EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Έρχονται μειώσεις τιμών στην κινητή τηλεφωνία με «εντολή» ΕΕ

Η ταχεία και ευρεία ανάπτυξη δικτύων 5G και άλλων τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη, η μείωση του κόστους με την πρόβλεψη πλαφόν για τις διεθνείς κλήσεις κινητής τηλεφωνίας εντός της Ε.Ε., η οικονομική πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και η υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην ολοκληρωμένη δέσμη νέων κανόνων για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η λιανική τιμή των κινητών ή σταθερών κλήσεων που πραγματοποιούνται από τη χώρα καταγωγής του καταναλωτή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., θα έχει ανώτατο όριο τα 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο που οι πάροχοι χρεώνουν την τηλεφωνική επικοινωνία για παράδειγμα με την Ελλάδα πάνω από 1 ευρώ/λεπτό, τώρα θα μειωθεί στο 1/5 της παραπάνω χρέωσης. Ομοίως, το ανώτατο όριο για τα γραπτά μηνύματα στο εσωτερικό της Ε.Ε. θα είναι 6 λεπτά ανά μήνυμα. Όπως συμβαίνει με την περιαγωγή, είναι δυνατόν να προβλέπονται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τα νέα ανώτατα όρια θα ισχύσουν ήδη από τις 15 Μαΐου 2019.

Η ολοκληρωμένη δέσμη υιοθετήθηκε από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των κρατών-μελών σε συνέχεια της συμφωνίας του Συμβουλίου με την Ευρωβουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Ειδικότερα, μέσω του «ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», που περιλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη δέσμη, προωθούνται ενισχυμένοι κανόνες, οι οποίοι θα καταστήσουν ευκολότερη την εναλλαγή μεταξύ παρόχων και θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, για παράδειγμα, σε όσους γίνονται συνδρομητές σε δέσμες υπηρεσιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες προστατεύονται εξίσου ανεξάρτητα από το είδος των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν, ο όρος «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» θα καλύπτει, επίσης, υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, όπως τις εφαρμογές μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (γνωστές και ως υπηρεσίες «over-thetop» ή «OTT»). Ο προσδιορισμός των εφαρμοστέων διατάξεων της οδηγίας θα πραγματοποιείται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής ορισμένων πληροφοριών στις συμβάσεις θα αφορά μόνο υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής.

Μηχανισμός αξιολόγησης θα εξασφαλίζει ότι τα δικαιώματα του τελικού χρήστη θα παραμένουν ισχυρά και επικαιροποιημένα, παρά την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων και της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Στον κατάλογο των καθολικών υπηρεσιών που πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους ή το εισόδημά τους, θα συμπεριληφθεί η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με βάση τις θετικές εμπειρίες σε ορισμένες χώρες, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα δημόσιας προειδοποίησης των πολιτών, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή τους. Το σύστημα «αντίστροφο 112» θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή εντός 3,5 ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Προώθηση επενδύσεων

Για την προώθηση των επενδύσεων, ειδικότερα στην τεχνολογία 5G, τα κράτη-μέλη, κατά γενικό κανόνα, θα παράσχουν στους επιχειρηματίες κανονιστική προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών όσον αφορά την αδειοδότηση ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει, επίσης, να διαθέσουν νέες ζώνες συχνοτήτων για την τεχνολογία 5G, οι οποίες θα επιτρέπουν ταχύτερες διαδικτυακές συνδέσεις και αυξημένη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την οδηγία επικαιροποιούνται ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός και να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας (ικανές για ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps), συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Η οδηγία επιτρέπει στις αρχές να μειώσουν το επίπεδο ρύθμισης ως ένα βαθμό, όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, εισάγει, όμως, ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ρύθμιση της αγοράς παραμένει αποτελεσματική. Οι κανόνες σχετικά με τη «σημαντική ισχύ στην αγορά» (SMP) θα συμπληρωθούν με συμμετρική ρύθμιση όλων των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ορισμένες πολύ ειδικές περιπτώσεις για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες περιστάσεις της αγοράς, όπως οι περιπτώσεις δυοπωλίου.

Κανονισμός BEREC

Η συμφωνία αναθεωρεί και τις αρμοδιότητες του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Σύμφωνα με τη νέα εντολή του, ο BEREC θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στις χώρες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και θα συμβάλει στην ομαλή εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων που ορίζονται στον Κώδικα. Δεδομένου ότι η τρέχουσα δομή του BEREC λειτούργησε τόσο καλά, δεν υπήρχε ανάγκη για εκτεταμένη αναμόρφωσή του. Ως εκ τούτου, η διττή δομή του BEREC και της Υπηρεσίας του BEREC θα διατηρηθεί και θα εξακολουθήσει να διαθέτει νομική προσωπικότητα και το καθεστώς αποκεντρωμένου οργανισμού της Ε.Ε. Ο κανονισμός BEREC περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις σχετικά με πιο οικονομικές «ενδοενωσιακές κλήσεις», με τις οποίες θα συμπληρωθεί η κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων περιαγωγής στην Ε.Ε. του περασμένου καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η λιανική τιμή των κινητών ή σταθερών κλήσεων που πραγματοποιούνται από τη χώρα καταγωγής του καταναλωτή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., θα έχει ανώτατο όριο τα 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώρες όπως το Βέλγιο που οι πάροχοι χρεώνουν την τηλεφωνική επικοινωνία για παράδειγμα με την Ελλάδα πάνω από 1 ευρώ/λεπτό, τώρα θα μειωθεί στο 1/5 της παραπάνω χρέωσης. Ομοίως, το ανώτατο όριο για τα γραπτά μηνύματα στο εσωτερικό της Ε.Ε. θα είναι 6 λεπτά ανά μήνυμα. Όπως συμβαίνει με την περιαγωγή, είναι δυνατόν να προβλέπονται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τα νέα ανώτατα όρια θα ισχύσουν ήδη από τις 15 Μαΐου 2019.

Επόμενα βήματα

Μέσα στις επόμενες βδομάδες αναμένεται η τυπική υιοθέτηση των νομικών κειμένων από το Συμβούλιο και την ολομέλεια της Ευρωβουλής, ενώ αμέσως μετά θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Αυτό αναμένεται να γίνει μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τον Κώδικα, τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να θεσπίσουν τις αναγκαίες διατάξεις, προκειμένου να μεταφερθεί το περιεχόμενο της οδηγίας στην πράξη. Πρόσθετη μεταβατική περίοδο ενός έτους θα ισχύει για τις εναρμονισμένες διατάξεις για τους τελικούς χρήστες. Ο κανονισμός BEREC θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Απάτη με δήθεν «sms» από τα ΕΛΤΑ – Μην απαντήσετε!

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι δεν αποστέλλουν μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (SMS) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες μέσω των οποίων ζητούνται από τους πελάτες αριθμός κάρτας και pin.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι δεν αποστέλλουν μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (SMS) που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες μέσω των οποίων ζητούνται από τους πελάτες αριθμός κάρτας και pin.

Τα ΕΛΤΑ συνιστούν στους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε περίπτωση που λάβουν τέτοιου είδους μήνυμα και να το αγνοήσουν.

Η χρήση της επωνυμίας  ΕΛΤΑ από τους αποστολείς των μηνυμάτων είναι παράνομη και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ιταλία: Η κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για ανάκλησης των αδειών της Atlantia

Τις διαδικασίες για την ανάκληση των αδειών που είχαν παραχωρηθεί στην εταιρεία Autostrade per l’Italia για τη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων με διόδια ξεκίνησε και επίσημα η κυβέρνηση, στον απόηχο της τραγωδίας που προκάλεσε η κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη γέφυρα.

Την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Τζουζζέπε Κόντε. Όπως είπε, το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έστειλε σχετική επιστολή στην Autostrade, εταιρεία που υπάγεται στον κατασκευαστικό όμιλο Atlantia, ο οποίος διαχειρίζεται τη λειτουργία του τμήματος του αυτοκινητόδρομου A10, ο οποίος εκτείνεται από τη Γένοβα έως τα σύνορα με τη Γαλλία.

«Αυτή η τραγωδία μας υποχρεώνει να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα είναι αυστηρότερες σε σύγκριση με εκείνες που υιοθέτησαν προηγούμενες κυβερνήσεις» σημείωσε ο Τζουζέπε Κόντε.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μεγάλη κομπίνα με «μαϊμού» τροποποιητικές δηλώσεις έπεσε στα χέρια του ΣΔΟΕ.

Μία απίστευτη υπόθεση που αφορά σε κύκλωμα φοροτεχνικών ανακάλυψε το ΣΔΟΕ καθώς όπως έγινε γνωστό δήλωναν υπέρογκούς τόκους καταθέσεων και δωρεές για το χρέος για να εισπράττουν επιστροφές φόρου.

Το λαβράκι από την πλευρά του ΣΔΟΕ βγήκε αφού μελέτησαν δεκάδες τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων ετών οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατ. ευρώ!

Οι έρευνες που ξεκίνησαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αφορούν τουλάχιστον 100 υποθέσεις αλλά οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν μικρότερα ποσά.

Το κόλπο γκρόσο του κυκλώματος των φοροτεχνικών είχε στηθεί μέσω τροποποιητικών δηλώσεων ως εξής:

Η βασική τρύπα που βρήκαν στο σύστημα του Taxis είναι ότι οι κωδικοί για τους τόκους καταθέσεων είναι ελεύθερης επιλογής, δηλαδή μπορεί ο φορολογούμενος να συμπληρώσει όποιο πόσο θέλει ανεξάρτητα από τα στοιχεία που έχουν στείλει οι τράπεζες στην εφορία.

Έτσι λοιπόν αφού έβαζαν υπέρογκα ποσά στους τόκους των καταθέσεων στη συνέχεια δήλωναν ότι κάνουν δωρεά για τη μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας (!) βάζοντας τα ποσά αυτά (από τους τόκους) στον ειδικό κωδικό 075 για το χρέος.

Εκεί βρισκόταν και ο πυρήνας της κομπίνας καθώς για τις δωρεές αυτές υπολογιζόταν έκπτωση φόρου 20% και τα ποσά της επιστροφής έμπαιναν στους λογαριασμούς των φοροτεχνικών.

Η... λεία από την απάτη φτάνει τα 5 εκατομμύρια ενώ οι οργανωτές του... εγχειρήματος πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου 1 εκατ. ευρώ πριν γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, ήδη έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί των φοροτεχνικών ενώ διερευνάται κατά πόσον ήταν ενήμεροι οι πελάτες για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Το κύκλωμα δοκίμασε στην αρχή την τρύπα του συστήματος βάζοντας μικρά ποσά για να δει αν θα γίνουν οι επιστροφές των φόρων. Μόλις είδαν ότι το κόλπο δουλεύει... ξανοίχτηκαν γεμίζοντας τα κουτάκια των δηλώσεων που απέφεραν τις χρυσοφόρες επιστροφές με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

ΕΝΦΙΑ: Ποιους «καίνε» τα εκκαθαριστικά

Έως τις 31 Αυγούστου τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα έχουν σταλεί σε 7,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο φόρος θα εξοφληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, κάθε μήνα περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια φορολογούμενοι των οποίων η συνολική οφειλή ΕΝΦΙΑ σπάει σε πέντε δόσεις θα πληρώνουν έως και τον Ιανουάριο του 2019 για να εξοφλήσουν τον φετινό φόρο.

Ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για 946.671 νοικοκυριά και 7.126 επιχειρήσεις θα είναι φουσκωμένος έως και παραπάνω από 200 ευρώ.

Λιγότερο άτυχοι μπορεί να θεωρηθούν οι 160.001 φορολογούμενοι οι οποίοι κατατάσσονται στην επόμενη κατηγορία των επιβαρύνσεων με αυξημένο φόρο από 50 έως και 200 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Στην επόμενη κατηγορία επιβαρύνσεων, η αύξηση του φόρου φτάνει έως και τα 50 ευρώ. Οι επιβαρύνσεις αυτού του μεγέθους αναμένεται να επηρεάσουν 737.709 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Από τη δοκιμαστική εκκαθάριση την οποία έχει τρέξει ήδη το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει ότι για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογουμένους το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ θα είναι πανομοιότυπο με το περσινό, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους μπορεί να έχουν αυξηθεί ή να έχουν μειωθεί.

Πρακτικά περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν τον ίδιο με πέρυσι ή αυξημένο ΕΝΦΙΑ ενώ μόνο για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων ο λογαριασμός του φόρου θα είναι οριακά μειωμένος.

Οι μειώσεις είναι της τάξεως των 50 ευρώ και αφορούν κυρίως ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι πιάνονταν μέχρι πέρυσι και στην τσιμπίδα και του συμπληρωματικού φόρου. Φέτος το σκηνικό μεταβάλλεται οριακά μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τον συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 στα 250.000 ευρώ.cnn.gr


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Τhe Economist: «Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για success story στην Ελλάδα»

Με αφορμή την επικείμενη έξοδο της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης και με αναφορές στις δηλώσεις του τότε Έλληνα πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου από το Καστελόριζο, όταν η κρίση ξεκινούσε και εκείνος έκανε λόγο για μια νέα Οδύσσεια, το βρετανικό περιοδικό Economist εκτιμά ότι θα ήταν ωραία να νομίζει κανείς ότι οι περιπέτειες της Ελλάδας θα έχουν παρόμοια κατάληξη με αυτή του Οδυσσέα. Υπάρχουν πράγματι ενδείξεις ανάκαμψης, κυρίως από τον μεγάλο αριθμό τουριστών που συρρέει στα ελληνικά νησιά, όπως και στο Καστελόριζο. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει αν και μάταια.

Οι πληγές παραμένουν παντού. Όπως οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά, μετά από τη μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων και τη σχεδόν 25% υποχώρηση του ΑΕΠ από το 2008, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για «success story». Οι προβλέψεις του Γ. Παπανδρέου ήταν λανθασμένες και αυτό είναι το μάθημα του οκταετούς πόνου της Ελλάδας.

Μια καλή άποψη που θα πρέπει να τεθεί σχετικά με τις επίπονες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μετασχηματίζουν φλεγμονώδη πολιτικά επιχειρήματα σε τεχνικά θέματα που καλούνται να εξομαλύνουν ανώνυμοι, απολιτικοί γραφειοκράτες.

Όταν κάποτε οι χώρες πολεμούσαν για πόρους ή για εδάφη, τώρα η ένταξή τους σε μια ομάδα κρατών με κοινούς κανόνες οδηγεί τις διαφωνίες τους σε μακρές διαπραγματεύσεις που με τη σειρά τους καταλήγουν σε ανακοινώσεις που κανείς δεν διαβάζει. Πολύ βαρετό και ίσως λίγο αντιδημοκρατικό. Αλλά καλύτερο απ’ ό, τι προηγείτο.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι ιδιοτελές σε αυτήν την υπόθεση. Η Ελλάδα δημιούργησε τα δικά της προβλήματα, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό θεατής καθώς οι «λύσεις» επιβλήθηκαν από άλλους. Οι κανόνες των προγραμμάτων διάσωσής της αντικατόπτριζαν την εγκατάσταση της απόλυτης λιτότητας ως επίσημου δόγματος της ευρωζώνης. Και ήταν το θύμα της κακής πολιτικής καθώς και της πολιτικής εξουσίας. Ωστόσο, οι προβλέψεις για την ανάκαμψη της αποδείχθηκαν αμείλικτα αισιόδοξες, καθώς η λιτότητα που επισκέφθηκε στη χώρα, προκάλεσε, όπως ήταν εντελώς προβλέψιμο, την εμβάθυνση της ύφεσης και καθιστούσε τα χρέη της όλο και πιο αδύνατο να αποπληρωθούν. Ήταν ο πιο καταστροφικός τρόπος να φανταστεί κανείς. Τώρα, η Ελλάδα, που έχει απομείνει με ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες, πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αδύναμα θεσμικά όργανα και άθλια δημογραφικά στοιχεία, θα πρέπει να πετυχαίνει μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα (δηλαδή πριν από την καταβολή τόκων) για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες.

Αυτή είναι η μαγική σκέψη που μεταμφιέζεται ως πολιτική. Πολύ συχνά στη σημερινή Ευρώπη, τα οξεία προβλήματα δεν διαλύονται από αργυρούς διπλωμάτες, αλλά μάλλον μετατρέπονται σε χρόνιες ασθένειες που παραμένουν ανεκτές, έως ότου δεν είναι. Είναι αλήθεια ότι οι τραπεζικές μεταρρυθμίσεις και οι θεσμικές αλλαγές έχουν καταστήσει την ευρωζώνη πιο ανθεκτική.

Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, μία ερασιτεχνική ομάδα πρώην κομμουνιστών και καθηγητών που ανήλθαν στην εξουσία από τους απελπισμένους ψηφοφόρους το 2015, είδαν τη δική τους μαγική θεώρηση αντι-λιτότητας να συνθλίβεται γρήγορα. (Οι παράπλευρες απώλειες ήταν οι έλεγχοι κεφαλαίων που δεν έχουν ακόμη καταργηθεί, όπως παραπονιούνται οι ξενοδόχοι και οι εργαζόμενοι στις οικοδομές στο Καστελόριζο).

Η Ελλάδα αποδείχθηκε ότι είχε απλή επιλογή: ένα καταστροφικό Grexit ή συνθηκολόγηση στους τιμωρητικούς όρους που απαιτούσαν οι πιστωτές της για να την κρατήσουν στο ευρώ.

Αλλά η αποτυχία της ευρωζώνης να καταρρεύσει εξέθρεψε τον εφησυχασμό. Τους τελευταίους έξι μήνες, εν μέσω ασυνήθιστα θετικών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τη βούληση να δημιουργήσουν την άμυνα της ζώνης του ευρώ ενάντια στον επόμενο σοκ. Επίσης, δεν χρησιμοποίησαν το χώρο που τους παρείχαν οι μικρότεροι αριθμοί μεσογειακών διαβάσεων για να παράγουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το άσυλο. Αντ’ αυτού καταναλώθηκαν σε άσκοπη μάστιγα αντιπαραθέσεων για τις ποσοστώσεις. Οι πρόχειρες λύσεις στην Τουρκία και τη Λιβύη δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα.

Αυτά τα ζητήματα συνεχίζονται για χρόνια, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη εντός και μεταξύ των χωρών. Όπως φαίνεται, οι κυβερνήσεις επιλέγουν την εύκολη διέξοδο. Είναι απλούστερο να περιφρονούν και να καθυστερούν παρά να σπάσουν τα ταμπού, όπως η διαγραφή του ελληνικού χρέους ή η σφυρηλάτηση μιας ενιαίας πολιτικής ασύλου. Ένα μάθημα, λοιπόν, από την κρίση στην Ελλάδα είναι ότι το ενιαίο νόμισμα είναι πιο δύσκολο να σπάσει απ’ ό,τι προέβλεπαν οι επικριτές του. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η ΕΕ θα φτάσει στα άκρα, συμπεριλαμβανομένης και της εξαθλίωσης των δικών της μελών, για να αποφύγει τη λήψη σκληρών αποφάσεων.

Ασταθής αλλά ακόμα όρθια

Η ικανότητα της ΕΕ να αναβάλει δύσκολες αποφάσεις κάποτε ήταν δείγμα της ανθεκτικότητάς της, ή τουλάχιστον της ικανότητά της να διαχειρίζεται τις διαφωνίες. Αλλά σε έναν πιο απρόβλεπτο κόσμο, όπου η Ευρώπη αγωνίζεται κατά της αστάθειας εκτός των συνόρων της και κατά του λαϊκισμού στο εσωτερικό της, κινδυνεύει να γίνει η αδυναμία της.

Εναλλακτικά μοντέλα, από τον κινεζικό κρατικό καπιταλισμό έως τον κακοποιημένο εθνικισμό της Ρωσίας, είναι διαθέσιμα και κερδίζουν υποστηρικτές όταν οι ψηφοφόροι χάνουν την πίστη τους στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Το νιώθεις ιδιαίτερα έντονα στο Καστελόριζο, μόλις 20 λεπτά από την αυταρχική Τουρκία του Ερντογάν. Αλλά η προειδοποίηση πρέπει να αντηχεί σε ολόκληρη την ήπειρο.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Ανασχηματισμός: Το σταυρόλεξο του Αλέξη

Για τρία πράγματα οφείλει να είναι κανείς σίγουρος αυτό τον Αύγουστο. Οι μύγες είναι πράγματι παχιές, ο ανασχηματισμός είναι προ των πυλών και η διαχείριση της επόμενης ημέρας από το Μέγαρο Μαξίμου τελείται υπό ασφυκτική πίεση. Το φετινό καλοκαίρι της εξόδου από τα μνημόνια αποδείχθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα πολύ άσχημο. Εν μέσω όλων των παραπάνω, η πολυσυζητημένη έκφραση του Ουμπέρτο Έκο «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», διαψεύδεται οικτρά. Και αυτό το ξέρει καλύτερα από τον καθέναν ο πρωθυπουργός που ανάμεσα σε Μαξίμου και Σούνιο γράφει και σβήνει ονόματα, προσπαθώντας να λύσει το σταυρόλεξο του ανασχηματισμού.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στη γραμμή υποβάθμισης λαθών και ευθυνών στη διαχείριση της κρίσης. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι παραιτήσεις και οι αποπομπές δεν έχουν καταφέρει να κατευνάσουν τη λαϊκή οργή. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σαφές ότι το κυβερνητικό σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέρχεται μία εξαιρετικά δύσκολη φάση. Καλείται να αναζωογονήσει το αφήγημα για την έξοδο από τα μνημόνια, στο οποίο είχε επενδύσει πολλά.

Κι αυτό, όταν το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής κάλεσε την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στον τρόπο διαχείρισης των δημοσιονομικών τους πρώτους μήνες της μεταμνημονιακής περόδου, κόβοντας την φόρα της κυβέρνησης. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μία εξαιρετικά δύσκολη ατζέντα. Όλα αυτά, γυρεύοντας εναγωνίως μία πολιτική και επικοινωνιακή ανάσα τη στιγμή που τα χρονικά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη πριν τις κάλπες στενεύουν επικίνδυνα.

Στη σέντρα ο Τσίπρας

Το νέο σχέδιο για την Πολιτική Προστασία, όπως ανακοινώθηκε δια στόματος πρωθυπουργού, η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο, μαζί με εξαγγελίες και δημόσιες παρεμβάσεις αποτελούν κρίκους στην ίδια αλυσίδα. Είναι προσπάθειες αναδόμησης του καταρρακωμένου προφίλ της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά, επιχειρώντας να σηκώσει το κύριο βάρος της προσπάθειας. Ως άλλος Κώστας Καραμανλής, στην τελευταία θητεία του. Ως το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης.

