EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εισπρακτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία

Η λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (γνωστών και ως εισπρακτικών εταιρειών) ρυθμίζεται από το Ν.3758/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4038/2012. Συχνά ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν τηρούν τις διατάξεις του νόμου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες κατά των εταιρειών αυτών, όποτε χρειαστεί.

Όταν επικοινωνούν μαζί σας εταιρείες ενημέρωσης, θα πρέπει:

Να σας καλούν 1 φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά
Να σας καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 20:00
Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης. Να μην σας καλούν δηλαδή με “απόκρυψη”

Ο υπάλληλος της εταιρείας να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας
Να σας ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Να σας καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης
Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας, να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας

Οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται:

Να σας καλούν πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό
Να σας καλούν για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται
Να εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές
Να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
Να σας δυσφημίζουν στο οικογενειακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν
Να ενοχλούν τα οικεία σας πρόσωπα
Να σας καλούν στην εργασία, εκτός και αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει για επικοινωνία
Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.
Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους, την ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής
Να σας επιβαρύνουν με έξοδα
Να σας επισκέπτονται κατ’ ιδίαν

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σχετικά με τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών:

Πριν η τράπεζα αναθέσει σε εισπρακτική εταιρεία την ενημέρωσή για κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα πρέπει να έχει επιβεβαιώσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τις οφειλές με τον οφειλέτη, να έχει ταυτοποιήσει το πρόσωπό του και να τον έχει ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εταιρεία ενημέρωσης
Απαγορεύεται η τράπεζα να αναθέσει την ενημέρωση για την ίδια οφειλή σε περισσότερες της μίας εταιρείες ενημέρωσης
Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να του παρασχεθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρεία ενημέρωσης πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της οφειλής εντός 10 εργασίμων ημερών από την αίτησή του
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καταλήξει σε κάποια ρύθμιση της οφειλής του με την εταιρεία ενημέρωσης, θα πρέπει να του κοινοποιηθεί εντός 10 ημερών το πρακτικό του διακανονισμού. 
Απαγορεύεται να επιδεινωθεί με αυτόν τον τρόπο η θέση του οφειλέτη
Απαγορεύεται η τράπεζα να εκχωρεί σε εταιρεία ενημέρωσης ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις προς είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι μόνος αρμόδιος για να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα ποσά είναι η τράπεζα

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύψους από 5.000€ έως 500.000€. Εάν υπάρξει υποτροπή, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός μπορεί να διατάξει διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο για 1 έως 6 μήνες. Σε περίπτωση δε περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της εταιρείας.

Εκτός των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης, πολύ συχνά οι τράπεζες συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες. Στις περιπτώσεις αυτές, παρ’ όλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στον σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν γι’ αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί που αναφέραμε.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει δεχτεί εκατοντάδες καταγγελίες για ενοχλήσεις από δικηγορικά γραφεία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ζητούσαμε επίμονα, τόσο εγγράφως όσο και σε συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την παρέμβασή του για το συγκεκριμένο πρόβλημα, θέτοντας στη διάθεσή του και στοιχεία από καταγγελίες καταναλωτών. Επιπλέον, έχουμε καταθέσει φάκελο για τις εισπρακτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα από τη δικαιοσύνη. Τελικά, ο ΔΣΑ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που του υποβάλαμε, προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες μόνο μια φορά, για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις οφειλές τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης.

Εάν τελικά δεν γίνει κάποιος διακανονισμός με τον οφειλέτη, τότε ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία δεν μπορεί να τον ξανακαλέσει, αλλά πλέον θα μπορεί να τον ειδοποιεί μόνο εγγράφως με εξώδικο ή να προχωρήσει σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες θα ελέγχονται για πειθαρχικό παράπτωμα και θα τους επιβάλλονται αντίστοιχες ποινές. Οι καταναλωτές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία για τις οφειλές τους και θα πρέπει να κρατάνε τα εξής στοιχεία:

Την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας
Το όνομα του υπαλλήλου που κάλεσε.
Το τηλέφωνο από όπου έγινε η κλήση
Την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης


Στη συνέχεια, εάν τους τηλεφωνήσουν ξανά από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, τότε θα πρέπει να το καταγγείλουν στον ΔΣΑ και στην ΕΚΠΟΙΖΩ.

Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να κινητοποιούνται και χρησιμοποιώντας υποδείγματα που υπάρχουν στη ιστοσελίδα μας, να προχωρούν σε καταγγελίες, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιβληθούν κυρώσεις και να σταματήσουν οι ασύδοτες πρακτικές των εταιρειών ενημέρωσης και των δικηγορικών γραφείων που πολλές φορές τις υποκαθιστούν.

Ε-Κ-ΠΟΙ-ΖΩ


πηγη


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

H ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΦΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τους Προέδρους και τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι η κατάσταση στην οικονομία και τις αγορές παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, την έκδοση κυβερνητικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας, μετά από τρία χρόνια απουσίας από τις αγορές και την αναβάθμιση της χώρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s και Fitch.

Η οικονομία ανακάμπτει μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης, οι προσδοκίες βελτιώνονται, οι αβεβαιότητες περιορίζονται και η στενότητα ρευστότητας στην αγορά χαλαρώνει. Τα στελέχη των Τραπεζών τόνισαν στον Πρωθυπουργό την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, το άνοιγμα των αγορών, η συνεπής υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πιστωτές και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ιδιωτικοποιήσεων, ώστε, να βελτιωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και η εμπιστοσύνη των αγορών, να εδραιωθεί η αναπτυξιακή δυναμική και να επιταχυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης αναπτυξιακής τροχιάς.

Συζητήθηκαν περαιτέρω οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο και τα μέλη της ΕΕΤ ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για τη βελτίωση που παρουσιάζει ο τραπεζικός τομέας. Οι Τράπεζες επέστρεψαν σε οργανική κερδοφορία μετά από μια σχεδόν δεκαετία ζημιών, οι καταθέσεις ανακάμπτουν αργά αλλά σταθερά τους τελευταίους μήνες, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων υποχωρεί σταδιακά, ενώ οι στόχοι για τους οποίους έχουν δεσμευθεί οι Τράπεζες θα επιτευχθούν για το 2017, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές βελτιώνεται και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών και συναλλαγών αυξάνεται θεαματικά.

Παρά ταύτα, η πιστωτική επέκταση παραμένει αρνητική κυρίως λόγω χαμηλής ζήτησης από τα νοικοκυριά, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων δεν έχουν αρθεί ολοσχερώς και η πλήρης πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, ενώ η μείωση του σημαντικού ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το έλλειμμα καταθέσεων σε σχέση με το ύψος των δανείων, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις τράπεζες και την οικονομία μεσοπρόθεσμα.

Τονίστηκε ότι οι Τράπεζες έχουν δεσμευθεί σε χρονοδιάγραμμα μείωσης του ύψους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38% ή € 40δις την επόμενη τριετία, το οποίο υλοποιούν με συνέπεια μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, οι Τράπεζες προσφέρουν σ’ όλους τους συνεργαζόμενους δανειολήπτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες του πελάτη και την οικονομική συγκυρία, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείρισή τους, σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους οφειλέτες.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη χρηματοδότησης της οικονομίας, των επενδύσεων και της παραγωγικής δραστηριότητας και τα μέλη της ΕΕΤ τόνισαν ότι στηρίζουν τις υγιείς δυναμικές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.


Ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικόλαος Καραμούζης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΕΕΤ εντός και εκτός Ελλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την ενημέρωση επενδυτών, επίσημων φορέων και παραγωγικών θεσμών για τις βελτιούμενες προοπτικές και δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση της συνέχισης της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ανοικτής και ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης και οικονομίας.


πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

To τσιράκι των εργολάβων επιζητεί εναγωνίως να τους ανοίξει τις δουλειές στην Κρήτη..

Την ανάγκη να αποκτήσει η Κρήτη ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο (αλλά και κερδοφόρο για τους εργολάβους του) , δίνοντας έμφαση στον Βόρειο Οδικό Άξονα του νησιού, επεσήμανε απόψε από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με αφορμή τα συνεχή τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νησί, ο Κούλης συγκάλεσε δήθεν ευρεία σύσκεψη φορέων από όλο το νησί, σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Οι «εκπρόσωποι» των μητσοτακικών φορέων του νησιού κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης του οδικού δικτύου του νησιού, με έμφαση στον Βόρειο Οδικό Άξονα.
Όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε το έργο ως κομβικής σημασίας. «Όταν λέω ΒΟΑΚ θέλω να είμαι σαφής. Δεν εννοώ μόνο το κομμάτι από τα Χανιά έως το Ηράκλειο. Αλλά όλη την έκταση του ΒΟΑΚ, από την Κίσσαμο μέχρι και τη Σητεία και δεσμεύομαι σήμερα, με τον πιο απόλυτο, κατηγορηματικό τρόπο, ότι ο ΒΟΑΚ θα γίνει» τόνισε χαρακτηριστικά. Ας το ακούσουν αυτό οι εργολάβοι, και ας βοηθήσουν την πορεία μου προς την εξουσία.
Ο κ Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο ΒΟΑΚ δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, αλλά, όπως είπε, είναι και θέμα ανάπτυξης.
«Χωρίς ένα σύγχρονο οδικό άξονα, η Κρήτη θα οδηγηθεί σε απόλυτη συμφόρηση» είπε.​Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Νέο επεισόδιο σε βάρος ελεγκτών της ΑΑΔΕ: Τους «έλουσαν» με κρέμα κρέπας!

Αυτή τη φορά το επεισόδιο σημειώθηκε στη Λευκάδα με επιχειρηματία να «λούζει» τους ελεγκτές με κρέμα κρέπας! Ο δράστης, μάλιστα, μετά την πράξη του διέφυγε και αναζητείται.
Το επεισόδιο επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος δήλωσε στο ΣΚΑΪ ότι «υπάλληλοί μας πήγαν για έλεγχο και δέχθηκαν μια επίθεση αυτού του είδους».
«Κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, νομίζουν ότι με ύβρεις, χειροδικίες, απειλές και κουτοπονηριές που δεν ταιριάζουν σε πολίτες πολιτισμένης χώρας θα αποφύγουν τον έλεγχο. Αυταπαντώνται και στην πράξη υφίστανται πολλαπλάσιες συνέπειες» ξεκαθάρισε ο κ. Πιτσιλής.

Σϋμφωνα με τον ίδιο οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά στέλνοντας το μήνυμα ότι «δεν πτοούμαστε».

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας στη Φθιώτιδα (εικόνα)

Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε στον Φραντζόμυλο, στη 1:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Νέες περιπέτειες αυτή τη φορά για τους περίπου 600 επιβάτες του βραδινού δρομολογίου του ΟΣΕ από Αλεξανδρούπολη προς Αθήνα, οι οποίοι παρέμειναν στο Λιανοκλάδι λίγο μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στη 1:30 πμ λόγω εκτροχιασμού εμπορικής αμαξοστοιχίας στο ύψος του Φραντζόμυλου.
Συγκεκριμένα εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια λίγο πριν το σταθμό Λιανοκλαδίου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η σιδηροδρομική γραμμή και να μην μπορούν να διεξαχθούν τα δρομολόγια, μέχρι κι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport πρόκειται για το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο που είχε τον πρόσφατο εκτροχιασμό στην Καλλιπεύκη Δομοκού!
Τελικά η λύση έχει δοθεί με ανταπόκριση λεωφορείων από Λιανοκλάδι έως Μπράλο και το αντίθετο, εωσότου ο μεγάλος γερανός που έχει κληθεί στο σημείο να μπορέσει να απομακρύνει τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Μέχρι στιγμής η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά κάτι τέτοιο δεν αναμένεται πριν το απόγευμα του Σαββάτου.


πηγη


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ… ΚΑΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ!

16 εκατομμύρια εμβόλια που παρήγγειλε το 2009 ο τότε υπουργός Υγείας, κ Αβραμόπουλος και σήμερα επίτροπος για την μετανάστευση, πήγαν στα ράφια αφού δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Μια πρώτης τάξης χρυσοφόρα επιχείρηση για τις φαρμακευτικές εταιρείες απεδείχθη η γρίπη Η1Ν1 που έφθασε και στη χώρα μας το 2009 και είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Έτσι η ελβετική Roche (η εταιρεία των tamiflu) έτριβε τα χέρια της από τις χρυσές δουλειές στην Ελλάδα.
                       

Για αυτό του το κατόρθωμα μεταξύ των άλλων ο κύριος αυτός ανταμείφτηκε με τον διορισμό του σαν ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα ο κύριος αυτός, με πολύ σοβαρό ύφος, αναφερόμενος στο πρόβλημα των παράνομων μεταναστών μας προτρέπει «να ξαναδιαβάσουμε την πρόσφατη Ιστορία της Ευρώπης, διαμηνύοντας ότι αν η Ευρώπη χρειάζεται κάποια τείχη, αυτά θα πρέπει να είναι απέναντι στον λαϊκισμό και στη δημαγωγία.

Και πρόσθεσε : «Με τη ρητορική της μισαλλοδοξίας, του εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας, ανασύροντας ιδέες και φόβους μέσα από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι δυνάμεις αυτές αμφισβητούν τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα»,

Όσον αφορά την ελληνική κρίση μας συμβουλεύει ότι, «Για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, εξάλλου, αναφέρει ότι «επείγει να δημιουργηθεί ένα φιλόξενο, φιλικό και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η παγκόσμια αγορά περιμένει να δει αυτή την αλλαγή».

Μάλιστα!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγοςπηγη


Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ξεκίνησαν!!! Κρήτη: Πήγαν με τα ΜΑΤ να κατασχέσουν μαγαζί! Συγκρούσεις και επεισόδια (Photos & Video)

Παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ επιχειρήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, να γίνει από εκπρόσωπο αμερικανικού fund, η κατάσχεση καταστήματος Ρεθυμνιώτη του οποίου το δάνειο έχει εξαγοραστεί.
Από νωρίς το πρωί, η ευρύτερη περιοχή είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην είναι δυνατή η προσέγγιση πολιτών.
Τοπικοί επιχειρηματίες, μέλη του ΣΑΟΡ αλλά και απλοί πολίτες έκαναν την εμφάνιση τους στο μέρος που στεγάζεται η τοπική επιχείρηση και προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό τον ΜΑΤ και να αποτρέψουν τη σφράγιση του καταστήματος με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια.
Μάλιστα, πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο κατάφεραν να απομακρύνουν το όχημα τεχνικού που πήγε να εγκαταστήσει συναγερμό στο κατάστημα, ενώ εκτοξεύτηκαν αντικείμενα εναντίον του εκπροσώπου του Fund, όταν έβγαινε από το μαγαζί και ο οποίος φυγαδεύτηκε από την αστυνομία.

Ο κλειδαράς σύμφωνα με πληροφορίες είναι από τα Χανιά καθώς κανείς Ρεθυμνιώτης δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στην όλη επιχείρηση ενώ το δεύτερο άτομα είναι ο εκπρόσωπος του fund και δικαστικός επιμελητής.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Forbes: Λιτότητα - Το καταστροφικό λάθος που πλήρωσε η Ελλάδα

Πριν από σχεδόν εννέα χρόνια, ο κόσμος κλονίστηκε από τη χειρότερη οικονομική κρίση μετά το 1929. Η κατάρρευση της Lehman Brothers οδήγησε σε ένα ντόμινο που επηρέασε τις τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα επιτόκια "εκτοξεύτηκαν", οι επενδυτές εγκατέλειψαν τα "ριψοκίνδυνα" assets και στράφηκαν προς την ασφάλεια που παρέχουν τα παραδοσιακά "καταφύγια". Φοβούμενες ότι η δεκαετία του ‘30 μπορεί να επαναληφθεί, οι κεντρικές τράπεζες "έριξαν" χρήμα, στηρίζοντας προβληματικές αγορές και τις τιμές των assets, μέσω προγραμμάτων μαζικής αγοράς περιουσιακών στοιχείων, την ώρα που οι κυβερνήσεις διέσωζαν τις υπό κατάρρευση τράπεζες. Το 2009, η G20 ξεκίνησε ένα συντονισμένο πρόγραμμα δημοσιονομικής επέκτασης που στόχο είχε την αποκατάσταση του εμπορίου, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλο τον κόσμο.

Αυτά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης είχαν αποτέλεσμα. Παρά τη βαθιά ύφεση, ο φόβος της μεγάλης οικονομικής "σύνθλιψης" δεν επιβεβαιώθηκε. Πράγματι, το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στις περισσότερες χώρες και η ανεργία αυξήθηκε. Ωστόσο, ο επικίνδυνος φαύλος κύκλος του αποπληθωρισμού της Μεγάλης Ύφεσης απετράπη.

Όμως το κόστος της κρίσης προκάλεσε υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε από το 3% του ΑΕΠ το 2007 στο 10,8% του ΑΕΠ το 2009. Το έλλειμμα προς το ΑΕΠ συνιστά, φυσικά, μια αναλογία: Η αύξηση του ελλείμματος οφείλεται εν μέρει στη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ. Βέβαια, το έλλειμμα αυξήθηκε και υπολογίζοντάς το σε βρετανικές λίρες, φθάνοντας στα άνευ προηγουμένου επίπεδα των 90 δισ. λιρών το 2009. Την ίδια στιγμή, οι διασώσεις των τραπεζών αύξησαν προσωρινά το χρέος της Βρετανίας σε σχέση με το ΑΕΠ της, σε πάνω από 50%.

Η ελληνική κρίση, το 2009, κατέδειξε πόσο ευπαθείς είναι οι χώρες που έχουν υψηλό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ τους και υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα. Ο φόβος μαζικής φυγής των επενδυτών ενδυνάμωσε τις εκκλήσεις για δημοσιονομική εξυγίανση, τις οποίες τροφοδότησε και η διαβόητη μελέτη των Reinhart και Rogoff που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και η οποία υποτίθεται ότι είχε ως στόχο να δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους προς το ΑΕΠ είναι επιζήμια για την οικονομική ανάπτυξη.

Τον Μάιο του 2010, η Βρετανία εξέλεξε μια κυβέρνηση, δίδοντάς της την εντολή να ακολουθήσει ένα ταχύ πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Και έκανε ακριβώς αυτό, αυξάνοντας τους φόρους στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και μέσω μεγάλων περικοπών στις κρατικές δαπάνες. Μέσα σε έναν χρόνο, η ανάκαμψη στη Βρετανία είχε περιοριστεί, ενώ γινόταν λόγος και για νέα ύφεση. Μετά από κάποια χρόνια, τόσο το έλλειμμα όσο και το χρέος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα - αν και η δημοσιονομική λιτότητα έχει κουράσει πλέον τους πάντες.

Η Βρετανία δεν ήταν η μόνη χώρα που αντικατέστησε τη δημοσιονομική επέκταση με τη δημοσιονομική λιτότητα, σε βάρος της ανάκαμψής της. Το έκαναν πολλές ακόμη χώρες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Αλλά η περίπτωση της Ελλάδας ξεχωρίζει. Από το 2010 και έπειτα, υπήρξαν επανειλημμένες διασώσεις που συνοδεύονταν από σκληρά δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας που υποτίθεται ότι είχαν ως σκοπό να μειώσουν, καθιστώντας βιώσιμα, τα επίπεδα χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας. Απέτυχαν οικτρά. Σήμερα, μετά από επτά χρόνια, η οικονομία της Ελλάδας έχει συρρικνωθεί κατά το ένα τέταρτο, η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το 20% (ενώ η ανεργία στους νέους αγγίζει διπλάσιο ποσοστό) και μετά βίας αναπτύσσεται. Και σαν να μην έφταναν αυτά, το ΔΝΤ λέει τώρα ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Τα μέτρα λιτότητας δεν πέτυχαν ούτε κατά διάνοια τον στόχο τους. Απόλυτη, καταστροφική αποτυχία - μαμούθ.

Σε μια νέα μελέτη που παρουσιάσθηκε στο Jackson Hole, την προηγούμενη εβδομάδα, οι οικονομολόγοι Alan Auerbach και Yuriy Gorodnichenko έδειξαν ότι, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, η δημοσιονομική επέκταση, μετά από ένα σοβαρό δημοσιονομικό σοκ, όπως ήταν και εκείνο του 2008, δεν έχει οδηγήσει στην αύξηση του χρέους προς το ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το χρέος θα μπορούσε να έχει καταστεί περισσότερο βιώσιμο, όχι λιγότερο, μετά από δημοσιονομικά υποστηρικτικά μέτρα.

Τα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης έχουν αποτέλεσμα. Τι κρίμα που δεν επιτρέψαμε στους εαυτούς μας να το δοκιμάσουμε.

Και τι γίνεται με την περίπτωση της Ελλάδας; Η δημοσιονομική λιτότητα ήταν σίγουρα αναγκαία;

Ίσως. "Η εμπειρία της Ελλάδας και άλλων χωρών στη Νότια Ευρώπη είναι μια γερή προειδοποίηση για τους πολιτικούς κινδύνους και τα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής", λένε οι ερευνητές.

Εκτιμούν ότι η δημοσιονομική επέκταση έχει αποτέλεσμα ακόμη και όταν τα επίπεδα του χρέους προς το ΑΕΠ είναι υψηλά.

Επομένως, όταν το χρέος της Ελλάδας αντιστοιχούσε στο 100% του ΑΕΠ της, η δημοσιονομική επέκταση θα μπορούσε να έχει αποδειχθεί μια καλή στρατηγική. Τώρα, ασφαλώς, το χρέος της Ελλάδας έχει εκτοξευτεί, εξ αιτίας της προαναφερθείσας καταστροφικής αποτυχημένης πολιτικής που εφαρμόστηκε. Οι ερευνητές προειδοποιούν πως τα ευρήματά τους είναι αβέβαια, όσον αφορά στα πολύ υψηλά επίπεδα χρέους προς το ΑΕΠ. Επομένως, τώρα ίσως είναι πολύ αργά για δημοσιονομική επέκταση στην Ελλάδα. Τι τραγωδία.

"Έχουμε δώσει καταστροφικά κακές συμβουλές σε χώρες με υψηλά χρέη/ΑΕΠ", είπε ο Jason Furman, ο πρώην επικεφαλής του συμβουλίου οικονομικών συμβούλων του Barack Obama, που σήμερα βρίσκεται στο Harvard.

Πολύ σωστά. Και η Ελλάδα το πλήρωσε ακριβά.

Όμως δεν είναι μόνο η Ελλάδα που το πλήρωσε. Εάν οι Auerbach και Gorodnichenko έχουν δίκιο, τότε ο δρόμος που έχει ακολουθηθεί από το 2010 ήταν ο λάθος για πολλές περισσότερες χώρες. Πλήττουν την ανάκαμψή τους και τους λαούς τους, εφαρμόζοντας πρόωρη δημοσιονομική προσαρμογή, την ώρα που αναθέτουν στις κεντρικές τράπεζες την προώθηση μιας ανάκαμψης που η νομισματική πολιτική είναι ανίκανη να παράγει. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μια παρατεταμένη και εντελώς περιττή παγκόσμια επιβράδυνση, η οποία θα αφήσει τα σημάδια της, για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα στους νέους.

Ολοκληρωτική, απόλυτη, καταστροφική αποτυχία. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο.

* Η Frances Coppola συνεργάζεται με το Forbes και οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.Πηγή: Capital
Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο FacebookΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στο e-σφυρί ακίνητα, οικόπεδα και καταστήματα

Έφτασε η ώρα! Ξεκινούν στις αρχές Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί σε ακίνητα, οικόπεδα, καταστήματα. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε κλοιό πιέσεων από τις εποπτικές αρχές για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, υπό το βάρος της κεφαλαιακής εικόνας τους, μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης τους, ενόψει των πανευρωπαϊκών stress tests του 2018 από τον SSM.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση να μπουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 500 ακίνητα ενώ έως τον Δεκέμβριο ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 5.000.

Στόχος των τραπεζών είναι να μπουν σύντομα σε πώληση ακίνητα αξίας 30 δισ. ευρώ περίπου, από το σύνολο των 46 δισ. ευρώ, που αφορούν σε εξασφαλίσεις προς τις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια ιδιωτών.

Η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η οποία αναμένεται να ξεκινήσει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θεωρείται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα και θα διευκολύνει τους επισπεύδοντες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εγκλωβισμένοι, καθώς οι διαδικασίες είχαν παγώσει και δεν γίνονταν πλειστηριασμοί, ενώ το κυνήγι των τραπεζών να πε τύχουν τους στόχους απομείωσης των κόκκινων δανείων που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια και μέσω ρευστοποιήσεων δεν αφήνει πολλά περιθώρια.

Οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν στα χαρτοφυλάκια του. Το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2017 δεν έπιασαν τους στόχους είχε ως αποτέλεσμα την προειδοποιητική παρέμβαση της ΤτΕ με τις πιέσεις ωστόσο να αναμένεται να ενταθούν από Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφαλίσεις έχουν περίπου τα 9 στα 10 μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των κατηγοριών (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά).

Οι οφειλέτες είτε θα πιέζονται ασφυκτικά να «συνθηκολογήσουν» με τις τράπεζες για τη διευθέτηση της οφειλής, είτε θα βλέπουν τα περιουσιακά τους στοιχεία να αλλάζουν χέρια με συνοπτικές ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Όλα πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα θα αποφευχθούν εικόνες βίας στα Ειρηνοδικεία της χώρας σε βάρος συμβολαιογράφων.

Η διαδικασία δεν θα γίνεται μόνο μια φορά την εβδομάδα όπως μέχρι σήμερα αλλά τρεις. Τετάρτη με Παρασκευή και μάλιστα σε δυο βάρδιες 11 με 1 και 2 με 5. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση θα μπουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 500 ακίνητα ενώ έως τον Δεκέμβριο ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 5.000.πηγη

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!