EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Κόκκινα δάνεια: Ποια ρυθμίζονται, ποια κουρεύονται και ποια διαγράφονται

Η αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων καθίσταται πλέον ευκολότερη με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που οδηγούν ακόμα και σε οριστικές διαγραφές χρεών, απαλλάσσοντας έτσι τους δανειολήπτες από δυσβάσταχτα χρέη, τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν αλλά και δεν θα μπορέσουν στο μέλλον να αποπληρώσουν.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 3 εκατομμύρια φάκελοι κόκκινων δανείων, εκ των οποίων πάνω από το 60% αφορούν σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Ο νέος Κώδικας και τα μοντέλα διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προτείνει δίνουν την απάντηση ότι αν κανείς είναι συνεπής στο μέλλον, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γλιτώσει μέρος των χρεών του

Ο δανειολήπτης θα μπορεί να γλιτώσει από τμήμα των οφειλών του και να βγάλει τη θηλιά του δανείου από τον λαιμό του, πάντα όμως υπό την προϋπόθεση να είναι συνεργάσιμος 1) με οριστική διαγραφή μέρους της οφειλής, ώστε η εναπομένουσα να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον δανειολήπτη, 2) με εθελοντική εκποίηση του ενυπόθηκου ακινήτου και διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής εάν το τίμημα της εκποίησης είναι μικρότερο 3);ακόμα και με εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η τράπεζα θα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά είτε με προκαθορισμένες τμηματικά καταβολές.

Οι λύσεις που θα μπορούν να αξιοποιήσουν δανειολήπτες και τράπεζες για τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες και οριστικές) και για την κατάταξη σε αυτές εξετάζονται το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη και το εάν είναι συνεργάσιμος.

Οι βραχυπρόθεσμες αφορούν ρυθμίσεις με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών και περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής θα κρίνονται ως προσωρινές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έξι διαφορετικά μοντέλα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνδυασμός αυτών, εφόσον κριθεί αναγκαίος. Ετσι οι δανειολήπτες που θα μπουν σε βραχυπρόθεσμη ρύθμιση θα έχουν την ευκαιρία να συμφωνήσουν με την τράπεζας σε:

-Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, που σημαίνει το σύνολο του κεφαλαίου και των τόκων με αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.

-Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα προβλέπει συμφωνία των δύο μερών για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

-Μείωση της δόσης του δανείου, η οποία είναι όμως μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων, που σημαίνει ότι η μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής θα είναι σε επίπεδο που θα υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

-Καταβολή μόνο τόκων κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου.

-Μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται.

-Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο, δηλαδή περίοδο χάριτος κατά την οποία οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται.

Στις περιπτώσεις που κριθεί ότι η ρύθμιση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή των δύο ετών, τότε μιλάμε για μακροπρόθεσμη ρύθμιση. Στόχος είναι μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης ή και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Οι δανειολήπτες ενδέχεται ακόμα και να γλιτώσουν μέρος των οφειλών τους επιτυγχάνοντας μερική ή ολική διαγραφή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Στα δέκα μοντέλα που μπορούν να αξιοποιηθούν στις περιπτώσεις αυτές, στις οποίες η εξέταση του οικονομικού προφίλ του δανειολήπτη δείχνει ότι υπάρχει δυσκολία η οποία δεν αναμένεται σύντομα να αντιμετωπιστεί, περιλαμβάνονται:

-Μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.

-Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή μετάθεση της συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του δανείου).

-Διαχωρισμός της οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα: στο τμήμα του δανείου το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του και στο υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο θα τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξαρχής από τα δύο μέρη.

-Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της τράπεζας, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Οσον αφορά τις λύσεις οριστικής διευθέτησης οι οποίες μπορούν να αφορούν όλες τις κατηγορίες δανείων, αυτές προβλέπουν εξωδικαστικές και άλλες ενέργειες που σκοπό θα έχουν μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ και δανειολήπτη και της τράπεζας ή τον τερματισμό της με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

-Η εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί οικειοθελώς, δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς της τράπεζας, την κυριότητα του ακινήτου του στην τράπεζα. Σε αυτήν την περίπτωση στη συμφωνία των δύο μερών θα διατυπώνεται με σαφήνεια και ο τρόπος διευθέτησης τού τυχόν υπολοίπου που μπορεί να είναι ακόμα και διαγραφή του. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

-Η μετατροπή σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση της δανειακής σύμβασης. Ο δανειολήπτης θα μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

-Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου. Ο δανειολήπτης θα προχωρεί οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτον με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης θα υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, η τράπεζα θα προχωρά σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

-Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η τράπεζα θα μπορεί να λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Και σε αυτήν την περίπτωση η τράπεζα θα μπορεί να προχωρά σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

-Η τράπεζα γίνεται ο πλειοδότης στον πλειστηριασμό (υπερθεματίζει) αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης του δανείου στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη.

-Ολική διαγραφή οφειλής. Η τράπεζα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται αλλαγή της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη ώστε να αποπληρώσει τις οφειλές του.


πηγη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID