EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Πώς πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ για να «μετρήσει» στο αφορολόγητο

Με αφορμή την ένταξη των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια στις δαπάνες που συνθέτουν το αφορολόγητο όριο, με τους τρόπους πληρωμής που προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διαθέτει όλους τους προβλεπόμενους από το υπουργείο, τρόπους πληρωμής.

Δηλαδή η πληρωμή των λογαριασμών μπορεί να γίνει:

με πάγιες τραπεζικές εντολές
με όλες τις κάρτες (χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς όλα τα καταστήματα διαθέτουν συσκευές POS.
με ηλεκτρονικές πληρωμές είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (e-pos), είτε μέσω ebanking.

Η ΔΕΗ καλεί τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις παραπάνω δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για την πληρωμή, τόσο των τρεχόντων λογαριασμών, όσο και των δόσεων τυχόν διακανονισμών.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια (PDF)

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το καθεστώς πληρωμής των εισφορών.

1. Πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

2. Ποσοστά εισφορών
Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας, και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες

Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων αυτών (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποίους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

3. Ανώτατη – κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών.

Πιο συγκεκριμένα, για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 με ετήσια διάρκεια σύμβασης, κατά τα ως άνω, ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 70.320 ευρώ, συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του δελτίου παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη του έτους, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην κατανομή της συμφωνημένης αμοιβής ανά μήνα ενώ και το ανώτατο όριο λαμβάνεται υπόψη σε μηνιαία βάση (5.860,80 ευρώ). Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό του/των ΔΠΥ που εκδίδεται/ονται μηνιαίως από ασφαλισμένο που υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39, υπολείπεται της ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών, ο εν λόγω ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές που υπολείπονται του ελάχιστου ποσού κατά το χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης της ασφαλιστικής υποχρέωσης, οπότε και θα οριστικοποιούνται οι αναλογούσες σε αυτόν ασφαλιστικές εισφορές.

4. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
Προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται ως άνω, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλλομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσής του.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, για τον ασφαλισμένο υπολογίζονται εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

5. Εκκαθάριση και συμψηφισμός εισφορών
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι αρχικά υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, πληρούντες τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά στη συνέχεια τις απώλεσαν (επειδή, για παράδειγμα, παρείχαν υπηρεσίες σε περισσότερους αντισυμβαλλομένους είτε επειδή δεν είχαν κανέναν αντισυμβαλλόμενο), για το διάστημα που ακολουθεί την έκπτωση από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί.

Έτσι, εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι προκειμένου να απαλλαγεί/ούν από την ανωτέρω υποχρέωση. Όπως και για κάθε άλλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, στο τέλος εκάστου έτους θα πραγματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως αυτό προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος).

6. Τελικές διευκρινίσεις επί προσώπων που υπάγονται ή μη στη ρύθμιση και επί της έννοιας του αντισυμβαλλόμενου.
Επισημαίνεται ότι για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 (εγκύκλιος Υπουργείου, ΑΔΑ:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3).

Στην κοινοποιούμενη διάταξη δεν υπάγονται οι εταίροι και συνεργάτες δικηγορικών εταιριών, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτοί).

Επίσης, η κοινοποιούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ασφαλισμένων που προσφέρουν υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, και οι οποίοι υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 ως μισθωτοί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, οπότε για το σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με βάση το άρθρο 38.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο αντισυμβαλλόμενο μέσω ΔΠΥ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί πολλαπλής δραστηριότητας και όχι αυτή της παρ. 9 του άρθρου 39.

Τέλος, ως αντισυμβαλλόμενος υπό την έννοια του παρόντος, λογίζονται και ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή άσκησης αυτής. Η κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκοπό που επιδιώκεται από τον αντισυμβαλλόμενο μέσω των κάθε είδους νομικής μορφής δραστηριοτήτων και συνιστά απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών στοιχείων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοια τεκμήρια προκύπτουν όταν διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό, απασχολούν από κοινού το ίδιο προσωπικό, είτε τα στοιχεία αυτά συντρέχουν σωρευτικά είτε όχι.

7. Παραδείγματα
α. Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μία τεχνική εταιρία και σε μία τράπεζα για διάστημα 10 μηνών. Για αυτές τις δύο δραστηριότητες εκδίδει δελτίο παροχής υπηρεσιών, 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντιστοίχως. Από τη διάρκεια και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει ότι αυτές δεν είναι ευκαιριακής μορφής, αλλά αντιθέτως απαιτούν διαρκή απασχόληση. Ως εκ τούτου, ο ως άνω ασφαλισμένος υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39.

Συνεπώς, για κάθε μία από τις ως άνω δραστηριότητες υπολογίζονται εισφορές ως εξής: Για την πρώτη, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 2.000 ευρώ. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου (τεχνικής εταιρίας). Για τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, στο οποίο και θα υπολογιστούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Είναι ευνόητο ότι κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι εισφορές για τον κλάδο περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

β. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, και αμοιβή ύψους 80.000 ευρώ, για την οποία εκδίδει τρία ΔΠΥ. Η εν λόγω κλινική αποτελεί τον μόνο αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμένου ασφαλισμένου-ιατρού, επομένως αυτός υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39.

Ανεξαρτήτως του αριθμού των ΔΠΥ στις οποίες επιμερίζεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καταβάλλονται εισφορές με βάση το ανώτατο ετήσιο όριο των 70.320 ευρώ, με δεδομένο ότι η οικεία σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. Αν η ως άνω σύμβαση ήταν διάρκειας 10 μηνών, τότε η συμφωνηθείσα αμοιβή θα αντιστοιχούσε σε 8.000 ευρώ/μήνα, συνεπώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της ανώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 5.860,8 ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση, και με δεδομένο ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, ο εν λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει κανονικά εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός) για τους υπόλοιπους δύο μήνες του έτους.

γ. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με σύμβαση διάρκειας 10 μηνών για την οποία εκδίδει ΔΠΥ αξίας 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 500 ευρώ. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές αντιστοίχως κατανεμημένες σε βάρος του ασφαλισμένου και σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου κατά τα ως άνω αναφερθέντα. Επιπροσθέτως, για το ποσό που υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των αυτοαπασχολουμένων (586,08-500=86,08 ευρώ), ο ασφαλισμένος καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

δ. Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία και παρέχει παράλληλα υπηρεσίες σε άλλη εταιρία με ΔΠΥ. Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, αλλά σε αυτή του άρθρου 36 περί πολλαπλής δραστηριότητας. Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για το δε εισόδημά του από την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος (ΔΠΥ) καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός).

ε . Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές από την ίδια εταιρία με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή, ομοίως δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, αλλά για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρία καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργασία και εισόδημα από ΔΠΥ).

 
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

FT: Ελληνική τραγωδία - Πόσο ν’ αντέξει ένα έθνος;

Την τραγική οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, μετά από οκτώ χρόνια κρίσης, καταγράφουν οι Financial Times, μέσα από οδοιπορικό τους στην Ηλεία.
Με αφορμή οδοιπορικό σε χωριά του νομού Ηλείας (Εφύρα, Ροβιάτα, Οινόη), το περιοδικό των Financial Times φιλοξενεί εκτενές άρθρο για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, οκτώ χρόνια μετά το ξέσπασμά της, «ζωγραφίζοντας» την κατάσταση με τα μελανότερα χρώματα και απορώντας πόσα ακόμα μπορούν να αντέξουν οι  Έλληνες.

«Κινδυνεύουμε», λέει στους FT ο Άγγελος Πετρόπουλος, αρτοποιός και δήμαρχος της Εφύρας. «Τα πάντα πάνε χειρότερα. Του χρόνου ακόμα περισσότερο. Οι γέροι θα πεθάνουν. Οι νέοι δεν θα μείνουν. Χρειαζόμαστε βοήθεια».

Αυτή η έκκληση ακούγεται όλο και περισσότερο σε όλη την Ελλάδα, μετά από οκτώ χρόνια οικονομικής καταστροφής, γράφει ο συντάκτης των FT. Σήμερα η χώρα έχει γίνει συνώνυμη των βίαιων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνιών επιπτώσεων της κρίσης του 2008. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά σχεδόν ένα τρίτο τα χρόνια που ακολούθησαν και η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά χρεοκοπημένη χωρίς εξωτερική βοήθεια: χρωστά περίπου 320 δισ. ευρώ, σχεδόν το διπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας.

Οι επιπτώσεις αυτών των οικονομικών δυσκολιών γίνονται τώρα αισθητές σε όλη τη χώρα. Η ανεργία βρίσκεται στο 23%, και το 44% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών είναι άνεργοι. Πάνω από το ένα τρίτο των Ελλήνων στερούνται τα βασικά, όπως θέρμανση ή τηλεφωνική σύνδεση.

Το 2015, το 15% του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, έναντι του 2% το 2009, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της διαΝΕΟσις. «Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν τίποτα να φάνε» λέει στους FT ο κ. Πετρόπουλος.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, με την ΕΕ να προειδοποιεί πως αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης. Μετά από μήνες πολιτικών ακροβασιών από την ελληνική κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές, η Ελλάδα έλαβε πακέτο 86 δις. ευρώ, το τρίτο πακέτο διάσωσης μέσα σε πέντε χρόνια.

Δεκαοκτώ μήνες μετά, η ελληνική κρίση έχει εξαφανιστεί από το μυαλό πολλών στην Ευρώπη και έχει αντικατασταθεί από δυσκολίες όπως το Brexit, το κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και τις επερχόμενες εκλογές σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Όμως στην Ελλάδα η κρίση μαίνεται.

Αν και η χώρα βρίσκεται αναμφίβολα σε καλύτερη κατάσταση οικονομικά απ’ ότι ήταν πριν από δυο χρόνια, ωστόσο η κοινωνική κρίση έχει ενταθεί. Ως αντάλλαγμα για τη διάσωση, οι αξιωματούχοι απαίτησαν περισσότερα μέτρα λιτότητας.

Οι δαπάνες στα νοσοκομεία, τα σχολεία και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας έχουν πετσοκοπεί, αφήνοντας όλο και περισσότερους από τους πιο ευάλωτους Έλληνες χωρίς στήριξη.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι μπορεί να χαιρετίζουν τις ενδείξεις ότι η Ελληνική οικονομία μπορεί να βελτιώνεται, όμως φαίνεται απίθανο να υπάρξει κάποιο σημαντικό σημείο καμπής. Με πολλούς τρόπους, πρόκειται απλά για μια ανάκαμψη στα χαρτιά, σχολιάζει ο συντάκτης των FT: η φτώχεια αυξάνεται και η ανεργία εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζει την έκθεση του ΔΝΤ τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην οποία το Ταμείο ανέφερε πως η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες θυσίες για να φτάσει εκεί που είναι, όμως τα σημαντικά επιτεύγματα στον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού, τη μείωση του ελλείμματος και τη βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, είχαν «μεγάλο τίμημα για την κοινωνία και δοκίμασαν τις αντοχές της».

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι αντιδράσεις των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, με το κυβερνών κόμμα να βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση» στις δημοσκοπήσεις.

Οι FT κάνουν λόγο για πολιτική αστάθεια, σημειώνοντας πως το ενδεχόμενο νέων εκλογών ή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για την μελλοντική οικονομική βοήθεια γίνεται ακόμα πιο πιθανό.

Οι Financial Times κάνουν αναφορά στα ελληνικά χωριά, που σε περιόδους εθνικών δυσκολιών προσέφεραν ένα καταφύγιο, λέγοντας πως σήμερα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, αφού ακόμα και μικρές περικοπές στους δημοτικούς προϋπολογισμούς αρκούν για να βάλουν τέλος σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Πολλά σχολεία έχουν κλείσει, δρομολόγια λεωφορείων έχουν καταργηθεί, αναγκάζοντας τα χωριά να εκτελούν τις συγκοινωνίες τους με ταξί.

Οι σαρωτικοί νέοι φόροι έχουν ήδη δημιουργήσει πρόβλημα επιβίωσης των κοινοτήτων. Είναι σύνηθες από μια σύνταξη, που μπορεί να είναι και μόλις των 300 ευρώ μηνιαίως, να στηρίζεται μια ολόκληρη οικογένεια, γράφει ο συντάκτης του άρθρου, τονίζοντας πως οι πιέσεις εντείνονται, λόγω των περικοπών σε συντάξεις και μισθούς και τις αυξήσεις στον ΦΠΑ.

Νέοι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά σε αναζήτηση εργασίας σε μεγαλύτερες πόλεις, μειώνοντας τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας κατά 2,5% μέσα σε οκτώ χρόνια, γράφουν οι FT, συμπληρώνοντας πως αυτοί που έμειναν στα χωριά, μιλούν για εγκατάλειψη.

«Οι απαιτήσεις της τρόικας δεν έχουν επηρεάσει τους πλούσιους, αλλά τους πιο φτωχούς», δηλώνει η Λίτσα Ανδριοπούλου, ιδιοκτήτρια παντοπωλείο της Εφύρας. «Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αλλάξει. Ο κόσμος κλείνεται στα σπίτια του. Δεν βγαίνει. Αυτοί που είχαν επιχειρήσεις εδώ, τις έκλεισαν».

Η Εκάβη Βαλλερά, γενική διευθύντρια της ανθρωπιστικής ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ, αναφέρει πως «η κατάσταση επιδεινώνεται». «Αυτό που βλέπουμε είναι πως αυτό που χρειάζεται περισσότερο τώρα είναι το φαγητό. Αυτό δείχνει πως τα προβλήματα αφορούν τα στοιχειώδη, όχι την ποιότητα της ζωής».

Όπως τονίζουν οι FT, η φτώχεια της Ελλάδας δεν περιορίζεται στις ιστορικά φτωχότερες αγροτικές περιοχές, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στις μεγάλες πόλεις.

Στην Αθήνα, άνθρωποι κουλουριάζονται έξω από κοινωνικά ιατρεία, ενώ δεκάδες άστεγοι κοιμούνται στις εισόδους  κτιρίων γύρω από τους μεγαλύτερους δρόμους. Εννέα χιλιάδες άνθρωποι στην Αθήνα (σε πληθυσμό περίπου 665.000 ανθρώπων) είναι άστεγοι και το 71% εξ αυτών άρχισε να κοιμάται στους δρόμους τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε με τη στήριξη του Δημάρχου Αθηναίων. Ναρκομανείς και πόρνες βρίσκονται λίγα μέτρα από ξενοδοχεία στα οποία τουρίστες πληρώνουν 200 ευρώ το βράδυ για ένα δωμάτιο με θέα την Ακρόπολη.

Το πρόβλημα της Ελλάδας εντείνεται και από την προσφυγική κρίση, τονίζουν οι FT, καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ελλάδα τα τελευταία δυο χρόνια, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση στις παροχές του δημόσιου τομέα.

Πέραν του κόστους της διαχείρισης των προσφύγων/μεταναστών, η Αθήνα φοβάται πως η μαζική έλευση μεταναστών θα πλήξει τον κρίσιμης σημασίας τουριστικό τομέα της χώρας, αν και μέχρι στιγμής οι φόβοι αυτοί δεν επιβεβαιώνονται.

 Πάντως, δεν έχουν "παραιτηθεί" όλοι στη μοίρα. "Ναι, η κυβέρνηση δυσκολεύει όλο και περισσότερο τον κόσμο να βγάλει τα προς το ζειν, να έχει ένα κτήμα, να έχει μια επιχείρηση. Όμως πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε απλά να καθόμαστε και να περιμένουμε να έρθουν να μας σκοτώσουν", σχολιάζει ο Γιάννης Ρέτσης, από τη Ροβιάτα. "Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αν είσαι στη θάλασσα, μέσα στα κύματα, πρέπει πάντα να λες οτι σύντομα θα δεις στεριά".
 πηγη


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στο σκαμνί ο Σώρρας για υποκίνηση «ρατσιστικού μίσους»

Bάσει των διατάξεων του αντιρατσιστικού νόμου και συγκεκριμένα για το πλημμέλημα της υποκίνησης μίσους με ρατσιστικό λόγο που αφορά παραβίαση διατάξεων του άρθρου 1 του ν.927/79 οδηγείται στη Δικαιοσύνη ο Αρτέμης Σώρρας.
 
Η πρώτη ποινική δίωξη σε βάρος του αμφιλεγόμενου αυτού προσώπου ασκήθηκε σήμερα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής. Αφορμή, η δημοσίευση στο διαδίκτυο συνεντεύξεων του Αρτέμη Σώρρα, για τους αθλητές που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
 
Συγκεκριμένα οι αξιόποινες πράξεις φέρονται να αφορούν :
 
  • Συνέντευξη του Αρτέμη Σώρρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 στο διαδικτυακό τόπο Ριζόπουλος Πόστ . Σε αυτήν μεταξύ άλλων είχε πει ότι «είναι ύβρις για του Ολυμπιακούς Αγώνες να βλέπεις ανάπηρους να κάνουν παραολυμπιάδα».
  • Η δεύτερη πράξη αφορά ανάρτηση στο facebook, στις 9 Σεπτεμβρίου, στην οποία έλεγε ότι δεν παίρνει πίσω μία λέξη από την προηγούμενη συνέντευξή του και επιπλέον ότι θεωρεί «τεράστια προσβολή και βεβήλωση για όλους τους ανθρώπους Έλληνες οι παραολυμπιακοί αγώνες που τα ζώρα μας επιβάλλουν στον πλανήτη μας».
 
Για την υπόθεση αυτή ο Α. Σωρρας θα δικαστεί με απευθείας κλήση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
 
Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος των ερευνών για το φαινόμενο Σώρρα δεν σταματά εκεί: ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών διερευνά  τις καταγγελίες πως πίσω απο τον πολιτικό φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» κρύβεται μια «εγκληματική οργάνωση». Η μήνυση σε βάρος του Α. Σώρρα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου.
 
Τη μήνυση κατέθεσε  ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Στεφανόπουλος  σε βάρος του  Αρτέμη Σώρρα και  του συνεργάτη του Εμμανουήλ Λαμπράκη με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητεί να διωχθούν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Anonymous προς Τραμπ: Θα φτύσεις αίμα τα επόμενα χρόνια

Βαρύτατες απειλές κατά του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε μέσω Twitter η ομάδα χάκερς υπό τον «portmanteau» τίτλο Anonymous, λέγοντάς του ότι «θα μετανιώσει πικρά τα επόμενα χρόνια».
 
Συγκεκριμένα σε σειρά από tweets Anonymous απευθυνόμενοι στον Τραμπ του λένε ότι «έχεις οικονομικούς και προσωπικούς δεσμούς με Ρώσους γκάνγκστερ που κάνουν trafficking ανηλίκων και ξεπλένουν χρήμα», προσθέτοντας ότι «δεν ζούμε πλέον στη δεκαετία του ’80, η πληροφορία δεν εξαφανίζεται είναι εκεί έξω. Θα μετανιώσεις μέσα στα επόμενα 4 χρόνια».
 
Μάλιστα, δηλώνουν ότι αδιαφορούν για τα όσα του καταμαρτυρούν οι Δημοκρατικοί: «Δεν δίνουμε διάρα για τους Δημοκρατικούς που σου επιτίθενται. Το ζήτημα είναι ότι εμπλέκεσαι σε πολύ σοβαρές ιστορίες».
 
 

πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ανθρωποκυνηγητό στο Παρίσι: Η αστυνομία αναζητά άντρα που μαχαίρωσε επιβάτες στο μετρό

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει από τα ξημερώματα η αστυνομία στο Παρίσι ώστε να εντοπίσει έναν άντρα ο οποίος μαχαίρωσε επιβάτες του μετρό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η γαλλική αστυνομία οι επιθέσεις έγιναν σε διαφορετικούς σταθμούς μετρό μεταξύ του 10ου και 19ου διαμερίσματος της πόλης.

Χθες γύρω στις 9:30 το βράδυ τοπική ώρα ένας άντρας μαχαίρωσε τρεις επιβάτες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Parisien

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας ο δράστης διέφυγε χρησιμοποιώντας τον επόμενο συρμό του μετρό, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, σε μια άλλη στάση μετρό, ένας τουρίστας δέχθηκε επίθεση από έναν άγνωστο ο οποίος προσπάθησε να τον μαχαιρώσει.

Μια τρίτη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τη μια το πρωί σε διαφορετικό σταθμό, όταν δύο ακόμα τουρίστες δέχθηκαν επίθεση από έναν άντρα με μαχαίρι.

Η αστυνομία του Παρισιού έχει εντείνει τις έρευνές της ιδιαίτερα μετά το περιστατικό στην Μελβούρνη όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας οδηγός έπεσε επίτηδες πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η τελική πρόταση-Αλλάζουν όλα στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Ριζικές αλλαγές στη δομή του Λυκείου με στόχο την αναβάθμιση του Απολυτηρίου το οποίο θα αποτελεί «διαβατήριο» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2020, προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που παρουσιάζει η «ΗτΣ».

Ο αριθμός των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου θα μειωθεί σημαντικά -σήμερα διδάσκονται 18 μαθήματα στη Β΄ Λυκείου και 15 στη Γ’ Λυκείου τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μειωθούν σχεδόν κατά το ήμισυ, ενώ η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο θα γίνεται με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου, ο οποίος θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 80% από τα δύο τετράμηνα της Γ΄ τάξης, δηλαδή τον αποκαλούμενο «προφορικό» βαθμό και κατά 20% από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε τελικές εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα.

Επίσης, προτείνονται η δημιουργία κοινής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου με πολυκλαδικό χαρακτήρα, καθώς και σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης με ενοποίηση των διδακτικών αντικειμένων, αύξηση των ωρών διδασκαλίας π.χ. ένα συνεχές δίωρο αντί για μία σχολική ώρα των 45 λεπτών, καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας και ένταξη δραστηριοτήτων πολιτιστικού, αθλητικού ή και κοινωνικού χαρακτήρα.

Οι βασικές αλλαγές

Ειδικότερα, η πρόταση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον επανασχεδιασμό του Λυκείου, η οποία θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου που θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την ερχόμενη εβδομάδα, προβλέπει τα εξής:
Α΄ τάξη Λυκείου: Προτείνεται η δημιουργία μιας κοινής Α’ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου με πολυκλαδικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή, αυτής της τάξης θα φέρει ισχυρά τα χαρακτηριστικά τόσο της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου όσο και αυτής του Τεχνικού -Επαγγελματικού. Στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα γνωστικά αντικείμενα και των δύο υφιστάμενων σήμερα τύπων εκπαίδευσης και να επιλέξουν αυτόν που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Λυκείου, δεν θα υπάρχει κάποιου είδους φίλτρο ή πρόσκομμα για τη μετάβαση των μαθητών στη Β’ Λυκείου.

Βεβαίως, βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής είναι η εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και η αναβάθμιση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης με τρόπο, σύμφωνα με την πρόταση, που να επιτυγχάνεται η σύνδεσή της με την εθνική οικονομία και τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας.
Προς συζήτηση βρίσκονται, εξάλλου, εναλλακτικές ή και συμπληρωματικές προτάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, την επέκταση των επιλογών μεταλυκειακών σπουδών απ’ όλους τους τύπους λυκείων, την προνομιακή είσοδο για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων σε συγκεκριμένα τμήματα ΤΕΙ και την αναβάθμιση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ένταξή του στο πρόγραμμα σπουδών και των Γενικών Λυκείων.

Βάσει της πρότασης, η κοινή, ως προς τη δομή, τάξη της Α΄ Λυκείου θα συνιστούσε ένα βήμα προς την καθιέρωση 11ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1 χρόνος Νηπιαγωγείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 1 χρόνος Λύκειο). Παράλληλα, το «μοντέλο» της Α΄ τάξης θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις που διερευνώνται, να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες δύο.
Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου: Η βασική αλλαγή που εισηγείται η Επιτροπή είναι η σημαντική μείωση -σχεδόν κατά το ήμισυ, σύμφωνα με πληροφορίες- του αριθμού των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου με στόχο τον εξορθολογισμό του προγράμματος σπουδών.

Λιγότερος φόρτος εργασίας

«Οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων -18 στη Β΄ Λυκείου, 15 στη Γ΄ Λυκείου- γεγονός που οδηγεί σε έναν κατακερματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική. Με τον περιορισμό του αριθμού των μαθημάτων το περιεχόμενο της λυκειακής εκπαίδευσης μπορεί να καταστεί ουσιαστικό και να επενδυθεί με το ενδιαφέρον των μαθητών, εφόσον ο κορμός της ουσιαστικής παιδείας και γνώσης παραμένει και ενισχύεται», τονίζεται στην πρόταση.

Πιο συγκεκριμένα, στη Β΄ Λυκείου η Επιτροπή εισηγείται να παραμείνει ένας ισχυρός κορμός υποχρεωτικών μαθημάτων που θα παρέχουν στους μαθητές ένα κρίσιμο φάσμα γνώσεων πριν προβούν στη Γ΄ Λυκείου στην επιλογή πιο συγκεκριμένης επιστημονικής κατεύθυνσης.
Στη Γ’ Λυκείου, ωστόσο, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ενώ θα είναι έντονη η παρουσία των μαθημάτων συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Η κεντρική λογική είναι η ύπαρξη μιας ενότητας επιλογών που θα δίνει τη δυνατότητα προσανατολισμού στους μαθητές σε συνδυασμό με μία ελεύθερη επιλογή εκτός ειδίκευσης.

Παράλληλα, προτείνεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων του ωρολόγιου προγράμματος της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της εμβάθυνσης της γνώσης. «Είναι κοινά παραδεκτό ότι κανένα μάθημα δεν διδάσκεται με ουσιαστικό τρόπο όταν σε αυτό αφιερώνονται λίγες ώρες την εβδομάδα και μάλιστα όταν αυτό είναι ένα μάθημα σε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα πολλών μαθημάτων», σημειώνει η Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα διδακτικά αντικείμενα να υπαχθούν στις ευρύτερες επιστημονικές τους περιοχές και να διδάσκονται εντός ενοποιημένων πεδίων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η λογική αυτή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα εάν τα ενοποιημένα πεδία διδάσκονται σε μεγαλύτερες χρονικές ενότητες, (π.χ. ένα συνεχές δίωρο αντί για μία σχολική ώρα των 45 λεπτών) ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των ζητημάτων σε μεγαλύτερες ενότητες, με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης εντός του σχολικού χώρου και χρόνου.

Πρόγραμμα σπουδών

Επίσης, η Επιτροπή εισηγείται την καθιέρωση εκπόνησης μιας εκτεταμένης εργασίας ως μέρους του προγράμματος σπουδών ύστερα από προσεκτική προετοιμασία σε πολλά επίπεδα (εκπόνηση, αξιολόγηση κ.ά.), καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών ελεύθερων δραστηριοτήτων (π.χ. συλλογικών δράσεων πολιτιστικού, αθλητικού ή και κοινωνικού χαρακτήρα) οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών και θα αξιολογούνται με τρόπο που θα συνάδει στην εκπαιδευτική φύση τους.

Οι αλλαγές αυτές θα συμβαδίσουν και με περαιτέρω αλλαγές στη φιλοσοφία διδασκαλίας των αντικειμένων με στόχο να καλλιεργείται η κριτική σκέψη και να αναπτύσσουν οι μαθητές αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες. Παράλληλα, θα μεταβληθεί ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών, με την υιοθέτηση, για παράδειγμα, της περιγραφικής αξιολόγησης ώστε να αποφευχθεί η εστίαση στους βαθμούς.

Σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών

«Κρίνεται σημαντικό η μεταρρύθμιση του υπάρχοντος συστήματος να υλοποιηθεί βαθμηδόν» τονίζει η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών. Βασικός στόχος της πρότασής της, όπως υπογραμμίζει, αποτελεί η αναβάθμιση του Απολυτηρίου ώστε να αποκτήσει κύρος και νόημα. «Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί. Οι μαθητές, δυστυχώς, πολύ συχνά αδιαφορούν για την εκπαιδευτική πράξη, θεωρούν πως λίγα έχουν να αποκομίσουν από το σχολείο και στρέφονται στα φροντιστήρια για να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Έτσι, μεγάλο μέρος του επίσημου σχολικού προγράμματος απαξιώνεται, υπονομεύεται ο κρίσιμος δεσμός μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με τη ρουτίνα, τον καταναγκασμό, την έλλειψη νοήματος» επισημαίνεται στην πρόταση.

Εντός αυτής της συνθήκης, επισημαίνει η Επιτροπή, πολλά μαθήματα «θυσιάζονται» στο βωμό των πανελλαδικών εξετάσεων, αρκετά διδάσκονται με ένα τρόπο τυπικό, μόνο και μόνο γιατί περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ ακόμα και όσα συνδέονται με το στόχο των τελικών εξετάσεων δεν συγκεντρώνουν πάντα το ενδιαφέρον των μαθητών. Αποτέλεσμα είναι, όπως αναφέρει η Επιτροπή, να ευνοείται η αποστήθιση σε βάρος της κριτικής γνώσης και η ελληνική οικογένεια να υποβάλλεται σε σοβαρή οικονομική αφαίμαξη για να καλύψει τα δίδακτρα των φροντιστηρίων.

Πώς θα γίνεται η είσοδος στο Πανεπιστήμιο

Η επιτυχής φοίτηση στο Λύκειο θα οδηγεί στην απόκτηση του Απολυτηρίου, το οποίο θα αποτελεί «διαβατήριο» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Επιτροπή έκρινε πως για τη λήψη του Απολυτηρίου είναι σημαντικό ο βαθμός να διαμορφώνεται από δύο παράγοντες: τόσο από τα δύο τετράμηνα της Γ’ Λυκείου (ο αποκαλούμενος «προφορικός βαθμός») όσο και από τη συμμετοχή σε τελικές εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα.

Ο βαθμός συμμετοχής των εξετάσεων θα προσμετράται σε ποσοστό 20% στον βαθμό του Απολυτηρίου, ενώ το υπόλοιπο 80% θα εξάγεται από τα δύο τετράμηνα της Γ’ Λυκείου. Προς το παρόν, είναι καθοριστικής σημασίας, κατά την κρίση της επιτροπής, οι τελικές εξετάσεις να συνεχίσουν να οργανώνονται πανελλαδικά με κοινά θέματα ώστε «να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου και εν τέλει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Η μετάβαση σε μία άλλη μορφή, αμιγώς ενδοσχολικών εξετάσεων πρέπει να γίνει με προσεκτικά, καλά σχεδιασμένα βήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, σε βάθος χρόνου και όταν ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτήσει πάγια, ανεξάρτητα και αυτόνομα χαρακτηριστικά και γίνει αποδεκτή από την κοινωνία θα είναι δυνατόν οι τελικές (πανελλαδικά οργανωμένες) εξετάσεις να αντικατασταθούν από τις ενδοσχολικές εξετάσεις ή και από εργασίες που θα κάνουν οι μαθητές και μαθήτριες για τη λήψη του Απολυτηρίου», αναφέρει η Επιτροπή.

Χαρά Καλημέρη
– Ημερήσια

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

400.000 επιχειρήσεις αναζητούν ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ και ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟ να τις σώσουν!

Xωρίς υπουργό (Μαρινόπουλος) και χωρίς πρώην βουλευτή (ΔΟΛ) μπορώ να σώσω την επιχειρήσή μου;

Αυτό είναι το ερώτημα για χιλιάδες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης και αγνοούνται από την κυβέρνηση.

Σε δύο μόνο καραμπινάτες περιπτώσεις η κυβέρνηση έδειξε να ασχολείται μέσω ενός υπουργού, του Αλέκου Φλαμπουράρη που ασχολήθηκε με τον Μαρινόπουλο και μέσω του πρώην βουλευτή Βασίλη Μουλόπουλου για το ΔΟΛ.
Γράφει η Gillian Rothschild

Τα αποτελέσματα αμφίβολα και στις δύο επιχειρήσεις αφού η λύση στο Μαρινόπουλο παραμένει μετέωρη ενώ στο ΔΟΛ, ο Βασίλης Μουλόπουλος δεν φαίνεται να συνοδεύεται από επενδυτή που θα βάλει φρέσκο χρήμα στο Συγκρότημα.

Και πάλι, όμως, η κυβέρνηση απαξιεί να ασχοληθεί με τουλάχιστον 400 χιλιάδες επιχειρήσεις που περιμένουν μια δεύτερη ευκαιρία ενώ «κρεμάει» και τις τράπεζες που καθυστερούν να προχωρήσουν στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και να απελευθερώσουν ρευστότητα για την οικονομία.
Αντ΄ αυτού, επιχειρείται δικαίως η διάσωση μιας μεγάλης επιχείρισης όπως ο Μαρινόπουλος, με άτσαλες όμως, κινήσεις και μόνο σίγουρο αποτέλεσμα τη διάσωση από τις ευθύνες της Οικογένειας που φέρει την ευθύνη για την απαξίωση του Ομίλου.

Οσο για το ΔΟΛ, οι τραπεζίτες που γνωρίζουν από κοντά την υπόθεση, τονίζουν ότι χωρίς επενδυτή που θα βάλει φρέσκο χρήμα, καμία λύση δεν συζητείται.

Η κυβέρνηση που «απείλησε» τις τράπεζες για μεγάλο διάστημα, χρησιμοποιώντας το όπλο του εισαγγελέα, δεν μπορεί τώρα σε ένα παιχνίδι μικροπολιτικής και εντυπώσεων να τις ωθήσει σε πρωτοβουλίες που δεν καλύπτονται νομικά και δεν συνάδουν με την τραπεζική πρακτική, λέγεται χαρακτηριστικά.

Είναι ενδεικτικό ότι οι πιστώτριες τράπεζες προχωρούν τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης για τον ΔΟΛ παρά την ντρίπλα Μουλόπουλου που δεν λύνει το πρόβλημα του Συγκροτήματος. Το κρίσιμο για την διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρισης είναι η ενδιάμεση χρηματοδότηση, ή καλύτερα η απελευθέρωση μέρους των λογαριασμών του Συγκροτηματος ώστε να πληρώνονται λειτουργικά έξοδα.

Οσο το σύστημα απασχολείται με μία επιχείριση, σχεδόν μισό εκατομμύριο άλλες, μεγάλες και μικρομεσαίες, δεν βρίσκουν λύση αφού τα τραπεζικά στελέχη έχουν βάλει «τα μολύβια κάτω» και δεν υπογράφουν αναδιαρθρώσεις.

Νομική κάλυψη των στελεχών, εξωδικαστικός συμβιβασμός και προπτωχευτικό  είναι τα τρία νομοθετήματα που η κυβέρνηση καθυστερεί να ψηφίσει ήδη από την πρώτη αξιολόγηση, την στιγμή που οι πέντε στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο, επίσης οι πέντε στις δέκα επιχειρήσεις μεταποίησης, οι έξι στις δέκα αγροτικές επιχειρήσεις και οι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις εστίασης αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ εγκαταλείπει την ΕΛΛΑΔΑ στη τύχη της, σε λίγο ΣΚΗΝΕΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ!

Στο ίλιγγο της ΔΡΑΧΜΗΣ και της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του Σόιμπλε από το Νταβός, εγκαταλείπει και η Γερμανία την Ελλάδα σε περίπτωση που το ΔΝΤ βγει εκτός προγράμματος. Σ΄αυτή την περίπτωση οι δανειστές θα κατάσχουν ότι ΕΛΛΗΝΙΚΟ κινείται στον πλανήτη μια και θα μιλάμε για άτακτη χρεοκοπία_τίποτε λιγότερο.  

Ετοιμασθείτε για σκηνές Αργεντινής και Βενεζουέλας με λεηλασίες στα σούπερ μάρκετ και εκατομμύρια Ελληνες πολίτες στην πλατεία Συντάγματος και στην Ηρώδου Αττικού. Bρισκόμαστε μπροστά στο πιο εφιαλτικό σενάριο χωρίς να γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει και στα εθνικά μας θέματα που είναι ανοιχτά. Η απόλυτη κόλαση διαγράφεται μπροστά μας καθώς οι κατσιαπλιάδες Ελληνες πολιτικοί 7 χρόνια τώρα το μόνο που προσπάθησαν να υπερασπισθούν ήταν το πελατειακό κράτος.

Η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται μια ανάσα από το διπλό νόμισμα αλλά τα Παιδία του Μεγάρου Μαξίμου ειρωνεύονται τον Τόμσεν και του προτείνουν να κάνει ένα blog για εργασιακά θέματα. Την ίδια στιγμή σε θρίλερ εξελίσσεται η διάσωση της χώρας καθώς το ΔΝΤ όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να εγκαταλείψει ένα ξοφλημένο πελατειακό κράτος για το οποίο ο Πολ Τόμσεν εκτίμησε ότι σε 21 χρόνια θα κατορθώσει να ρίξει την ανεργία σε προ κρίσης επίπεδα! Εάν ο Τόμσεν εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα μας εγκαταλείψει και η Γερμανία, όπως απεκάλυψε ο Σόιμπλε το απόγευμα της Πέμπτης στο Νταβός.


Στην πραγματικότητα η παραπάνω τοποθέτηση Τόμσεν δεν ήταν παρά ένας αποχαιρετισμός στους Κατσιαπλιάδες Ελληνες-πολίτες και κυβερνώντες. Το ΔΝΤ-εκτός κι αν τρελαθεί ο Τραμπ και αλλάξει γνώμη-εγκαταλείπει την Ελλάδα στην τύχη της_αφού πρώτα εξασφαλίσει με κάποιο μαγικό τρόπο την επιστροφή των χρημάτων του.
(Αλήθεια πόσα δις του χρωστάμε;)

Διαφορετικά είναι έτοιμο να κατάσχει τα πλοία των Ελλήνων Εφοπλιστών ανά το κόσμο και μάλιστα με εντολή Τραμπ!

Αυτό είναι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του “Κουρδιστού Πορτοκαλιού” ένα από τα σενάρια που εξετάζει το ΔΣ του Ταμείου σε περίπτωση που η Ελλάδα ξεμείνει και από ρευστό και από το Ευρωπαικό Δίχτυ Ασφαλείας.

-Θέλω πίσω τα ΛΕΦΤΑ του Ταμείου…
θα πει η Λαγκάρντ στον Σόιμπλε στους διαδρόμους του Νταβός. Ακριβώς αυτό.

Η επιλογή της κατάσχεσης του στόλου των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ένα από τα ακραία σενάρια που έχουν εξετάσει-σύμφωνα με πληροφορίες του “Κουρδιστού Πορτοκαλιού” όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στο σχήμα των δανειστών της χώρας μας. Το σενάριο της ελληνικής χρεοκοπίας και του διπλού νομίσματατος ξαναμπαίνει πλέον στο τραπέζι καθώς οι αναλυτές προβλέπουν πως τα ταμεία του ελληνικού κράτους θα ξεμείνουν πολύ σύντομα από ρευστό ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα σταματήσουν να πληρώνουν-στέγνωσαν άλλωστε και τα μετρητά που υπήρχαν στα στρώματα.

Με την παρέβαση του Σόιμπλε στο Νταβός έχει ανάψει ήδη πορτοκαλί για την επερχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας!

 “Η Γερμανία δεν πρόκειται να αποδεχτεί νέο πρόγραμμα στήριξης για την Ελλάδα εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνηθεί να συμμετάσχει στο τρέχον πρόγραμμα, διαμήνυσε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών από το Νταβός.

Ο Σόιμπλε έχει ηδη το μυαλό του στο διπλό νόμισμα και στο πολύ κοντινό μέλλον στη Δραχμή.
Μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg, ο κ. Σόιμπλε ξεκαθάρισε πως εάν το Ταμείο απεμπλακεί αυτό θα συνιστά απόδειξη πως η χώρα μας δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, προσθέτοντας πως ήδη από το 2010 η παροχή βοήθειας στην Ελλάδα εδράζεται στη συμμετοχή και του ΔΝΤ.
 
Χωρίς το Ταμείο, «το πρόγραμμα θα τερματιστεί καθότι μία από τις προϋποθέσεις του, η βάση, έχει καταστραφεί», δήλωσε ο γερμανός ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο κ. Σόιμπλε υπογράμμισε ότι δεν θα προσπαθήσει να πείσει τη γερμανική Βουλή να δώσει «πράσινο φως» σε νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, διότι οι βουλευτές απλώς θα του απαντούσαν πως η ελληνική πλευρά «δεν μπορεί να τηρήσει αυτά που έχουν εγκριθεί , παρόλη την ευελιξία που έχουν προσφέρει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί».

Και οι Γερμανοί βουλευτές θα έχουν δίκιο μια και οι κατσιαπλιάδες Ελληνες πολιτικοί το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι το πελατειακό κράτος.

Στην ίδια βάση πρόσθεσε πως η Ελλάδα πρέπει να δείξει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι σέβεται και τηρεί όσα συμφωνήθηκαν. «Το ΔΝΤ βλέπει ότι η Ελλάδα διστάζει να υλοποιήσει όσα συμφωνήθηκαν το Μάιο για αυτό δεν δέχεται να μπει στο πρόγραμμα», υπογράμμισε και προσέθεσε: «Για αυτό άλλωστε ο Τσίπρας έκανε εκλογές προκειμένου να εφαρμόσει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε υποσχεθεί και τις κέρδισε τις εκλογές. Επομένως δεν υπάρχει δικαιολογία για την Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα».​
«Η προϋπόθεση για ένα πρόγραμμα δεν θα υπάρχει πια», επανέλαβε.

Ο Σόιμπλε τώρα εμφανίζεται να μην μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή του προς την Γερμανική Βουλή η οποία δεν ήταν άλλη από την παρουσία του Ταμείου στο Πρόγραμμα σαν δικλείδα ασφαλείας. Σύμφωνα με την Bild:

«Στις 19 Αυγούστου του 2015 ο υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε υποσχόταν ότι το πράσινο φως για το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα της γερμανικής βουλής δίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ΔΝΤ θα συμμετέχει και θα ελέγχει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. 32 δις ευρώ έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο οικονομική συμβολή από το ΔΝΤ. Διότι το Ταμείο εξαρτά τη συμμετοχή του από αν η Αθήνα είναι σε θέση να επιστρέψει τις πιστώσεις που έλαβε, κάτι που προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι ρεαλιστικό. Σε περίπτωση που το ΔΝΤ αρνηθεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα τότε θα πρέπει να γίνει ψηφοφορία στην γερμανική βουλή για τη διάδοχη κατάσταση, και μάλιστα πριν τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο για το οποίο προετοιμάζεται το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών είναι να αναπληρώσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (EMΣ) το κενό που θα αφήσει το Ταμείο. Το ζήτημα φαίνεται απασχόλησε χθες για πρώτη φορά και τα ηγετικά κλιμάκια Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο χριστιανοκοινωνιστής Πέτερ Ράμζουερ ειδικός σε ζητήματα Οικονομίας δήλωσε: «Αν προετοιμάζεται αθέτηση της υπόσχεσης Σόιμπλε προς τη γερμανική βουλή για την συμμετοχή του Ταμείου, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην τρέχουσα προεκλογική χρονιά. Και τότε καλά ξεμπερδέματα».

Σύμφωνα με την Handelsblatt, μολονότι ο Β. Σόιμπλε διατείνεται ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το Ταμείο θα εγκαταλείψει τελικώς το ελληνικό πρόγραμμα. «Τουλάχιστον ο Σόιμπλε προετοιμάζεται γι’ αυτό και σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας μονομερούς ευρωπαϊκής διάσωσης. Λίγους μήνες πριν τις γερμανικές εκλογές όμως η ριζική αυτή αλλαγή πλεύσης θα ήταν για την χριστιανική ένωση (CDU/CSU) άκρως επικίνδυνη», σχολιάζει η εφημερίδα.
Επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή πλεύσης του Β. Σόιμπλε – ο οποίος έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένως τη συμμετοχή του Ταμείου απαράβατη κόκκινη γραμμή- η εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο γερμανός υπ. Οικονομικών προέβη σε λανθασμένες εκτιμήσεις. «Αρχικά ο Σόιμπλε δεν ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα συμμετοχής του ΔΝΤ στην ελληνική διάσωση και το εξέφρασε μάλιστα ανοιχτά (…) το 2010. Εντέλει όμως η καγκελάριος Αγκ. Μέρκελ επέβαλε τις απόψεις της. Καταρχήν η στρατηγική φάνηκε να αποδίδει: διότι πέρα από την τεχνική βοήθεια, το ΔΝΤ εκπλήρωνε και έναν σημαντικό πολιτικό ρόλο: στην Ελλάδα ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος για όλα τα σκληρά μέτρα περικοπών. Στη δε Γερμανία θεωρούνταν εγγύηση για το ότι η Ελλάδα δεν θα λάμβανε βοήθεια χωρίς ανταλλάγματα. Με τον τρόπο αυτό ο Σόιμπλε κατάφερε το καλοκαίρι του 2015 να πείσει διαφωνούντες εντός του κόμματός του να ψηφίσουν υπέρ ενός τρίτου προγράμματος βοήθειας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της CDU/CSU μάλιστα το συγκράτησε και γραπτώς: περαιτέρω βοήθεια θα υπάρξει μόνον εάν συμμετάσχει το ΔΝΤ. Όπως διαφαίνεται όμως, ο Σόιμπλε μάλλον δεν υπολόγισε σωστά».Όπως και να έχουν τα πράγματα για τη γερμανική κυβέρνηση η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, παρατηρεί η Handelsblatt. «Λίγους μήνες πριν τις γερμανικές εκλογές αιωρείται η απειλή ψηφοφορίας στην Bundestag για νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, κατά την οποία η χριστιανική ένωση μπορεί να εξέλθει μόνον ηττημένη: είτε να ψηφίσει παρά τις έντονες εσωκομματικές αντιστάσεις υπέρ νέας βοήθειας και να δώσει αέρα στα πανιά του AfD (σσ. εθνολαϊκιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία). Είτε να αφήσει την Ελλάδα να χρεοκοπήσει και να διαγράψει και τα χρήματα που της έχει ήδη δώσει».

Το σχέδιο του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών για μία οικειοθελή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ είχε περιγράψει ο Ευάγγελος Βενιζέλος λεπτομερώς στην υποεπιτροπή της Βουλής για την απομείωση του χρέους, τονίζοντας παράλληλα τις τραγικές συνέπειες που θα είχε η αποδοχή του για τη χώρα.

«Εάν η Ελλάδα αποδεχόταν το σχέδιο Grexit του κου Σόιμπλε θα βίωνε τις τραγικές συνθήκες της Βενεζουέλας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κληθείς να ενημερώσει την επιτροπή με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Οικονομικών, σημείωσε πως ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, είχε θέσει το επίμαχο ζήτημα στον ίδιο δύο φορές το καλοκαίρι του 2011 παρουσία όπως είπε του τότε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιόργκ Άσμουσεν.

Όπως επισήμανε ο κος Βενιζέλος ο γερμανός ομόλογός του είχε παραδεχτεί πως οι συνέπειες ενός Grexit θα πυροδοτούσε μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, παράσχοντας εγγυήσεις για τη διασφάλιση ενός μικρού ποσού βοήθειας μερικών δισεκατομμυρίων με το παράλληλο στήσιμο μίας αερογέφυρας που θα επίλυε προσωρινά τα προβλήματα τροφοδοσίας σε φάρμακα και άλλα βασικά προϊόντα στα νοσοκομεία και τα σχολεία της χώρας.

Σε ότι αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το σχέδιο εμπνεύσεως Σόιμπλε, προέβλεπε τη δυνατότητα ανάληψης ευρώ τα οποία θα ήταν «σφραγισμένα» μέχρι να τυπωθούν νέα νομίσματα, ενώ οι αναλήψεις δεν θα μπορούσαν να ξεπερνούν τα 50 ευρώ εβδομαδιαίως, για να καταλήξει ότι ήταν αδύνατον να επιλέξει η τότε κυβέρνηση ένα τέτοιο σχέδιο.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Η Ιστορία των ελληνικών ΜΜΕ και πως πλούτισε ο υπόκοσμος των μηντιαρχών

Mπορεί οι Συριζαίοι να είναι ένα μπουλούκι Κατσιαπλιάδων αλλά από σπόντα κατάφεραν να παραδώσουν στην Ιστορία των ελληνικών ΜΜΕ τις 412 πιο συναρπαστικές και πιο αποκαλυπτικές σελίδες τους. 

Μιλάμε για το ΠΟΡΙΣΜΑ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια των ΜΜΕ και των κομμάτων. Το ΙΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ της μηντιακής διαπλοκής και όχι μόνο.Είναι ότι πιο συγκλονιστικό έχει δημοσιευθεί ως τώρα για τον διαπλεκόμενο κόσμο των ΜΜΕ. Πρόκειται για ιστορικό ντοκουμέντο το οποίο εξηγεί και ερμηνεύει την κατάντια των ΜΜΕ σε όλη την διάρκεια της μεταπολίτευσης.

Μέσα από τις 412 σελίδες του ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟΥ μπορεί κανείς να διαπιστώσει γιατί η Ελλάδα γέμισε με τυχάρπαστους νεόπλουτους μηντιάρχες οι οποίοι καβάτζωσαν πάνω από 2 δις ευρώ δάνεια για να υποδυθούν τους εκδότες και καναλάρχες.

Η ξεφτίλα της μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας μας αντανακλάται τόσο στα πρόσωπα του πολιτικού προσωπικού όσο και των “επιχειρηματιών” των ΜΜΕ.

Μέσα στις 412 απόκρυφες σελίδες μπορεί να διαβάσει κανείς και την μεθοδολογία που οι περισσότερες από δαύτες τις λινάτσες-μηντιάρχες απέκτησαν πολυτελείς βίλες, εξωχώριους λογαριασμούς και τεράστια προσωπική περιουσία.

Αντί λοιπόν οι Κατσιαπλιάδες της Κυβέρνησης να κάνουν φύλο και φτερό αυτό το ΠΟΡΙΣΜΑ-ΘΗΣΑΥΡΟ στέλνουν τον Μουλόπουλο να ξεπλύνει τα δάνεια του ΔΟΛ δίνοντας την ευκαιρία και στον υπόλοιπο πολυδανεισμένο συρφετό των μηντιαρχών να χρησιμοποιήσουν αυτό που συμβαίνει στον ΔΟΛ και να καθαρίσουν κι αυτοί με τη σειρά τους.

Αντί να τους κατασχεθούν σήμερα κιόλας όλα ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ στοιχεία που απέκτησαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, χρησιμοποιώντας τα ΔΑΝΕΙΑ που δεν έπρεπε να πάρουν για προσωπικό πλουτισμό ετοιμάζονται να αρπάξουν την ευκαιρία να καθαρίσουν μέσα από την ανόητη και σχεδόν ποινικά κολάσιμη πρωτοβουλία Μουλόπουλου.

Τι μας είπε ο Μουλόπουλος; Οτι ο Μπόμπολας που χρωστάει 162.000.000 εκατ. ευρώ οφειλές του ΠΗΓΑΣΟΥ μπορεί να πληρώσει άλλα 220 εκατ. ευρώ για να σωθεί ο ΔΟΛ. Κανονικά ο Μουλόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί σήμερα κιόλας.

Ειδικά εάν τολμήσει να σηκώσει τηλέφωνο και να ζητήσει ραντεβού με τραπεζίτη.

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ κι αυτό που πρέπει να κάνει ο Μουλόπουλος είναι να μείνει μακριά από τον ΔΟΛ. Δεν είναι επίσης δουλειά της κυβέρνησης να κρατικοποιήσει όλα τα χρεοκοπημένα ΜΜΕ αναγκάζοντας τους φορολογούμενους να πληρώσουν εκείνοι τα 2 δις ευρώ που χρωστάνε οι μηντιάρχες στις τράπεζες.

Επίσης η όποια προσπάθεια του Μαξίμου να ελέγξει τα ΜΜΕ είναι μια μαλακία.

Σήμερα υπάρχουν στο διαδίκτυο 5-6 εκατ. προφίλ στο facebook που λειτουργεί το καθένα σαν ΜΜΕ. Ολοι αυτοί θα βρίζουν την κυβέρνηση. Δεν έχει νόημα να κρατικοποιήσει 10 ΜΜΕ και να την βρίζουν 5 εκατ. πολίτες.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κατασχεθούν άμεσα οι προσωπικές περιουσίες όλων των μετόχων των μηντιακών επιχειρήσεων που χρωστάνε στις τράπεζες και δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσουν αυτά τα δάνεια. Αλλωστε τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν εξαιτίας αυτών των θαλασσοδανείων.

Οι βίλες των καναλαρχών και των εκδοτών (για να μπορούν να σπιτώσουν ξανθιές βίζιτες-τηλεπαρουσιάστριες και πάει λέγοντας) αποκτήθηκαν από τον τραπεζικό δανεισμό.

Επειδή οι βίζιτες-τηλεπαρουσιάστριες έχουν πλέον σιτέψει και ούτε ο Καρανίκας έχει διάθεσει να τις πηδήξει θα πρέπει σήμερα κιόλας να κατασχεθούν οι περιουσίες τους που έγιναν από τα δάνεια που δεν έπρεπε να πάρουν.

Κατά τη γνώμη μας οι 412 αυτές ΣΕΛΙΔΕΣ, το ΙΕΡΟ ΑΥΤΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ, θα μπορούσε να γίνει και το μέσο ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γλιτώσει την συντριβή όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές.ΦΡΙΚΗ>”Τσιμεντωμένοι” στο βυθό του Σουνίου οι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ που συνέταξαν το αρχικό πόρισμα για τα ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ και ΜΜΕ!

Το τσιμέντωμα ανέλαβαν ΕΙΔΙΚΟΙ του κόμματος. Το σχέδιο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες

“Τσιμεντωμένοι” βρέθηκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι συνέταξαν προσχέδιο πορίσματος χωρίς την έγκριση του κόμματος της Κουμουνδούρου. Οι συντάκτες του πορίσματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόλμησαν χωρίς την έγκριση της ΑΥΓΗΣ Καταπιστευματικής να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τέλεση ποινικών αδικημάτων. Στην συνέχεια με εντολή των Υπηρεσιών του Κόμματος ΚΑΤΑΠΙΑΝ το προσχέδιο του πορίσματος. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό και πολύ σωστά. Οι βουλευτές που είχαν χάσει την έυνοια του αρχηγού έπρεπε να σωπάσουν. Για ΠΑΝΤΑ.
Από τον Ian Ford

Οχι! Αυτή τη φορά δεν θα τους εξαγόραζαν με λεφτά και διορισμούς συγγενών στο Διεφθαρμένο Δημόσιο. Επρεπε να τους κάνουν να σωπάσουν για πάντα. Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα αναλάμβαναν να τους απαγάγουν από τα σπίτια τους την ώρα του ύπνου και στην συνέχεια θα τους οδηγούσαν σε ένα εγκατελλειμμένο εργοστάσιο έξω από το Λαύριο. Εδώ θα τους εκτελούσαν και στην συνέχεια θα τους τσιμέντωναν. Το τσιμέντωμα ανέλαβαν ΕΙΔΙΚΟΙ του κόμματος. Το σχέδιο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνέταξαν το προσχέδιο του πορίσματος βρίσκονται τσιμεντωμένοι στη θάλασσα του Σουνίου, κάτω από τον Ναό του Ποσειδώνα. Στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί ψεκασμένες ρέπλικες, πρώην βαρυποινίτες στους οποίους δόθηκε χάρη γι΄αυτό το λόγο. Οι βαρυποινίτες οδηγήθηκαν στο χειρουργείο ιδιωτικής κλινικής κι εδώ ανέλαβαν δράση 3 συριζαίοι πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι τους έκαναν φτυστούς με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα για να είναι ακριβείς οι πλαστικές επεμβάσεις στην αίθουσα του χειρουργείου υπήρχαν τα κομμένα κεφάλια των βουλευτών που συνέταξαν το προσχέδιο και τα οποία κεφάλια θάφτηκαν στην συνέχεια στον υγρό τάφο της θάλασσας του Σουνίου. Εδώ όπου ο Τσίπρας έκανε τις πρώτες διακοπές σαν πρωθυπουργός και τραγουδούσε στίχους της ΑΥΓΗΣ Καταπιστευματικής που μιλούσαν για πολλά λεφτά. Πέρα από το πραγματικό θάψιμο στον υγρό τάφο του Σουνίου, ανέλαβε ο Καρτερός της ΑΥΓΗΣ να τους θάψει και ιδεολογικά με την σχετική αρθογραφία του.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνέταξαν το προσχέδιο πορίσματος αναφέρουν ως συμπέρασμα του συγκεκριμένου κεφαλαίου τα εξής:

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Χρήζει περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης εάν και εφόσον η διαγραφή βεβαιωμένων προστίμων και εισπρακτέων φορολογικών εσόδων τόσο μεγάλου ύψους με τροπολογία από τον τ. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα στοιχειοθετεί και συνιστά το ποινικό αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας προς το Ελληνικό Δημόσιο» ενώ ως πολιτικό σχόλιο προσθέτουν: «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Με τα χρήματα από τον ιδρώτα και το «αίμα» του Έλληνα εργαζόμενου / καταθέτη, κάποιοι τραπεζίτες, υπουργοί και καναλάρχες στήνανε τριγωνικές business συναλλαγών των τραπεζών με το εγχώριο πολιτικό σύστημα και τα ΜΜΕ παίζοντας εν αγαστή συνεργασία μπιλιάρδο διαπλοκής στην πλάτη του Ελληνικού Λαού».Αντιλαμβάνεστε πως μετά από αυτό που αποτελεί απόδειξη ΘΑΝΑΣΙΜΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ για την νέα γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, καθότι αυτοί οι ταλαίπωροι είχαν ξεμείνει στη παλαιότερη γραμμή-όπως λέμε Παλαιοημερολογίτες. Τους άξιζε ο θάνατος και η ατίμωση. Είχαν περάσει την νέα κόκκινη γραμμή του Μαξίμου. Και πήραν αυτό που τους άξιζε.
 
ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ “ΤΙΜΕΝΤΩΜΕΝΩΝ” ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΗΔΗ>[http://www.protothema.gr/files/1/2017/01/16/porisma.pdf]

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρο Λάππα και Αντώνη Μπαλωμενάκη:«Εκείνο το κείμενο δεν αποτυπώνει το πνεύμα της τελικής εισήγησης».

O Λάππας και ο Μπαλωμενάκης επιχείρησαν να γλιτώσουν τη ζωή τους κάνοντας μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα: Aπεταξάμη, απεταξάμην, απεταξάμην τον Σατανά του Προσχεδίου Πορίσματος!

Οι  εκθέσεις που έχουν συντάξει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ στηρίζονται κυρίως στα σχετικά πορίσματα της Τράπεζας της Ελλάδας και διανθίζονται απο πολιτικά συμπεράσματα(!).
Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να εξάγουν συμπεράσματα; Από πότε οι ψεκασμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δικαίωμα στο συμπέρασμα; Από πότε τα στρατιωτάκια έχουν άποψη και κυρίως τολμούν να την εκφράσουν;

Δείτε τι ανέφεραν ανάμεσα στα άλλα στο προσχέδιο-ώσπου είδαν τα κοράλια ανάποδα.
Εισαγωγικά, οι νεκροί σήμερα, συντάκτες παρουσιάζουν πίνακα με τα δάνεια προς ΜΜΕ ανα ίδρυμα, τις προβλέψεις, ακάλυπτους κινδύνους κλπ.
–          Για το Star αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι η διατήρηση της εταιρίας εν λειτουργία και η προοπτική εξυπηρέτησης του δανεισμού της, συνδέονται άρρηκτα με τη συνέχιση της εισροής νέων κεφαλαίων από τους μετόχους, τακτική που ακολουθείται με συνέπεια μέχρι σήμερα, εν μέσω δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.  Όμως επιβάλλεται η ενίσχυση εκ παραλλήλου των εξασφαλίσεων, που κρίνονται απολύτως απαραίτητες» ενώ στο τέλος υπο την κεφαλίδα τεκμηρίωση αναγράφεται : «Ακόμη και το πόρισμα της ΤτΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν εξασφαλίσεις, προσωπικές ή εμπράγματες Μάλιστα από τα 70.3 εκ που συνιστούν τους αναλαμβανόμενους κινδύνους από τις τράπεζες όπως αναφέρει και το πόρισμα της ΤτΕ του (2016) τα 44 εκ ευρώ είναι ακάλυπτα, δηλαδή το 62.5%. εκ ευρώ είναι ακάλυπτοι κίνδυνοι και οι προβλέψεις (ζημία) ανέρχονται στα 27.2 εκ ευρώ.

–          Για τον Αντ1 σημειώνεται ότι «Όλες οι καταγραφείσες υπερβάσεις είναι επιλήψιμες και ελεγκτέες. Κινούνται πέραν και εκτός των κανόνων και όρων της πιστωτικής πολιτικής εκ μέρους των οργάνων των Τραπεζών που έλαβαν τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις».

–          Για τον ΠΗΓΑΣΟ οι συντάκτες αναφέρουν ότι ο διευθύνων Σύμβουλος Φώτης Μπόμπολας υποστήριξε ψευδώς ότι η εταιρεία εξυπηρετεί τα δάνειά της. « Παρά τα ως άνω δεδομένα, τα οποία αποδεικνύονται από τους πίνακες οφειλών που απέστειλαν οι τράπεζες και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Μπόμπολας, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής κατέθεσε ανακριβώς ότι τα δάνεια εξυπηρετούνται και είναι ενήμερα (βλ. σελ. 30 και 90 των πρακτικών συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής στις 02.08.2016). Επίσης, με την από 01.08.2016 ανακοίνωση, ο Ομίλος, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι εξυπηρετούνται κανονικά οι πιστώσεις προς τις τράπεζες» αναφέρεται χαρακτηριστικά και σε άλλο σημείο επισημαίνεται ότι «Το συνολικό υπόλοιπο οφειλής του ομίλου στις 31.10.2016 ήταν 161.966.451,26€, εκ των οποίων ακάλυπτο είναι το ποσό των 103.842.156,17€. Οι τράπεζες, δηλαδή, χορήγησαν δάνεια και πιστώσεις, μη λαμβάνοντας εξασφαλίσεις για το 65% αυτών».

–          Για τον Alpha : «Ο δανεισμός της εταιρίας εμφανίζεται σήμερα ενήμερος και εξυπηρετείται ομαλά. Ωστόσο, στο παρελθόν η εξυπηρέτησή του εμφάνιζε προβλήματα»

–          Για τον ΔΟΛ σημειώνεται ότι «από την πορεία δανεισμού του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και των θυγατρικών εταιριών του Οργανισμού, προκύπτει ότι  σε πλείστες περιπτώσεις η χρηματοδότηση έγινε κατά παράβαση των κανονισμών πιστοδοτήσεων, που οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν θεσπίσει και ισχύουν για όλους τους δανειολήπτες. Πολλές δε περιπτώσεις χρήζουν και ποινικής διερεύνησης». Ως κυριότερες παραβιάσεις αναφέρονται οι εξής: 1) παροχή χρηματοδότησης χωρίς εξασφαλίσεις-Αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση. 2) Χορήγηση νέων δανείων χωρίς την αποπληρωμή παλαιών3) Αναχρηματοδότηση των τόκων με δανεισμό 4) Από το 2009 και εντεύθεν καμία  συμμετοχή των μετόχων.  5) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δανεισμό

–          Για τα Παραπολιτικά τονίζεται ότι «Όπως σημειώνεται και παραπάνω, ο τρόπος, η μεθοδολογίας, η αιτιολογία και η αντιμετώπιση του Ομίλου από τις Τράπεζες, εντάσσεται στη συνολική λογική που όπως φαίνεται υπήρχε για τη δανειακή αντιμετώπιση των ΜΜΕ από τις Τράπεζες»

–          Για τις Καθημερινές Εκδόσεις αναφέρεται: « Εν κατακλείδι το τελικό συμπέρασμα της Τράπεζας της Ελλάδος είναι πως με το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο: “Οι Τράπεζες, ισχυροποίησαν τις καλύψεις τους, ενώ με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας καθώς και τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη της και από τους μετόχους της, δημιουργούνται προϋποθέσεις επίτευξης λειτουργικών αποτελεσμάτων για την εξυπηρέτηση των συναφών υποχρεώσεών της.»

–          Για την Αυγή: « Σύμφωνα με τα στοιχεία των Τραπεζών αλλά και όσα κατατέθηκαν στην εξεταστική επιτροπή, τα δάνεια της εφημερίδας ΑΥΓΗ εξυπηρετούνται κανονικά.  Επίσης, το 2015 η εφημερίδα ρύθμισε τις οφειλές της προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ενώ συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και για τις οφειλές προς τους εργαζόμενους». Λείπει ωστόσο η παραμικρή αναφορά για την ύπαρξη offshore στο μετοχολόγιο της εταιρείας.

–          Για το Πρώτο Θέμα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συνέταξαν το πόρισμα για τα δάνεια των κομμάτων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αφιερώνουν 20 σελίδες, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν παρατυπίες που ουδέποτε υπήρξαν. Αφού αναπτύσσουν διάφορες καινοφανείς θεωρίες για τα τραπεζικά δεδομένα, το πόρισμα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ καταλήγει: «Σήμερα η εταιρία που εκδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ εμφανίζεται με ενήμερα δάνεια, υγιής και χωρίς προβλήματα».

–          Στα συμπεράσματα για τον ΣΚΑΙ υπογραμμίζεται ότι «Από τα ως άνω ευρήματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος του κυρίου Ιωάννη Αλαφούζου αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα ευνοϊκό τρόπο από την Εθνική Τράπεζα που αποτελεί και την τράπεζα που χρηματοδότησε σχεδόν αποκλειστικά τον όμιλο αυτό. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου χορηγήθηκαν δάνεια με αμφίβολης αξίας εξασφαλίσεις όπως π.χ την εγγραφή προσημείωσης στο δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτων, όπου το προϊόν του νέου δανείου χρησιμοποιήθηκε και για την εξόφληση τόκων προηγούμενων δανείων , άλλη περίπτωση όπου χορηγήθηκε ως εξασφάλιση μη γεγεννημένη απαίτηση της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ από τον ΟΤΕ…»

–          Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται και για τον Κήρυκα Χανίων όπου μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «Στην περίπτωση της τουλάχιστον επί μία δεκαετία «εν υπνώσει» δανειοδότησης της εφημερίδας ΚΗΡΥΚΑΣ Χανίων αποτυπώνεται μια ιδιαίτερη πλευρά των αδιαφανών σχέσεων πολιτικής εξουσίας και τραπεζικού συστήματος».
Αντιλαμβάνεστε μετά από αυτό ότι τα ανόητα στρατιωτάκια δεν είχαν ουδεμία τύχη να την βγάλουν καθαρή. Πριν τους εκτελέσουν οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ φρόντισαν να τους σαπίσουν στο ξύλο προς παραδειγματισμό. Οτι έκαναν οι Τούρκοι αστυνομικοί με τον μακελάρη του club Reina τον οποίο από το πολύ ξύλο ξύρισαν με έναν πρωτότυπο τρόπο


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τα «υλικά» κατεδάφισης του ΠΑΣΟΚ …ανασυντάσσονται!!!

Τέτοια μακάβρια φάρσα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο: Τα σάπια, παρακμιακά κουρέλια της αποσύνθεσης του ΠΑΣΟΚ να …επιχειρούν να βγούνε από το σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας…
 

Μακάβρια πράγματι φάρσα: Τα αποσυντεθημένα πολιτικά πτώματα να …σαλεύουν ξανά…
 

Έργο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό: Έργο της «αριστεράς» του 4ου Ράιχ…

Μετά τη φαρσοκωμωδία της επανένωσης των πασοκικών «κουρελιών» (ΓΑΠ- Φώφης και λοιπών), τώρα έχουμε και τη μακάβρια νεκρανάσταση των «ορφανών» του Σημίτη: Άννα Διαμαντοπούλου, Γιάννης Ραγκούσης και Γιώργος Φλωρίδης…

Η πλέον μοχθηρή έκφραση του νεοφιλελευθερισμού και του δωσιλογισμού (ο σημιτικός «εκσυγχρονισμός») βρικολακιάζει για να μας …σώσει και να μας διδάξει τον «σύγχρονο», «προοδευτικό» λόγο: Τον γνωστό «εκσυγχρονισμένο» Λόγο της ΥΠΟΤΑΓΗΣ και του δωσιλογισμού στους διεθνείς μαφιόζους του χρήματος…

Το παλιό ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, το οποίο από φάρσα της Ιστορίας έγινε η τραγωδία μας, τώρα μας …απειλεί (με τη διάσπαση και το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» ανάμεσα στα παρακμιακά υποπροϊόντα του), με δύο νέες φάρσες: Τη φάρσα των «κουρελιών» του ΓΑΠ-Φώφης και λοιπών (που θέλουν να συγκροτήσουν τη νέα «κεντροαριστερά») και τη φάρσα των μοχθηρών απομειναριών του σημιτισμού που θέλουν να αναπαλαιώσουν την άλλη ΑΠΑΤΗ, αυτή της «κεντροδεξιάς» (εδώ βρίσκεται και ο Βενιζέλος)…

«Κεντροαριστερά» και «κεντροδεξιά» αυτό είναι το νέο σχήμα ΑΠΑΤΗΣ που αποτυπώνεται στη «ρήξη» και «αναδιάταξη» των κατεδαφισμένων και σάπιων «υλικών» του πασοκικού δράματος…

Η μία φάρσα της ΑΠΑΤΗΣ, αυτή της «κεντροαριστεράς» …κοιτάζει προς το ΣΥΡΙΖΑ (το αναλύουμε στο προηγούμενο κείμενό μας) και η άλλη …κοιτάζει προς τη ΝΔ του Μητσοτάκη: προσφέρεται ως σωσίβιο και δεκανίκι της «κεντροδεξιάς» του Μητσοτάκη…

Και είναι να απορεί κανείς με τον Γ. Λακόπουλο που θάβει την «κεντροαριστερή» ΑΠΑΤΗ και προβάλει κολακευτικά την άλλη ΑΠΑΤΗ του μοχθηρού νεοφιλελευθερισμού: την «κεντροδεξιά ΑΠΑΤΗ των δεκανικιών των Κυριάκου…

Με τέτοιες ταχυδακτυλουργίες διασώζουμε τον ΕΦΙΑΛΤΗ του ΟΛΟΥ ΠΑΣΟΚ, μεταθέτουμε το ΕΓΚΛΗΜΑ στη μία πτέρυγά του και αθωώνουμε και διαφημίζουμε την άλλη μακάβρια εκδοχή του: Η οποία πρωτοστάτησε και στο μνημονιακό ΜΕΤΩΠΟ με τη ΝΔ και τις λοιπές δυνάμεις του 4ου Ράιχ…

Και οι δύο νέες φάρσες της ΑΠΑΤΗΣ («κεντροαριστερά» και «κεντροδεξιά») αποτελούν όχι απλώς υποπροϊόντα της σήψης και αποσύνθεσης, αλλά και δουλικά ανδρείκελα των νέων αποικιοκρατών…

Και αυτές οι δύο πασοκικές φάρσες μπορεί να φαντάζουν γελοίες και σαν «ασκήσεις επί χάρτου», αλλά αν παραμείνει κυρίαρχο το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού, καθώς και παροπλισμένο και ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ το εργατικό και λαϊκό ΚΙΝΗΜΑ, τότε αυτές οι γελοίες και ουτοπικές φάρσες, αυτές οι ανόητες «ασκήσεις επί χάρτου» μπορεί να εξελιχτούν νε νέες ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ…

Οι αριστερές ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ και η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ συνειδητών κινημάτων μπορούν να γεννήσουν νέα ΤΕΡΑΤΑ και νέες ανασυστάσεις και ανακυκλώσεις των σάπιων υλικών…

πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Όλοι 'δείχνουν' μέτρα

Τελεσίγραφο από Γερμανία, Ολλανδία προς την Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Οι δύο χώρες απαιτούν την παρουσία του ΔΝΤ αρνούνται όμως να ολοκληρώσουν την λύση για την ελάφρυνση του χρέους.

Ανεξάρτητα από την οξύτητα των χθεσινών δηλώσεων Σόιμπλε, κοινή συνισταμένη Γερμανίας , Ολλανδίας αλλά και των Ευρωπαϊκών θεσμών, είναι ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι απαραίτητη και ότι για να γίνει αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα που μπορεί να φτάσουν τα 4,5 δις ευρώ.

Συμμετοχή του ΔΝΤ αλλιώς διακοπή του προγράμματος είναι το τελεσίγραφο που θέτουν ανοιχτά πλέον Γερμανία, Ολλανδία προς την Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση.

Ο Γερμανός υπουργός οικονομικών πήρε χθες πίσω το ενδεχόμενο που είχε αφήσει ο ίδιος ανοιχτό για ένα αμιγώς ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε περίπτωση οριστικής άρνησης του ΔΝΤ. Χθες είπε ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σταματά το σημερινό πρόγραμμα και ο ίδιος δεν προτίθεται να εισηγηθεί ένα επόμενο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ολλανδία έχει διαμηνύσει τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και σε επίπεδο υπουργών ότι χωρίς το ταμείο στο πρόγραμμα δεν μπορεί να εγκρίνει επόμενη δόση για την Ελλάδα ακόμη και αν καταφέρει με κάποιο τρόπο να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση.

Οι δύο χώρες απαιτούν την παρουσία του ταμείου αρνούνται όμως να ολοκληρώσουν την λύση για την ελάφρυνση του χρέους και να συζητήσουν έστω για πιο ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους . Και οι δύο αυτές χώρες είχαν συνυπογράψει το κείμενο του τελευταίου Eurogroup με το οποίο επέβαλαν στην Ελλάδα την επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη και αποτύπωση νέων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής με τα οποία η Ελλάδα θα υποστηρίξει στο μεσοπρόθεσμο στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Μόλις όμως η Ελλάδα προήλθε προσφέροντας όσα ζητούσαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών το σενάριο άλλαξε και πλέον προτεραιότητα έχει η συμμετοχή του ΔΝΤ με το λογαριασμό να έχει αποδέκτη μόνο την Αθήνα.

Μέτρα βλέπει ο πλέον φιλικός από τους δανειστές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Κοινοτικός αξιωματούχος προσπαθούσε χθες να «χρυσώσει το χάπι» . Τόνιζε ότι πλέον η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι απαραίτητη και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να νομοθετήσει έστω και κάποια από τα μέτρα που ζητά το ταμείο από τώρα . Εκτιμούσε πάντως ότι η εκτίμηση ότι το ύψος των μέτρων θα φτάνει τα 4,5 δις ευρώ είναι υπερβολική και ότι τα μέτρα που θα απαιτηθούν θα είναι πολύ λιγότερα.

