τοῦ ἀλλάξουν τό πρόσωπον δίδοντας του, τήν μορφήν τοῦ Αὐτοκράτορος, πράγμα πού ὅμως δέν ἐγένετο. Μετά τήν κατάργησιν τῶν Ὁλυμπιακῶν Ἀγώνων τό 393 Μ.Χ. ὁ ναός ξέπεσεν. Σύμφωνα μέ μιά ἄλλην ἐκδοχήν ὁ Θεοδόσιος τό 390 μ.Χ. τό μετέφερεν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ὁπου καταστράφηκε ἀπό φωτιά το 416 Μ.Χ. Ὁ ναός λεηλατήθηκε από τούς Γότθους.

4) Ναός τῆς Ἀρτέμιδος εἰς ἜφεσονἈνηγέρθει περί τό 440 Π.Χ. Ἦτο μεγαλοπρεπής καί κάλλιστος. Εἶχεν μῆκος 131μέτρα καί πλάτος 79μέτρα. Περίπου 120 μαρμάρινοι κίονες ὑποστήριζαν τό κύριον τμῆμα τοῦ ναοῦ. Ἔκαστος κίων εἶχεν ὕψος 20 μέτρα. Τό 356 Π.Χ κάποιος ἀσήμαντος ὁνόματι Ἡρόστρατος προκειμένου νά μείνη ὡς διάσημος εἰς τήν ἰστορίαν, ἔβαλεν φωτιά καί τόν ἐπυρπόλυσεν.

5)Μαυσωλεῖον Ἀλικαρνασοῦ


Εἶναι ἕνας καταπληκτικός τάφος πού ἐκτίσθει ἀπό τόν ἴδιο τόν Μαύσωλον, ἡ δέ κατασκευή του ὁλοκληρώθηκε τό 351 Π.Χ. Τό ὕψος του ἦτο 42 μέτρων καί ἡ περίμετρος 134 μέτρα, ἦτο ποικηλόχρωμον καί ἐμπλουτισμένον μέ ὡραία γλυπτά. Εἰς τήν κορυφήν ὑπῆρχαν τέσσερα μαρμάρινα ἄλογα, ἔργον τοῦ Πυθίου.

Ὡς ἐλέχθει τά θαύματα εἶναι ἑπτά.

Ἀλλά τό θαῦμα τῶν θαυμάτων εἶναι ἕνα καί μοναδικόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Αὔτη εἶναι προϊόν προερχόμενον, ἀπό ἕναν λαόν τόν Ἑλληνικόν πού ἔχει καταγράψει τόν πλουσιότερον, τόν συνθετότερον καί λαμπρότερον πολιτισμόν τοῦ πλανήτη Γῆ εἰς τήν ὡραιοτέραν γλῶσσαν τοῦ κόσμου. Ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι προϊόν προερχόμενον ἀπό ἕναν λαόν μέ ἰδιαίτέρας καί ὑψιλοῦ ἐπιπέδου νοητικάς, πνευματικάς καί ψυχικάς λειτουργίας.

Ἄλλωστε οἱ ἐπί Γῆς πολιτισμοί εἶναι οἱ ἐξεῖς, ὁ Ἑλληνικός. Καί τοῦτο τό ἐρμηνεύομεν ὡς ἐξῆς, ὁ ἄνθρωπος παρατηρεῖ τά φαινόμενα, τήν παρατήρησιν τήν κάμει γνῶσιν, τήν γνῶσιν τήν κάμει ἐπιστήμην, ἐπιστήμη συμαίνει ὁρισμός. Ὁρισμούς εἰς τάς ἐπιστήμας ἔχει δώσει μόνον ὁ Ἕλλην, ὡς Πυθαγόρειον Θεώρημα, ἀρχή τοῦ Ἀρχιμήδους, τό 3,14 του Ἀρχιμήδους, Εὐκλείδιος Γεωμετρία, ὁ Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύς, ἐφηῦρεν τήν μέτρησιν τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν τριγώνων, ἐπίσης ὁρισμοί εἰς τήν ἰατρικήν, τήν ἀστρονομίαν. Ὑπάρχει πλῆθος ἄλλων ὁρισμῶν καί κανόνων, δ΄αὐτό οἱ θεμελιωταί τῶν ἐπιστημῶν εἶναι οἱ Ἕλληνες.

Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού μέχρις τό ἔτος 1975 τό ἀλφάβητον της εἶχεν 24 γράμματα, ἐξ αὐτῶν 7 φωνήεντα καί 17 σύμφωνα καί 11 διφθόγγους. Εἶναι ἡ γλῶσσα πού εἶχεν δύο πνεύματα τήν ψιλή καί δασεῖα, καί εἶχεν τρεῖς τόνους τήν ὀξείαν τήν βαρείαν καί τήν περισπομένην. Εἶχεν τρία ἄρθρα ὁ, ἡ, τό, καί τρία γένη: ἀρσενικόν, θυλικόν καί οὐδέτερον εἶχεν καί πέντε πτώσεις, καί τρεῖς κλίσεις, εἶχεν τά ρήματα, ὁμαλά καί ἀνώμαλα. Εἶναι ἡ γλῶσσα μέ τό πλουσιότερον λεξιλόγιον εἰς τόν κόσμον. Τήν γραμματικήν αὐτήν ἐδιδάσκοντο οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑως τό 1975, ἦτο ἡ γραμματική τοῦ σοφοῦ ἀνδρός Ἀχιλλέως Α. Τζαρτζάνου. Αὔτη ἦτο ἡ γλῶσσα πού ὁμιλοῦσαν ἀκαταλύπτως οἱ πρόγονοι μας καί εἶναι ἡλικίας 11.500 ἐτῶν.

Αὐτήν τήν γλῶσσαν ἐπέλεξεν καί ὁ Κ.Η.Ι.Χ, διότι εἶναι ἡ Δική του γλῶσσα διά νά εἴπη, ὅταν τόν πλησίασν οἱ Ἕλληνες διά νά ἀκούσουν τόν Θεϊκόν του λόγον“ ''Ἐλήλυθεν ἡ ὤρα ἴνα δοξασθή ὁ υἱός τοῦ Ἀνθρώπου”.

Μετά τό 1975 εἰς τήν Ἑλλάδα ἔχομεν τήν κυριαρχίαν μιάς μικρῆς ὁμάδος <ἀνθρώπων> μέ περιορισμένας πνευματικάς ἰκανότητας τῶν αὐτοαποκαλούμενων προοδευτικῶν καί τήν ἀντικατάστασιν τῆς γραμματικῆς τοῦ Κου Τζαρτζάνου μέ αὐτήν τοῦ τριανταφυλίδη, μιά γραμματική προερχομένη ἀπό ἄτομα περιορισμένων πνευματικῶν ἰκανοτήτων ἤ καί ἀτόμων μέ στοιχεία ἀνθελλινισμοῦ, μιά γραμματική φτιαγμένη ἀπό συμπλεγματικούς, ἀδυνάτους καί ἀσημάντους.

Σέ αὐτήν κουρεύτικαν καί κλαδεύτικαν πολλά. Κλάδεψαν τά πνεύματα, κούρεψαν τούς τόνους, δολοφόνεισαν τάς κλίσεις, ἐξωστράκισαν τά ἀνώμαλα ρήματα. Οὖτως οἱ Ἑλληνόπαιδες μαθαίνουν λιγότερα. Καί αὐτό ἐσυνεχίσθει μέχρις τό πρῶτον μέσον τοῦ ἔτος 2012. Διά τό σχολικόν ἔτος 2012-2013 τά φερόμενα ὡς βιβλία τοῦ δημοτικοῦ σχολείου δολοφονοῦν τόν Ὅμηρον, τόν Πλάτωνα, τόν Σωκράτην, τόν Ἀριστοτέλη.
Γνωστόν ἐπίσης εἶναι ὁτι ὁ μαναδικός λαός πού μισεῖ καί πολεμᾶ τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν εἶναι οἱ Τούρκοι.

Ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας εἰς τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου τήν 07/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: μερικοί γιά τές δόξες καί τές ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι;.
Οἱ φερόμενοι ὡς ἕλληνες καί συντάκτες τοῦ ἐν λόγω βοθρολύματος, δολοφονοῦν ἐν ψυχρῶ τόν Ὅμηρον, καταργοῦν τά φωνήεντα Ωω, Ηη,Υυ καί δύο σύμφωνα τό Ξξ καί τό Ψψ καί εἰσαγάγουν βάρβαρα σύμφωνα. Αὐτόν τόν ὁχετόν τῶν βοθρολυμάτων τόν συνοστίζουν ὑποπροϊόντα προερχόμενα ἀπό κτηνοβασίαν τῆς Τουρκικῆς περιόδου. Διακατέχονται ἀπό σαδιστικόν πάθος καί μῖσος κατά τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας καί φιλοσοφίας, ἀνερυθρίαστα δολοδονοῦν τόν Ὅμηρο, αἰσθάνονται δέ καί σαδιστικήν ἰκανοποίησιν ἀναγράφοντας τά ὀνοματεπώνυμα τους.

Συμφώνως δέ μέ τήν ἔρευναν τῶν Πανεπιστημίων Στάνφορτ τῶν Η.Π.Α, Παβίας τῆς Ἰταλίας, τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἴδιο μέ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων κατά 99,5%. Τεράστιον ποσοστόν καθαρότητος αἴματος, τήν καθαρότητα αὐτήν μᾶς τήν κληρονόμησαν οἱ πρόγονοι μας, μέ ποτάμια αἴματος Ἐλευθερίας εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν. Καθαράν μάς τήν παρέδωσαν, καθαράν ὁφείλομεν νά τήν παραδώσωμεν εἰς τάς γενεάς πού ἀκολουθοῦν.

Ὡς γνωστόν ὁ Ὅμηρος εἶναι ὁ μεγαλίτερος ποιητής ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν.Ἡ Ἰλιάδα καί ἡ Ὁδύσσια γραμμένα τό 800 Π.Χ, περίπου εἶναι τά βιβλία πού ἔχουν διαβαστεῖ περισσότερον, άπό ἄλλα βιβλία παγκοσμίως, ἔχουν γυριστεῖ ὡς ὑπερπαραγωγές εἰς τόν κινηματογράφον. Τά ποιήματα του εἶναι γραμμένα εἰς τήν Ἑλληνικήν, τό θαῦμα τῶν θαυμάτων. Αὐτῆς τῆς γλώσσης ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κληρονόμοι καί οἱ φυσικοί διάδοχοι. Αὐτήν μιλούσαμε μεχρις τό 1975. Ἡ παγκόσμιος σημερινή φιλοσοφία εἶναι γραμμένη εἰς τά Ἑλληνικά ἀπό τόν Πλάτωνα Σωκράτη Ἀριστοτέλη, καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐδιδάχθει τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὁδύσεια ἀπό τόν διδάσκαλον του τόν Ἄριστοτέλην.

Εἰς οὐδένα ἄνθρωπον παγκοσμίως περνᾶ ἀπό τό μυαλό του νά ἀλλάξη ἔστω καί ἕνα γράμμα ἀπό τόν Ὅμηρον . Εἰς Ἰαπωνίαν ὑπάρχουν Ἰάπωνες, πού φέρουν μίαν κονκάρδα εἰς τό πέτον, δηλωτικόν ὁτι γνωρίζουν τόν Ὅμηρον ἀπ΄ἔξω. Εἰς τά δημοτικά σχολεία τῆς Ἀγγλίας εἰσάγονται τά Ἑλληνικά καί οἱ Ἄγγλοι δηλώνουν ὑπερήφανοι πού θά μάθουν τήν γλῶσσα τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Σωκράτη τοῦ Ἀριστοτέλη. Εἰς τά μεγάλα Πανεπιστήμια παγκοσμίως ὑπάρχει ἕδρα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Εὐρωπαίοι ἔχουν προτείνει τήν καθιέρωσιν τῆς Ἐλληνικῆς, ὡς μητρικῆς γλώσσης καί ξένοι εἰς τό διαδύκτιον γράφουν εἰδήσεις είς τά ἀρχαία Ἑλληνικά. Εἰδήμονες ἐπί τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν δηλώνουν ὁτι εἰς τό μέλλον οἱ Η/Υ ὑπολογιστές θά διαβάζουν μόνον Ἑλληνικά.
Ὑποστηρίζουν δέ μερικοί, πώς τά Ἀγγλικά καί τά κομποιούτερ εἶναι φτιαγμένα γιά ἠλιθίους, διότι εἶναι ἀπλοϊκά.

Καί ἐπειδή τά ἀγαθά κόποις κτῶνται ἡ γνῶσις εἶναι ἕνα πολίτιμον ἀγαθόν, τό ὁποῖον ἱκανοποιεῖ καί ἐμᾶς τούς ἰδίους, ἀλλά ἔχει καί τήν θετικήν του εὐεργεσίαν πρός τό κοινωνικόν σύνολον. Ἡ δέ γνῶσις δέν ἀποκτάται μέ τήν χαλαρότητα τῆς εὐκολίας ἀλλά μέ τήν ἀρετήν τοῦ κόπου καί τῆς ἐπιμελείας.

Διά τοῦτο ἐπιστρέφομεν εἰς τό μεγαλεῖον, τήν λαμπρότητα καί τήν δόξαν.
Ἐπιστροφή εἰς τήν γραμματικήν Ἀχιλλέως Α. Τζαρτζάνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID