EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Ανάλογα με τις επιδόσεις και τις δεξιότητες οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται να έλθουν στο Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δενκέμβριο του 2015.

Θεσπίζεται νέο μισθολόγιο με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2016 ανάλογα με τις δεξιότητες και τις επιδόσεις των δημοσίων υπαλλήλων, συνεχίζονται οι περιορισμένες προσλήψεις μονίμου προσωπικού, έρχεται νέο πλαίσιο αξιολόγησης του και μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, ενώ προβλέπεται και ανασυγκρότηση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Πιο αναλυτικά οι αλλαγές που προβλέπει το Μνημόνιο για το Δημόσιο και οι οποίες πρέπει να έχουν θεσπιστεί μέχρι το τέλος του 2015, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Σεπτέμβριος

-Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του "ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών" το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.

Οκτώβριος

-Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016.
Στο νέο μισθολόγιο θα καθοριστούν οι βασικές παράμετροι με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Θα υπάρξει αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού και ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ.

-Ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών, όπως οι ημερήσιες αποζημιώσεις, οι δαπάνες ταξιδιού και άλλα ευεργετήματα, με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016.

-Επανέξεταση και σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή διευθυντικών στελεχών. Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016.

-Καθορισμός, εντός της νέας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΔΣτρ), των ανώτατων ορίων για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019

Γι' αυτό οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2).

Νοέμβριος

Έκδοση όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του μισθολογίου έως τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων με ισχύ το 2017.
Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων.

Δεκέμβριος

Θέσπιση νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.
-Εντοπισμός παράνομων προσλήψεων, ασφαλιστικών μέτρων καθώς και πειθαρχικών υποθέσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων.

-Εκπόνηση μακροπροθέσμου σχεδίου κωδικοποίησης των κυριότερων νομοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και θα έχει εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νομοθεσία, τόσο στη δημοσιευμένη μορφή της (ΦΕΚ) όσο και στην ενοποιημένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως τον Δεκέμβριο του 2016.

-Πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης τεχνικής συνδρομής για εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μια επικοινωνιακή στρατηγική.πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Νέο κεντρικό σύστημα για δημόσιες συμβάσεις και κρατικές προμήθειες από το 2016

Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί ένα σχέδιο δράσης, για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε, τους πρώτους μήνες του 2016 να προχωρήσουν οι αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο και να αρχίσει παράλληλα να ισχύει και το νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές. Στόχος είναι να μειωθεί το διοικητικό κόστος στις δημόσιες συμβάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα για το οποίο δεσμεύεται η κυβέρνηση προβλέπει τα εξής:

– Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25).

– Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητικών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

– Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρίνουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενεργήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδικων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστερήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα).

– Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.

– Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ) θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα. Η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελληνικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσδιορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχεδίου δράσης.
Περαιτέρω τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό

Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα δρομολογήσει εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους στον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση επενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους

Όσον αφορά την περαιτέρω τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ, οι αρχές δηλώνουν ότι προτίθενται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς.

Δηλαδή:

-Αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπόλοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ

-Μεταρρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας

-Νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλλους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμβούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπορίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαίδευση, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία».

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώβριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον Νόμο 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ” εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις.

ΠηγήΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αλλάζει ο νόμος για τα δημόσια έργα

Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Μέσα στις επόμενες 5 μέρες θα δοθεί στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου που θα αλλάζει ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη χθεσινή  του επίσκεψη στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «με σχέδιο και με αποφασιστικότητα, με μεθοδικότητα και υπομονή, σαν καλοί μηχανικοί, θα προχωρήσουμε, και σύντομα θα περάσουμε από τη φάση της θεμελίωσης και στη φάση της ανοικοδόμησης».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «η δική μας πολιτική για τις παραχωρήσεις και τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως διαφορετική από την πολιτική στρατηγική αντίληψη που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και θα τη δείτε σύντομα να υλοποιείται σε νέα έργα, που παρά τις δυσμενείς συνθήκες είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε, όπως του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου.

Η δική μας πολιτική βασίζεται στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, στο σεβασμό των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, στα ανταποδοτικά οφέλη προς τους πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως όμως βασίζεται στη λογική της διαφάνειας σε όλα, στα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, στις διαδικασίες, στους εμπλεκόμενους.

Και είναι στο δικό μας χέρι, εξαρτάται από τη δική μας δουλειά, να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων υποδομών που θα είναι ικανό να βοηθήσει την έξοδο από την κρίση και την ύφεση, που θα αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Όπως γνωρίζετε, για κάθε 100 ευρώ δαπάνης για δημόσιες υποδομές, πάνω από 55 ευρώ εισρέουν στα δημόσια ταμεία. Για κάθε 100 ευρώ δημοσίων υποδομών, από τη χρηματοδότηση των 35 δισ. ευρώ που εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσων πρόσθετα μπορούμε να διασφαλίσουμε από συνεργασίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και ακόμα και από την αξιοποίηση κι όχι την εκποίηση, μάλιστα σε χαμηλές τιμές της δημόσιας περιουσίας, θα εισρέουν 55 ευρώ, στα Δημόσια Ταμεία που θα λειτουργήσουν αντίρροπα στα δύσκολα μέτρα που περιέχονται στη Συμφωνία».
Οι 3 άξονες του Τσίπρα

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι για να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα της επιστροφής στην ανάπτυξη, που είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα σε 3 άξονες:

1ος άξονας: Η δημιουργία δομών στρατηγικού σχεδιασμού και δημοσίων υποδομών. Σχεδιασμού που δεν θα υλοποιεί έργα για τα έργα, αλλά θα υπηρετεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

«Σ’ αυτή την κατεύθυνση, θέλω να σας ενημερώσω ότι συστάθηκε, πριν λίγες ημέρες, Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής για τις Επενδύσεις στη χώρα μας, με τη συμμετοχή 5 υπουργών» ανέφερε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η δημιουργία στο υπουργείο Υποδομών νέας Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών.

2ος άξονας: οι αναγκαίες θεσμικές και διαδικαστικές αλλαγές και η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων δημοσίων υποδομών.

Θέλω να τονίζω, είπε ο κ. Τσίπρας «ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε στη λογική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Απλοποίηση των διαδικασιών δεν σημαίνει για μας κατάργηση του δημόσιου ελέγχου, το αντίθετο. Στόχος μας δεν είναι απλά να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα fast track για λίγες μόνο επενδύσεις, αλλά να υλοποιήσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό, διαφανές, χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για όλους».

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών που κατατίθεται η κυβέρνηση προχωρά άμεσα:

– Στην υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος αδειοδοτήσεων:

Σήμερα στη διαδικασία αδειοδοτήσεων εμπλέκονται περίπου 45 δημόσιοι φορείς που γνωμοδοτούν και αδειοδοτούν διαδοχικά ένα έργο δημόσιο ή ιδιωτικό. Αυτό είναι μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι καμιά χώρα που θέλει να έχει μια προοπτική αναπτυξιακή και θέλει να λέγεται σοβαρή χώρα μπορεί να διατηρεί ένα τέτοιο σύστημα.

Το νέο σύστημα για την προώθηση υλοποίηση των αδειοδοτήσεων θα έχει ακτινωτή διάρθρωση, θα προβλέπει ταυτόχρονους ελέγχους και θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τη συμβατότητα με βάσεις δεδομένων, χαρτών και αεροφωτογραφιών. Διότι οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα σήμερα ταυτοποίησης και ελέγχου σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε.

– Προχωράμε άμεσα στη δημιουργία Προδιαγραφών Λειτουργίας και Διαβάθμισης Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνικού Αντικειμένου:

Σε όλες τις δημόσιες Υπηρεσίες, όλων των επιπέδων, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως τα υπουργεία με τεχνικό αντικείμενο, θα καθορισθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές για την στελέχωση σε επιστημονικό δυναμικό και στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

– Προχωρούμε στην αλλαγή του συστήματος Δημοπράτησης Μελέτης-Κατασκευής:

Το σύστημα δημοπράτησης μελέτης-κατασκευής είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στρεβλά, νοθεύοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Είναι, όμως, ένα σύστημα που δίνει γρήγορα αποτελέσματα και, αν λειτουργήσει με διαφάνεια, θα πετύχουμε υψηλές απορροφήσεις.

Αλλάζουμε, λοιπόν, τους όρους και τις διαδικασίες, ώστε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την ορθή κρίση.

Οι επιτροπές θα ορίζονται από ηλεκτρονική κλήρωση με στελέχη του δημόσιου τομέα και εκτός της Υπηρεσίας που υλοποιεί τον διαγωνισμό.

Επίσης, αλλάζουν τα στάδια και οι συντελεστές βαρύτητας, για να υπάρχουν αντικειμενικοί όροι στη διαγωνιστική διαδικασία.

– Προχωρούμε στην υποχρεωτική σύνταξη μελέτης εφαρμογής, σύνταξης πραγματικών προϋπολογισμών για όλα τα έργα (ποσότητες υλικών και τεχνικών εργασιών, ημερομισθίων, τεχνικού προσωπικού, αμοιβών Μηχανικών, τελών και εισφορών, κλπ), πρωτοκόλλων τελικής παράδοσης και φακέλου συντήρησης και λειτουργίας:

Σε όλα τα έργα του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε αρκετά του δημοσίου δεν προβλέπεται από τις διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα η εκπόνηση όλων των κατηγοριών μελετών και μελετών εφαρμογής. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε έργα μεγάλων καθυστερήσεων και τεράστιων αποζημιώσεων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που σε τελική ανάλυση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, αλλά και δυσχεράνει τη δυνατότητα των επενδυτών να επενδύσουν στη χώρα.

– Τον ίδιο στόχο και ταυτόχρονα δράσεις εξωστρέφειας σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε με τη δημιουργία ενός διεθνούς Φορέα διαιτησιών.

3ος άξονας: Ο 3ος άξονας της πολιτικής μας εστιάζει στις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισονομίας, και υπεράσπισης σε τελική ανάλυση του δημόσιου συμφέροντος.

Γνωρίζετε όλοι, ότι ο χώρος των δημόσιων έργων, ιδίως στα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα γκρίζο χώρο στις σχέσεις του πολιτικού συστήματος με τον οικονομικό κόσμο της χώρας μας. Έναν χώρο που ευθύνεται για πλήθος στρεβλώσεων και αδιαφανειών στο σύνολο της οικονομικής, πολιτικής αλλά θα προσέθετα εγώ και της διαμόρφωσης του «μιντιακού πλέγματος» στην χώρα μας.

Αποτελεί λοιπόν πολιτική δέσμευση, που έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε, η εξυγίανση αυτού του χώρου, η θέσπιση αξιόπιστης νομοθεσίας, ενιαίων κανόνων, διαφανών διαδικασιών, σύγχρονων συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου, που θα καταπολεμούν την γραφειοκρατία, θα σέβονται και το τελευταίο ευρώ του έλληνα πολίτη και δεν θα επιτρέπουν τις υπερκοστολογήσεις, την φοροδιαφυγή, τη διαφυγή ασφαλιστικών πόρων, επιτρέψτε μου την έκφραση, το αλισβερίσι μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών, με δυο λόγια δεν θα επιτρέπουν την διαιώνιση του συστήματος της διαπλοκής, που ζήσαμε στην χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια.

Πιστεύω ότι έχουμε δημόσιους υπαλλήλους, διαμάντια, που υπηρετούν για ελάχιστα χρήματα το δημόσιο συμφέρον. Δεν θα επιτρέψουμε από εδώ και στο εξής σε κάποιους λίγους να τους αμαυρώνουν. Και από εδώ και στο εξής οι ποινές θα είναι εξαιρετικά αυστηρές σε όσους διαπιστώνεται ότι ενέχονται σε περιπτώσεις διαφθοράς και διαπλοκής.

Επίσης πιστεύω ότι έχουμε και ιδιωτικές εταιρείες υγιείς, κατασκευαστικές εταιρείες, παραγωγικές, που θέλουν να ασκούν τις δραστηριότητες τους με αξιοπρέπεια και διαφάνεια. Δεν θα ανεχτούμε τη συνέχεια των στρεβλώσεων του χθες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται οκτώ παρεμβάσεις:

1. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων

2. Ηλεκτρονικό Σύστημα Λειτουργίας και Συντήρησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων

3. Σύστημα Παρακολούθησης του Κόστους, των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων και Παροχής Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο και Σύστημα Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

4. Σε ό,τι αφορά την σύνταξη προϋπολογισμών του κάθε έργου:

Καταργούνται οι 13 διαφορετικοί τρόποι προϋπολογισμού ενός έργου (δημοσίου ή ιδιωτικού) και θεσπίζεται ένας, με τη νέα νομοθεσία.

Με αυτό τον τρόπο εξορθολογήσουμε με τους διαφορετικούς ανά Υπηρεσία προϋπολογισμούς που γεννούν φοροδιαφυγή, μαύρη εργασία και διαφυγή ασφαλιστικών πόρων.

5. Προωθούμε σύστημα ενιαίων ηλεκτρονικών μητρώων συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων

6. Προχωρούμε στην δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής τυπικών στοιχείων, εγγυοδοσίας και πιστοληπτικής ικανότητας για την 1η φάση των διαγωνιστικών διαδικασιών

7. Προχωρούμε στη Δημιουργία προτύπων προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης ανά κατηγορία έργου, κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας και πρότυπων προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα περιλαμβάνει κοινωνικούς δείκτες για τα αντισταθμίσματα χρήσης και λειτουργίας

8. Προχωρούμε στη Δημιουργία διαδικασιών και σωμάτων ελεγκτών ποιότητας, επί μετρητών και ελέγχου των εταιρειών πιστοποίησης.Πηγή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Θα κλάψουν μανούλες από Σεπτέμβρη με τις καταθέσεις!

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Αλεξιάδη, εντός του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η μεγάλη διασταύρωση που γίνεται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς. «Ήδη από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτουν χιλιάδες περιπτώσεις ανακόλουθων καταθέσεων σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις το διάστημα 2000-2012.

Βρέθηκαν δηλαδή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με καταθέσεις εκατομμυρίων, ενώ δήλωναν 60.000 ή 70.000 ετήσιο εισόδημα. Άπαντες με αυτόματο τρόπο θα κληθούν να δικαιολογήσουν πού βρήκαν αυτά τα χρήματα. Μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και λογαριασμούς», σημειώνει ο ίδιος.

Εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων φορολογούμενων που γνωρίζουν πως τα τελευταία 15 έτη υπάρχει ανακολουθία μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων τους και φορολογικών δηλώσεων, καλό είναι να αρχίσουν να ψάχνουν στα αρχεία τους όλα εκείνα τα στοιχεία που δικαιολογούν τις καταθέσεις τους.

Εμείς δεν θα κουράσουμε από αυτή εδώ την στήλη, το μόνο που θα πούμε είναι πως καλό είναι να συμβουλευθείτε ειδικούς επί του θέματος καθώς είναι πολλά τα όπλα που διαθέτουν οι πολίτες. Σκεφτείτε τις καταθέσεις σας 31/12/1999 και το βασικότερο, σκεφτείτε την νομολογία που είναι υπέρ σας για καταθέσεις πριν το 2010 και δεν θα πω για την ώρα κάτι περισσότερο…

Είναι υποθέσεις που μόνο ειδικευμένοι μπορούν να χειριστούν.

Και θυμηθείτε αυτό. Δεν θα πάρετε φορολογικό συγχωροχάρτι πληρώνοντας όπως μέχρι σήμερα διαρρέουν 15 άντε 20%.

Ο φόρος θα φθάνει σίγουρα στο 45%.
πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τσίπρας: η φλυαρία του τίποτα

Ομολογώ, ότι πίεσα υπερβολικά τον εαυτό μου να ακούσει μέχρι το τέλος το λόγο του Τσίπρα. Είμαι 48 χρόνια (από τα 16 μου) στο αριστερό κίνημα. Τέτοιες αρλούμπες, φλύαρες, ασυνάρτητες και σύνθετες σοφιστείες πρώτη φορά άκουσα. Ούτε ένας ξεπεσμένος κεντρώος δεν θα μίλαγε έτσι: Τόσο άχρωμα, τόσο άγευστα, τόσο αφυδατωμένα, τόσο φροντισμένα ηλίθια.

Και ο Αβραμόπουλος ακόμα που πήγε κι αυτός να κατασκευάσει το κόμμα-εικόνα, ήταν πιο «πολιτικός». Τα ίδια ακριβώς με τον Τσίπρα έλεγε, αλλά πιο συγκροτημένα. Σε ένα μόνο διέφερε ο Τσίπρας: Αυτός στις ίδιες σοφιστείες και φλύαρες ηθικολογίες κόλλαγε την ετικέτα της «αριστεράς», της «ριζοσπαστικής αριστεράς»!!!

Σε μια απλή ετικέτα διαφέρει ο Τσίπρας από τις καθεστωτικές δυνάμεις. Ο λόγος του ούτε γεύση αριστερή δεν είχε!!!


Ακόμα και σαν λέξεις ο «καπιταλισμός», ο «σοσιαλισμός» κ.λπ, ήταν εξαφανισμένες από τον «αριστερό» Τσίπρα. Από αυτή την άποψη βρίσκεται πιο πίσω και από το σημερινό ΠΑΣΟΚ!!!
 

Η διαφορά; Η απάτη του ΠΑΣΟΚ δοκιμάστηκε στην πράξη.
Η απάτη του ΣΥΡΙΖΑ (ακόμα πιο αποκρουστική) έχει το προνόμιο του περιθωρίου...


Για πρώτη φορά στην ιστορία θα γίνει ένας «αρχηγός», αριστερού υποτίθεται κόμματος, που θα είναι τόσο θεωρητικά και πολιτικά ανεπαρκής. Θα στερείται στοιχειώδους θεωρητικής γνώσης, ανύπαρκτος πολιτικά, με μόνες «αγωνιστικές» εμπειρίες την απουσία εμπειριών. Για πρώτη φορά στην αριστερή ιστορία γίνεται αρχηγός ενός κόμματος ένα ΤΙΠΟΤΑ. Ένας άνθρωπος που ούτε στοιχειωδώς δεν αποκαλύπτει, ούτε κρίνει τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, αλλά θέτει το όλο ζήτημα ηθικολογκικά, αχαλίνωτα ηθικολογικά: Μια διαδικασία ολοκληρωτικού αποχρωματισμού της σκέψης!!!
 

Αυτός είναι ο λόγος του νεοταξικού σκοταδισμού: του νέου "αριστερού" Μεσαίωνα!!!

Αυτός ο πλαστικός άνθρωπος,
πλαστικές «ιδέες» ξερνούσε: «χρησμούς» για «θέαμα» χωρίς κανένα περιεχόμενο. Επένδυε τις καραμπινάτες βλακείες του και ανυπόφορες σοφιστείες του με την ίδια γλοιώδη ηθικολογία που έχει αναπτυχθεί από τη σήψη και διαφθορά. Στηλίτευε τα συμπτώματα της σήψης, αλλά οι κοινωνικές εστίες της σήψης μένανε στο απυρόβλητο. Σήκωνε την γροθιά του εναντίον των οικονομικών δυναστών και «νταβατζήδων» (αυτό που κάνουν όλοι, και πιο επιθετικά ο Καρατζαφέρης) αλλά το σύστημα που γεννάει το κέρδος και τους δυνάστες έμεινε στο απυρόβλητο. Γι’ αυτό και η λέξη «καπιταλισμός» είχε καταργηθεί από το λεξιλόγιό του. «Ντρεπόταν» αυτός ο σιδερωμένος νέος «αριστερός ηγέτης» να τον καταγγείλει ακόμα και φραστικά.

ΕΤΣΙ μιλούσε με σοφίσματα και επιδιδόταν σε αλχημείες. Ακούστε δύο καραμπινάτες ηλιθιότητες:

Πρώτη. Δεν υπάρχει μόνο κρίση του δικομματισμού, αλλά και του εργαλείου»!!! Χρησμός που δεν εξηγεί ποιο είναι το εργαλείο. Προφανώς το πολιτικό σύστημα. Κοινότοπη διαπίστωση!!! Γιατί βρίσκεται σε κρίση το «πολιτικό σύστημα», ΚΑΜΙΑ εξήγηση. Δηλαδή η πολιτική κρίση είναι μετέωρη, δεν αντανακλά την κοινωνική κρίση, το αδιέξοδο ενός οικονομικού συστήματος σε παρακμή: Του καπιταλισμού!!!
ΟΧΙ! Γι’ αυτόν τον «αριστερό» δεν είναι το καπιταλιστικό σύστημα που γεννάει τα φαινόμενα της σήψης και παρακμής…

ΔΕΥΤΕΡΗ: Μια λοιπόν και ο καπιταλισμός δεν φταίει, ο Τσίπρας οδηγείται στο δεύτερο σόφισμα: «Φταίνε οι σχέσεις κράτους και πολιτικής»!!! Ναι καλά ακούσατε: αυτή την αρλούμπα ξεστόμισε ο «ριζοσπάστης αριστερός», Τσίπρας!!!

Αγωνίζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, μας το είπε κι αυτό, να ανατρέψει τις δοσμένες σχέσεις κράτους και πολιτικής, να απαλλάξει το κράτος από την υποταγή του στο μεγάλο κεφάλαιο!!!

Ο Καρατζαφέρης, λέει, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απλώς αυτός αντιλαμβάνεται πιο καλά το ρόλο του κράτους, ότι είναι το «εργαλείο» της πολιτικής, και ζητάει «ισχυρό κράτος» για να χτυπήσει το κεφάλαιο!!!

Το τι είναι το κράτος και μάλιστα σήμερα στην υπερεθνική ιμπεριαλιστική εποχή δεν μας εξήγησε ο Τσίπρας. Τι θα μπορούσε βεβαίως να πει ένας θεωρητικά αδαής και πολιτικά αναλφάβητος.

Δεν μας είπε όμως και πώς συγκεκριμένα θα το κατορθώσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση και εδώ ήταν ένας «χρησμός»: Με την αλλαγή των συσχετισμών υπέρ της αριστεράς. Φυσικά κι εδώ έπρεπε να μας εξηγήσει το γιατί η αριστερά του Ανδρέα, η οποία ήταν παρασάγγες πιο επαναστατική από την «αριστερά» του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα καταλυτικά ηγεμονική, όχι μόνο δεν κατάφερε αυτές τις «ανατροπές», αλλά γέννησε το έκτρωμα Σημίτη και τον Τσίπρα: Το υπό-έκτρωμα…,

Ο νέος, λοιπόν, «αρχηγός» της «ριζοσπαστικής αριστεράς» δεν έδωσε τίποτα:

ΟΥΤΕ ιδεολογικές θέσεις.
ΟΥΤΕ πρόγραμμα
ΟΥΤΕ καν μια αριστερή πολιτική και οργανωτική πλατφόρμα.
ΜΟΝΟ πολιτικούς χρησμούς, φλυαρίες σοφισμάτων, ρητορικές καταναλωτικές «ατάκες» πηγη 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Αυτό είναι το Πρωτογενές Πλεόνασμα που εμφάνισε ο Προϋπολογισμός…

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,53 δισ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.022 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.736 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και στόχου για έλλειμμα 1.375 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.530 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.279 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2.988 εκατ. ευρώ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.690 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.125 εκατ. ευρώ ή 13,4 % έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24.654 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4.281 εκατ. ευρώ ή 14,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, η υστέρηση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται:

Α) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Β) στην παράταση υποβολής δήλωσης και πληρωμής των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Γ) στη μη βεβαίωση και πληρωμή της α’ δόσης του ΕΝΦΙΑ 2015
Δ στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 1.724 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.546 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 318 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.863 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.036 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27.713 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4.478 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32.191 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.515 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3.106 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.885 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 358 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1.787 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,3%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 39 εκατ. ευρώ για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ, 50 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 39 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 16 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1.198 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1.372 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.570 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1.767 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.470 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 388 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.426 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.


πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ… Αποχαιρετά την και την ΔΕΗ…

ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ… ΝΕΟ «ΜΟΝΤΕΡΝΟ» ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ…
ΜΕ ΤΟ «ΑΣΗΜΙΚΟ» ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ… ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΟΠΟ»… ΜΕ ΤΟΝ ΟΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ… ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ…

Μαύρα μαντάτα για τη ΔΕΗ φέρνει το σχέδιο νόμου “Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης” (Μνημόνιο ΙΙΙ).

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η ΔΕΗ υποχρεώνεται μέχρι το 2020 να μειώσει το πελατολόγιό της, σχεδόν κατά το ήμισυ, ώστε να καταργηθεί το μονοπώλιό της και να δώσει χώρο στους ανταγωνιστές της να αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, στο ν/σ τονίζεται ότι, για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, στη χονδρεμπορική αλλά και τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, με σκοπό τη μείωση του κόστους του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών, τίθεται ως στόχος, από 1/1/2020 κανένας συμμετέχων να μην εγχέει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο, η οποία να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικά εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ που ελέγχει σήμερα το 98% των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, με 7,4 εκατ. πελάτες, αναγκάζεται εντός των επομένων τεσσάρων ετών να μειώσει ουσιαστικά τον κύκλο εργασιών της, «εγκαταλείποντας» περίπου 3,65 εκατ. καταναλωτές. Διαφορετικά, θα της επιβληθεί δυσβάσταχτο πρόστιμο, που ενδεχομένως να αγγίζει και τα 600 εκατ. ευρώ!

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι το εγχείρημα του 50% θα παρακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και εάν μέχρι 1/1/2019 διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης του στόχου και του σκοπού, θα προτείνει κατάλληλα μέτρα. Εάν ο συμμετέχων δεν συμμορφωθεί στα μέτρα που του έχουν επιβληθεί, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλλει συγκεκριμένο πρόστιμο από πέντε τοις εκατό (5%) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρίας / συμμετέχων, κατά το προηγούμενο έτος.

Ετσι, σε περίπτωση που δεν έχει συμμορφωθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με τα νέα δεδομένα θα της επιβληθεί πρόστιμο από 293 εκατ. έως 586 εκατ. ευρώ, με βάση τον κύκλο εργασιών της εταιρίας του 2014 (5,86 δισ. ευρώ).


πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.

Αυτό το σάπιο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας, πρέπει να ανατραπεί από το λαό και να καταρρεύσει ολόκληρο. Μην τσιμπάτε στα διάφορα δήθεν διαφωνούντα μέρη του.  

Είναι απλά βαλβίδες εκτόνωσης της λαϊκής οργής και εναλλακτικές λύσεις διατήρησής του.
Δείτε για παράδειγμα τι λέει η αριστερή πλατφόρμα και οι λοιποί διαφωνούντες, εναντίον
του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι περίπου έλεγε κάποτε και η ΝΔ εναντίον του ΠΑΣΟΚ, και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον και των δύο. Ακούτε ή ακούσατε ποτέ κανέναν από αυτούς να μιλά για αλλαγή του Συντάγματος, για αλλαγή του ισχύοντος πολιτεύματος της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας που έχουμε.


Ποτέ κανέναν δεν ακούσατε και ούτε θα ακούσετε, γιατί όλοι τους είναι μέρη του ίδιου συστήματος. Είναι παιδιά του ίδιου συστήματος. Μιλάνε πάντα για διαφορές περί την διαχείριση, ποτέ όμως για αλλαγή του ίδιου του σάπιου πολιτικού συστήματος συστήματος.

Αυτό το σύστημα λοιπόν πρέπει να ανατραπεί ολόκληρο και στη θέση του να εγκαθιδρυθεί ένα νέο πραγματικά δημοκρατικό πολιτικό σύστημα, για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας


πηγη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Πως απέτρεψαν η Σύμμαχοι τον Ρωσικό Στόλο να πλεύσει στον Πειραιά! Η Αλήθειες και τα Ψέματα για το περιβόητο σχέδιο Νέμεσις

«Εσχάτη Προδοσία: Τα Γνώριζε Όλα εξαρχής ο Τσίπρας»

Πολλα εχουν γραφτει για το περιβοητο σχεδιο Νεμεσις…..Αλλα η αληθεια θαφτηκε καλα απο την Κυβερνηση Συριζα!
 

Υποτίθεται οτι το σχεδιο Νεμεσις ειναι ενα ειδικό σχέδιο δράσης της ΕΛ.ΑΣ. που προβλέπει φύλαξη στόχων και προστασία κρίσιμων υποδομών στον νομό Αττικής . Η εφαρμογή του προβλέπει συμμετοχή πάνω από 2.000 αστυνομικών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία μελών της κυβέρνησης, τη φύλαξη κυβερνητικών κτιρίων, πρεσβειών, καθώς και «κρίσιμων» υποδομών, όπως εγκαταστάσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.

Το ειδικό σχέδιο δράσης  περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των στόχων, από διευθύνσεις κατοικίας των μελών της κυβέρνησης μέχρι τα σημεία στην Αττική όπου λειτουργούν μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) και σούπερ μάρκετ. Ενδεικτικά, στις σελίδες του σχεδίου υπάρχουν καταγεγραμμένα περίπου 480 υποκαταστήματα τραπεζών και πάνω από 600 σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους επιθέσεων σε περίπτωση κοινωνικών ταραχών και εξεγέρσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία μετείχαν οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. και ζήτησε να ενημερωθεί για τα επικαιροποιημένα σχέδια της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούν στην αντιμετώπιση – διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Σε κατ” ιδίαν συζητήσεις τους, εξάλλου, υψηλόβαθμοι αστυνομικοί δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αστάθειας να πυροδοτήσει κοινωνικές εντάσεις και ταραχές.

Πάντως, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι  κυβερνητικός αξιωματούχος εξέφρασε τη βούληση – ετοιμότητα να ενεργοποιήσει, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, σχέδιο του Στρατού Ξηράς για την καταστολή κοινωνικών αναταραχών με κωδική ονομασία «Τάλως».
Η ιταλική La Repubblica είχε δημοσίευμα, με τίτλο «Οι μυστικοί φάκελοι του Νίκου Βούτση» – Οι Times έγραφαν: «Προβλέπεται η περιπολία του στρατού σε μεγάλες πόλεις, σε περίπτωση που οι ταραχές εξαπλωθούν. «Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνεται ότι δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου (ανάμεσα σε άλλα στους «Times» και στην «La Repubblica»), τα οποία αναπαρήγαγε ελληνική ειδησεογραφική ιστοσελίδα περί εμπλοκής του στρατού ή πολιτικών προσώπων σε επιχειρησιακά σχέδια της Αστυνομίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιαννης Πανουσης Διαψευδει αμεσα τα δημοσιευματα, το Φερομενο σχεδιο Νεμεσις, διατυπώθηκε στο περιθώριο του έκτακτου υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε τη νύχτα της 26ης Ιουνίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον Παν. Λαφαζάνης να αντιδρα αμεσα,  υπογραμμίζοντας ότι «τέτοιου είδους στρατιωτικα σχεδια και πρακτικές φανερώνουν τον φόβο τόσο της κυβέρνησης, όσο της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, απέναντι στο ξέσπασμα λαϊκών κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων».

Οι Αληθειες και τα Ψεματα << Ολα τα Γνωριζε εξαρχής ο Τσιπρας>>

Συμφωνα με Αρθρο του John Helmer, Θα γίνονταν ενα πραξικόπημα στην Αθήνα εν γνώσει της Κυβερνησης Συριζα, για να σώσουν την Ελλάδα από τον εχθρό των Συμμαχων – Ρωσία!
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτου του σχεδιου από τις ΗΠΑ και την Γερμανία, υπαρχει μεγαλη υποστηριξη απο Ελληνες Ολιγαρχες-Εφοπλιστες-ιδιοκτητες ΜΜΕ!
 

Μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ήταν μια αμφίρροπη κατάσταση.  Το ναι και όχι, η ψήφοι ήταν με ισορροπημένο τρόπο, και η διαφορά μεταξύ τους μικρη. Κατά την έναρξη του πρωινού, ο Rupert Murdoch της Times του Λονδίνου υποστηρίζει « Οτι Ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταρτίσει ένα μυστικό σχέδιο για την ανάπτυξη του στρατού, παράλληλα με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ (ΜΑΤ) να εχουν τεθει σε ετοιμοτητα για πιθανές πολιτικές ταραχές μετα το τελος του δημοψήφισματος για το μέλλον της χώρας στην Ευρώπη.

Ο φοβος των συμμαχων ηταν οτι με την Μεγαλειωδης Νικη Του ΟΧΙ , ο Πρωθυπουργος Αλεξης Τσιπρας, αμεσως μετα το δημοψήφισμα θα εκανε ανοιχτο καλεσμα για βοηθεια στην Ρωσια…..ετσι πιστεύανε Βρετανοί και Αμερικανοί πράκτορες, και ζητουν αμεσα να εφαρμοστει το Σχεδιο, Επιχείρηση Νέμεσις; Το Κρεμλίνο αντιλαμβάνετα αμεσα τα σχεδια των ΗΠΑ-.Γερμανίας ,  όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει εκτάκτως την Βικτόρια Νούλαντ  να επισκέφθηκε την Αθήνα για να εκδώσει τελεσίγραφο για την προσεγγιση της Κυβερνησης Τσιπρα με την Ρωσια, ειδη τα διαφορα αγγλο-αμερικανικα think-tanks, εχουν προειδοποιήσεις οτι ο ρωσικος στόλος είναι έτοιμος να πλεύσει στον Πειραιά, το αντικείμενο του παιχνιδιού ήταν σαφής. Η γραμμή για την Επιχείρηση Νέμεσις ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να σωθεί, όχι από την ίδια ,ή από τους πιστωτές της, αλλά από τον εχθρό την Μόσχα!

Ως επικεφαλής στις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις  οι Βικτόρια Νούλαντ προειδοποιησε αμεσα και ξεκαθαρα των Ελληνα Πρωθυπουργο,οτι αν διασπασουν-αθετησουν  τους κανονες του ΝΑΤΟ, με τη Ελληνικη προσχώρηση σε μια νεα Συμμαχια με την Ρωσια, αυτοματος ΝΑΤΟ-ΕΕ,θα επέμβουν ριχνοντας την Κυβερνηση Συριζα δια τον εσων,και βιαιος αν χρειαστει! Στη Μόσχα υπάρχει σκεπτικισμός από την αρχή ότι ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να αντέξει την αμερικανική και τη γερμανική πίεση! Και ετσι εγινε….αφου ο Τσιπρας τα γυρισε ολα 180 μοιρες……μεσα σε μια νυχτα τελειωσε Βαρουφακη…κατα εντολη Γερμανιας…….προσπαθησε να περιθωριοποίηση την Αριστερα Πλατφορμα, και τον Σύμμαχο της Ρωσιας Παναγιωτη Λαφαζανη!
Δειτε εδω το Αρθρο του John Helmer http://johnhelmer.net/?p=13712

Σε πολλα Αρθρα μου οπως: Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Aκρως επικινδυνος o Π. Λαφαζάνης,Τρομοκρατικη οργανωση η Αριστερα Πλατφορμα!!! Μπλοφα της CIA Σχέδιο δολοφονίας του Τσίπρα!!!

Τα σχεδια Ρωσικης Στρατιωτικης Αποβασης στην Ελλαδα, απο την Βαση στην Συρια! Πληρης Δικαιωση των Αρθρο του Σπυρου Πριφτη! Συνεχιζεται η Αθλια προπαγανδα των ΜΜΕ!
Στρατιωτικη Επεμβαση ζητησε ο Τσιπρας απο τον Πουτιν ,για να διασφαλίσει την ομαλότητα του Δημοψηφισματος στην Ελλαδα! Δημοσιευμα Προβοκατσια απο το Πρωτο Θεμα! Εγγραφο Αποκαλυψη: Ο Φοβος των βρετανων για Ρωσικη‏ 

Ο Πουτιν μας προσφερε Πακετο 30 δις Βοηθεια!  Απορριφθηκε απο τα Κομματα της Αντιπολιτευσης! Αποκλειστικα ο Διαλογος Τσιπρα Πουτιν! Το Αινιγμα με Υπονοουμενα του Πουτιν: Ο Ελληνας Πρωθυπουργος Διάλεξε? ΟΧΙ Ο Ελληνικος λαος!!!

Εχω προειδοποιησει για την περιεργη σταση του Πρωθυπουργου Α.Τσιπρα, και την διγλωσσια τον πραξεων του! Το αν εγινε πραξικοπημα-εκβιαστηκε κτλ…..οπως ειπε,δεν ειναι πρωθυπουργος παντου καιρου! Και δεν των ενδιαφερουν η Καρεκλες της εξουσιας!……Ας ειχε παραιτηθει τοτε! Με τις Πραξεις του, μαλλον ηθελε να παραμεινει πολυ στην Καρεκλα του Πρωθυπουργου! Ξεχνωντας τους υποτίθεται εκβιασμους-πραξικοπημα κτλ…….Δεν κινδυνεύει η Ζωη του πια? Τον προστατευουν οι Συντροφοι  Γερμανοι-ΗΠΑ! Ετσι νομιζει,γιατι ο κανονας του παιχνιδιου λεει, οτι οταν αλλαζει στρατοπεδο,αυτοματος η παλιοι συμμαχοι γινονται εχθροι!


Αρθρο Σπυρος Πριφτης   
email: spyros.priftis76@yahoo.gr

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ… ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ …

Ποιοι οφειλέτες θα μπουν σε πρώτη φάση στο στόχαστρο της εφορίας. Το σχέδιο με το ηλεκτρονικό γράμμα στις τράπεζες και την αυθημερόν δέσμευση καταθέσεων (σε καθεστώς capital controls).  

Τα περιθώρια «ελιγμών» για όσους χρωστούν.

Όταν εγκαινιάστηκε το ηλεκτρονικό κατασχετήριο για τις καταθέσεις, πριν από περίπου δύο χρόνια, θεωρήθηκε επαναστατική αλλαγή. Ο χρόνος, από την ώρα που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωναν την ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής έως την κατάσχεση ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό περιοριζόταν δραστικά.

Τώρα γίνεται το επόμενο βήμα, με το οποίο οι κατασχέσεις θα γίνονται πραγματικά εξπρέςΜέσα σε τρεις ημέρες. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο και σε πρώτη φάση στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία πάνω από 70.000 ευρώ. Η συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με δεδομένο ότι τα capital controls θα παραμένουν σε ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, όσοι χρωστούν στην εφορία πάνω από 70.000 ευρώ και έχουν καταθέσεις στις τράπεζες, το μόνο που μπορούν να κάνουν για να γλιτώσουν την κατάσχεση είναι να εντάξουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Να «φάνε» τις καταθέσεις, για να τις γλιτώσουν από το μακρύ χέρι της εφορίας, σε καθεστώς capital controls, είναι σχετικά δύσκολη υπόθεση.

Το σχέδιο

Το νέο σχέδιο κατασχέσεων εξπρές περιγράφεται με λεπτομέρεια στο νέο Μνημόνιο και εκτυλίσσεται σε τρία βήματα:

1. Η ΓΓΔΕ στέλνει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από 70.000 ευρώ.

2. Οι τράπεζες, υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη 
δέσμευση των χρημάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.

3. Μετά τη δέσμευση και εντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέσμευσης.

Πρακτικά λοιπόν , από την ώρα που οι τράπεζες θα λάβουν το ηλεκτρονικό γράμμα από τη ΓΓΔΕ, την ίδια μέρα πρέπει να δεσμεύσουν το λογαριασμό του πελάτη τους ο οποίος χρωστά παράλληλα στην εφορία πάνω από 70.000 ευρώ, μέσα σε δύο ημέρες να ενημερώσουν τη ΓΓΔΕ, η οποία με τη σειρά της μέσα σε πέντε ημέρες πρέπει να ολοκληρώσει την κατάσχεση. Συνολικός χρόνος, μία εβδομάδα.

Και τα νέα όρια κατασχέσεων

Μετά την ψήφιση του Μνημονίου άλλωστε έρχονται αλλαγές και στο ακατάσχετο όριο. Το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων, και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών, μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ.

Με βάση τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η κατάσχεση των ανωτέρω απαιτήσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ, σε ποσοστό το οποίο αυξάνεται κλιμακωτά και συγκεκριμένα στο ½ επί του υπερβάλλοντος των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για τις ασθενέστερα οικονομικές τάξεις και στο 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ για τα μεγαλύτερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Οι αλλαγές αυτές όμως έχουν και αναδρομική ισχύ. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζεται ότι εφαρμόζονται και επί των ενεργών κατασχέσεων, δηλαδή και επί των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί των συγκεκριμένων απαιτήσεων βάσει των προγενέστερων διατάξεων για ποσά δηλαδή άνω των 1.500 ευρώ.

Στο εξής και στις περιπτώσεις αυτές για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά την ισχύ των νέων διατάξεων τα αποδοτέα ποσά θα υπολογίζονται βάσει των διατάξεων αυτών.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, επίσης μειώνεται στα 1.250 ευρώ το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται ανά μήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του μήνα.


Έλενα Λάσκαρη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Σκηνές αποκάλυψης από την έκρηξη ισχύος 21 τόνων ΤΝΤ στην Κίνα

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί και περισσότεροι από 400 οι τραυματίες – Τεράστιες υλικές ζημιές σε απόσταση χιλιομέτρων εξαιτίας του ωστικού κύματος – Αγνοούνται 36 πυροσβέστες – Η έκρηξη καταγράφηκε ακόμα και από το… διάστημα!
Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει η πόλη Τιαντζίν στη Βόρεια Κίνα, μετά την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη στο λιμάνι, παρασύροντας στον θάνατο 17 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 400 έχουν δηλωθεί ως τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχές έγιναν δύο εκρήξεις. Η πρώτη ισοδυναμούσε με ισχύ τριών τόνων ΤΝΤ, ενώ η δεύτερη, η οποία προκάλεσε τη βιβλική καταστροφή στην πόλη της Κίνας, ισοδυναμούσε με 21 τόνους ΤΝΤ!

     

Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία, αγνοούνται 36 πυροσβέστες, με τους οποίους έχει χαθεί η επαφή, ενώ σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ήδη εννέα απώλειες. Στο σημείο της τεράστιας φωτιάς που προκλήθηκε από τις ισχυρές εκρήξεις είχαν σπεύσει τουλάχιστον 100 πυροσβεστικά οχήματα, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ειδήσεων.


Η δημόσια τηλεόραση CCTV ανέφερε στον ιστότοπό της ότι οι εκρήξεις έγιναν σε αποθήκες εκρηκτικών γύρω στις 18:30 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας ένα ωστικό κύμα που έγινε αισθητό σε απόσταση χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο εκρήξεις έγιναν με διαφορά 30 δευτερολέπτων η μία από την άλλη.Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Σινχουά μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε αποθήκη με «επικίνδυνο εμπόριο». Η πρώτη έκρηξη είχε την ισχύ τριών τόνων του εκρηκτικού ΤΝΤ, ενώ η δεύτερη, 21 τόνων ΤΝΤ. Η δεύτερη έκρηξη φαίνεται σε βίντεο από μάρτυρες να εκτοξεύεται στον ουρανό σαν μια τεράστια πύρινη σφαίρα.Η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη ώστε, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο Twitter καταγράφηκε ακόμα και απο μετεωρολογικούς δορυφόρους στο διάστημα.


Η Τιαντζίν είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, μαζί με ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της, και στεγάζει περίπου 15 εκατομμύρια άτομα. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τσινπίνγκ απαίτησε από τις αρχές να σβήσουν τη φωτιά και να «καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια δυνατή για να σώσουν και περιθάλψουν τους τραυματίες και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των ανθρώπων και της ιδιοκτησίας των», είπε η CCTV.
ΠΗΓΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών στη Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των δύο πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκ. Το νέο πρωτάθλημα αρχίζει με δύο παιχνίδια στις 19:15 το Σάββατο 22 Αυγούστου και συγκεκριμένα το ΑΕΛ Καλλονή – ΑΕΠ Ηρακλής και Πανθρακικός – Αστέρας Τρίπολης και έναν στις 21:30 το ΑΕΚ-Πλατανιάς.
 
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης και 2ης αγωνιστικής ημέρας:
1η αγωνιστική

Σάββατο 22/08/2015 19:15 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
Σάββατο 22/08/2015 19:15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Σάββατο 22/08/2015 21:30 Α.Ε.Κ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Κυριακή 23/08/2015 19:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΜΑΔΑ Α
Κυριακή 23/08/2015 19:15 ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Κυριακή 23/08/2015 19:15 Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ
Κυριακή 23/08/2015 21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Δευτέρα 24/08/2015 21:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2η αγωνιστική

Σάββατο 29/08/2015 19:15 ΟΜΑΔΑ Α - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Σάββατο 29/08/2015 19:15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ
Σάββατο 29/08/2015 21:30 SKODA ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Κ.

Κυριακή 30/08/2015 19:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Κυριακή 30/08/2015 19:15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Κυριακή 30/08/2015 19:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Κυριακή 30/08/2015 21:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ.

Δευτέρα 31/08/2015 21:30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ


πηγη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!