Η ΕΚΤ δεν εμπλέκεται στις συζητήσεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη και συνεχίζει να ζητά ελάφρυνση του χρέους. Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας προσπαθεί να σταθεί στην μέση των παραπάνω εκτιμήσεων και κάνει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα μπορεί με τα υφιστάμενα μέτρα να πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για ένα διάστημα τριών έως και πέντε ετών Ταυτίζεται όμως με Γερμανία στο ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να έχει ενεργό παρουσία στο ελληνικό πρόγραμμα.

Το ΔΝΤ


Το ΔΝΤ έχοντας εκ των πραγμάτων το πάνω χέρι απλώς περιμένει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους . Από τους ευρωπαίους ζητά την ελάφρυνση του χρέους έστω και σε περιγραφή ώστε να μπορεί να κάνει μια έκθεση βιωσιμότητας που να κρίνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο.

Στο θέμα των δημοσιονομικών στόχων το ΔΝΤ πιστεύει ότι με βάση τα μέτρα που έχει ήδη υιοθετήσει η Ελλάδα δεν μπορεί να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ούτε και το 2018 και θεωρεί ότι βιώσιμος στόχος για την Ελλάδα θα είναι πρωτογενή πλεονάσματα όχι πάνω από 1,5% του ΑΕΠ . Με βάση αυτό ζητά την άμεση νομοθέτηση μέτρων που αφορούν την φορολογία και το ασφαλιστικό τα οποία έχει επαναλάβει πολλές φορές ώστε να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ των δικών του προβλέψεων και των στόχων που θέτουν ευρωπαίοι και τους έχει αποδεχθεί η Ελλάδα Ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης έχει κάνει την εκτίμηση ότι για πετύχουμε καθαρή δημοσιονομική απόδοση 2% του ΑΕΠ η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μέτρα 2,5 % του ΑΕΠ δηλαδή 4,5 δις ευρώ.

Το επόμενο διάστημα το Ταμείο αναμένεται να ξεδιπλώσει και τις επιμέρους απαιτήσεις του με την δημοσιοποίηση της έκθεσης της αξιολόγησης του άρθρου IV και ίσως και μια αναθεωρημένη έκθεση βιωσιμότητας του χρέους.
 


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μετά την αποτυχία με τους Αζέρους, νέος διαγωνισμός για το 66% του ΔΕΣΦΑ

Αν και έχουν εξεταστεί όλα τα πιθανά σενάρια, αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αφενός να ολοκληρωθεί με επιτυχία και γρήγορα ο νέος διαγωνισμός, αφετέρου να εγγραφεί το τίμημα ακόμη και στα φετινά έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, είναι η πώληση ποσοστού 66% της εταιρείας.

Αυτό εξηγούν άνθρωποι με γνώμη των διεργασιών που συμμετείχαν τελευταίως σε μια σειρά συσκέψεων γύρω από το θέμα, και χαρακτηρίζουν ως κίνηση υψηλού ρίσκου κάθε άλλη παραλλαγή.

Σε μια μάλιστα από αυτές τις συσκέψεις όπου έλαβαν μέρος και τα ΕΛΠΕ, ανοίγοντας τα χαρτιά τους, διατύπωσαν την εξής πρόταση: Είτε πουλάμε το 35% και αποχωρούμε εντελώς από το ΔΕΣΦΑ, είτε αγοράζουμε από το ΤΑΙΠΕΔ και το ποσοστό 31% του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΤΑΙΠΕΔ τους απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, θα δημιουργούσε νομικό κώλυμα και η ιδέα απορρίφθηκε.

Αν και το υπουργείο Ενέργειας δηλώνει επίσημα ότι θα έχει οριστικά καταλήξει στην φόρμουλα του νέου διαγωνισμού προς το τέλος του μήνα, εντούτοις τα δεδομένα δείχνουν ότι η λιγότερο περίπλοκη και πιο γρήγορη λύση είναι η πώληση του 66%.

Αυτό άφησε άλλωστε να εννοηθεί χθες ο υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης στο περιθώριο της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της ΕΕ, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε. Είχε προηγηθεί ρητή δήλωση από μικροφώνου του Επιτρόπου, ότι η άποψη της Κομισιόν είναι πως πρέπει να πουληθεί το 66%, ωστόσο η Επιτροπή περιμένει την απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, αρμόδιοι παράγοντες εκτιμούν ότι ο νέος διαγωνισμός για το ΔΕΣΦΑ θα μπορούσε να προκηρυχθεί εντός του Φεβρουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το νωρίτερο μέσα στο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Τούτο σημαίνει ότι το Νοέμβριο θα μπορούσε ο διαγωνισμός να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και το Δεκέμβριο να έχει ανακηρυχθεί ο πλειοδότης.

Τα πάντα σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να τρέξουν με ταχύτητες fast track “αλά ΑΔΜΗΕ”, όπου ο διαγωνισμός για το 24% προκηρύχθηκε τον Ιούλιο, και η σύμβαση με την κινεζική State Grid υπεγράφη τον Δεκέμβριο, δηλαδή η όλη διαδικασία διήρκεσε πέντε μήνες.

Όσο για το προσδοκώμενο τίμημα, εφόσον ο νέος διαγωνισμός αφορά και πάλι το 66%, σύμφωνα με την αίσθηση μίας τουλάχιστον εκ των εμπλεκόμενων πλευρών, θα είναι χαμηλότερο των 400 εκατ. ευρώ. Το ερώτημα φυσικά είναι πόσο χαμηλότερο.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τα κόλπα των πολυεθνικών του φαρμάκου στην Ελλάδα

Τα όσα αποκάλυψε το Documento για το Novartis- gate έφεραν στην επιφάνεια πρακτικές για την προώθηση φαρμάκων που ακολουθούνταν εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας.

Η κατανάλωση ακριβών φαρμάκων είναι μία διεθνής πρακτική που ακολουθείται σε αρκετές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Η κατανάλωση αυξήθηκε στη χώρα μας από το 2007 και μετά εξαιτίας της κατάργησης της λίστας και της άμεσης εισαγωγής των φαρμάκων για αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς του φαρμάκου, η θετική λίστα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κατάλογος με τα φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και να αποζημιωθούν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κατάργησή της σήμανε την έλλειψη ελέγχου στις συνταγογραφήσεις. Γιατροί μπορούσαν να συνταγογραφούν πανάκριβα φάρμακα, η πώληση των οποίων ήταν προς όφελος των εταιρειών, αλλά σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα νέα πανάκριβα φάρμακα ουσιαστικά υποκατέστησαν στη συνταγογραφία τα παλαιότερα, τα οποία ήταν όχι μόνο αξιόπιστα και αποτελεσματικά, αλλά παράλληλα και οικονομικά. Επιπλέον στη χώρα μας δεν υπήρχαν θεραπευτικά πρωτόκολλα και οδηγίες. Για παράδειγμα εάν κάποιος ασθενής έπασχε από μία πάθηση της καρδιάς ήταν δυνατόν να του συνταγογραφηθεί απευθείας ένα ακριβό φάρμακο, ενώ μπορεί να μην ήταν απαραίτητο από την πρώτη στιγμή. Εάν υπήρχαν τα πρωτόκολλα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποφευχθεί εξαιτίας των οδηγιών που περιείχαν.

Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση για εκπτώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα τελευταία θα έπρεπε να διαπραγματεύονται με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Σε περίπτωση που διαπίστωναν ότι το μερίδιο μιας εταιρείας στην αγορά ήταν αυξημένο, επιβαλλόταν να διαπραγματευτούν μειώσεις στις αποζημιώσεις που κατέβαλλαν.

Ενα άλλο ενδεικτικό σημείο για τον τρόπο που λειτουργούσαν οι πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου στην Ελλάδα έχει να κάνει με τους προϋπολογισμούς των δαπανών προώθησης των ακριβών φαρμάκων. Αν και διέθεταν τεράστια μπάτζετ, ουδέποτε ελέχθησαν από τον ΕΟΦ. Με λίγα λόγια μπορούσαν να δίνουν χρήματα σε γιατρούς, συνέδρια κ.λπ. στο πλαίσιο της προώθησης των φαρμάκων τους, δίχως να υπάρχει κανένας έλεγχος.

Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τις πολυεθνικές εταιρείες ήταν και ο νόμος τιμολόγησής τους. Ο τελευταίος βοηθούσε ώστε να κυκλοφορήσουν γρήγορα και με υψηλές τιμές τα νέα φάρμακα, ενώ αντίθετα μείωνε πολύ τις τιμές των παλιών. Η πρακτική που ακολουθούνταν από τις εταιρείες ήταν απλή, αλλά αρκετά αποτελεσματική. Οι πολυεθνικές επέλεγαν να εμφανίσουν τα φάρμακά τους πρώτα σε χώρες με υψηλές τιμές. Στη συνέχεια τα έφερναν στην Ελλάδα με τις ίδιες τιμές, καθώς σύμφωνα με στελέχη της αγοράς του φαρμάκου χρειάζονταν τιμές μόνο από δύο χώρες ώστε το φάρμακο να βγει στην Ελλάδα.

Διπλάσιες πωλήσεις στα νέα ακριβά φάρμακα


Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς του φαρμάκου, όλα αυτά είχαν δημιούργησαν ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύτηκαν κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Λειτουργούσε ως εξής: οι εταιρείες ενέτασσαν τα φάρμακά τους στα ασφαλιστικά ταμεία με μεγάλες τιμές και χωρίς καμία διαπραγμάτευση για εκπτώσεις.

Στη συνέχεια πωλούσαν πολύ μεγάλες ποσότητες εξαιτίας έλλειψης ελέγχων στη συνταγογράφηση, αλλά και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Στις μεγάλες πωλήσεις βοήθησαν επίσης και τα πολύ υψηλά μπάτζετ προώθησης. Αυτά προέκυπταν όμως και από έναν ακόμη λόγο.

Αν και εμπορικές εταιρείες, οι μεγάλες πολυεθνικές του φαρμάκου που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας δεν πλήρωναν φόρους. Με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους για τις δαπάνες προώθησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις νέων ακριβών φαρμάκων στη χώρα μας ήταν διπλάσιες σε σχέση με ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Δηλαδή, αν και κυκλοφορούσαν τα ίδια ακριβά φάρμακα, κατά ένα παράξενο τρόπο στην Ελλάδα καταναλωνόταν το διπλάσιο ποσοστό απ’ ό,τι στις υπόλοιπες χώρες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι πολυεθνικές του φαρμάκου «αξιοποίησαν» με τον καλύτερο τρόπο τόσο το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε για την τιμολόγηση των φαρμάκων και τις αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και την ανυπαρξία ελέγχων από την πολιτεία.
πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!