Η απόφαση έχει ληφθεί σε σχετικές συσκέψεις στο Μαξίμου: μετά την αρχική αμηχανία, ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που επέλεξε να τεθεί επικεφαλής στην προσπάθεια ανάκτησης της πρωτοβουλίας κινήσεων και υπέρβασης της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης. Η δημόσια εικόνα της κυβέρνησης είναι λαβωμένη και μαζί το ηθικό πολλών στελεχών. Καλλιεργείται, όμως, η πεποίθηση πως τίποτα δεν έχει χαθεί οριστικά, πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διασωθεί από αυτή την κρίση.

Κυβερνητικό στέλεχος είπε στο ΘΕΜΑ ότι η κίνησή του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει την πολιτική ευθύνη ήταν μια επιλογή που θα αποδώσει όσο περνάει ο χρόνος. Για να επιτύχουν την ανάκαμψη, μεταξύ άλλων, επενδύουν σε δραστικές κινήσεις, όπως είναι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αλλά και αυστηρά μέτρα εναντίον της αυθαίρετης δόμησης. Ταυτόχρονα, θα υπογραμμίζονται οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες επέτρεψαν να διαμορφωθούν οικιστικές καταστάσεις, όπως αυτή στο Μάτι.

Η εξίσωση δεν βγαίνει

Σ’ αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί η επικοινωνιακή αντεπίθεση αυτό το μήνα, μέσω σειρά δημόσιων παρεμβάσεων του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πρωτοκλασάτων κυβερνητικών στελεχών. Παράλληλα θα γίνεται προσπάθεια να επανέλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας η έξοδος από τα μνημόνια. Η σχετική παρέμβαση του Φώτη Κουβέλη κρίθηκε άγαρμπη και είναι ενδεικτικό ότι προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις.

Γι’ αυτό και κρίθηκε πως οι σχετικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικές.
Το πρόβλημα της κυβέρνησης, ωστόσο, δεν είναι εύκολο. Η εξίσωση δεν βγαίνει. Γι’ αυτό και στο Μαξίμου δίνουν πλέον έναν άλλο χαρακτήρα στον –σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες– επικείμενο ανασχηματισμό. Πριν την καταστροφική πυρκαγιά, ο ανασχηματισμός είχε σκοπό να δείξει ότι συγκροτείται το κυβερνητικό σχήμα που θα διαχειριστεί τη μεταμνημονιακή περίοδο και το 2019 θα δώσει την εκλογική μάχη.

Πλέον, ο ανασχηματισμός στοχεύει να εκπέμψει ένα μήνυμα αλλαγής σελίδας, να αφήσει πίσω την εικόνα της τραγωδίας και των όποιων κυβερνητικών ευθυνών. Στοχεύει να δώσει ένα διαφορετικό πολιτικό σήμα, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι μόνο μία δυνατή εκλογική ομάδα που θα οδηγήσει την κυβέρνηση στις επόμενες κάλπες, αλλά κυρίως μία κολυμπήθρα του Σιλωάμ που θα καθαρίσει την κυβέρνηση από τις φονικές στάχτες που έχουν σκεπάσει το Μάτι.

Προσκρούει στους αμετακίνητους

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες η εντολή είναι σαφής. Όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και στην Αθήνα αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο. Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι σχετικές ανακοινώσεις να πραγματοποιηθούν γύρω στις 20 Αυγούστου. Πριν δηλαδή από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία, επίσης αποκτά έναν νέο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία του πρωθυπουργού είναι να προχωρήσει σε σαρωτικό ανασχηματισμό, έτσι ώστε να πείσει την κοινή γνώμη πως εννοεί αυτά που λέει και πως έλαβε το μήνυμα. Εάν το πράξει, θα είναι η πρώτη φορά, καθώς μέχρι σήμερα έχει κινηθεί μάλλον συντηρητικά αναφορικά με τις αλλαγές υπουργών. Το ζήτημα είναι ότι η επιθυμία του αυτή προσκρούει σε εμπόδια.

Το υπουργείο Οικονομικών είναι ένα από αυτά. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χαρτοφυλάκιό του και οι θεσμοί δεν βλέπουν με καλό μάτι ριζικές αλλαγές στα υπουργεία του ενδιαφέροντός τους. Ποιους λοιπόν μπορεί να μετακινήσει ο Αλέξης Τσίπρας; Ποιους μπορεί να αποπέμψει για να είναι πειστικός;

Οι αμετακίνητοι

Ο υπουργός Εξωτερικών συγκαταλέγεται στους αμετακίνητους. Από τη μία είναι ο βασικός χειριστής του Σκοπιανού, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το πολιτικό κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στη συμφωνία των Πρεσπών είναι μεγάλο. Εκτός αυτού, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επιθυμεί να έχει απέναντί του το Νίκο Κοτζιά, τον οποίο θεωρεί απρόβλεπτο και ικανό να προκαλέσει τριγμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μπορεί να βάλλεται και εκ των έσω για το Βατερλό της επικοινωνιακής διαχείρισης των πυρκαγιών, αλλά παραμένει ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Στην όχι πολύ πιθανή περίπτωση που αντικατασταθεί στον ρόλο του εκπροσώπου, θα παραμείνει στο στενό επιτελείο. Στη λίστα με τους αμετακίνητους βρίσκεται βέβαια ο Πάνος Καμμένος, αλλά –σύμφωνα με πληροφορίες– και η Έφη Αχτσιόγλου.

Όσον αφορά τα στελέχη των ΑΝΕΛ που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, δεν φαίνεται να υπάρχουν αρκετές εφεδρείες για πολλές αλλαγές, οπότε σ’ αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να αναμένονται πολλά νέα πρόσωπα. Οι ισορροπίες, εξάλλου, είναι ευαίσθητες στους κόλπους του μικρού κυβερνητικού εταίρου και δεν θεωρείται εύκολο να διαταραχθούν.

Οι «πραιτωριανοί» του Αλέξη

Για να επιτύχει ένα γερό ανακάτεμα της τράπουλας στην κυβέρνηση, οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρξουν αλλαγές τουλάχιστον επτά υφυπουργών, ενώ συνολικά οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που θα μετακινηθούν ή θα αλλάξουν θα είναι περί τους 12. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν και οι λεγόμενοι «πραιτωριανοί» του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, μεταξύ 35-45 ετών, που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις-κλειδιά στην κυβέρνηση, σε κομβικές θέσεις στο κράτος, στο κόμμα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, και θα είναι η εμπροσθοφυλακή του κυβερνώντος κόμματος στις προσεχείς εκλογές.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες στο νέο σχήμα θα αναβαθμιστούν πιθανότατα ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος, ο υφυπουργός Πολιτισμού Κώστας Στρατής, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, ίσως και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Δημήτρης Παπαγιαννάκος, ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος και ο γενικός γραμματέας στο υπουργείο Ανάπτυξης Φώτης Κουρμούσης. Θα αξιοποιηθούν νέα πρόσωπα, όπως ο Χρήστος Στάικος, ίσως και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Πιθανότατα θα επανακάμψει ο Νίκος Φίλης, ο οποίος προς το παρόν κάνει τις διακοπές του στο ανατολικό Αιγαίο.

Δεν αποκλείεται ο Γιάννης Δραγασάκης να αφήσει το χαρτοφυλάκιο Οικονομίας-Ανάπτυξης, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετήσει πρόσωπο που δεν συμμετείχε έως τώρα στο οικονομικό επιτελείο. Με ενδιαφέρον αναμένεται το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει το Νίκο Τόσκα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο Μέγαρο Μαξίμου ήδη συζητούν κάποια ονόματα υποψηφίων γι’ αυτό τον κυβερνητικό ρόλο. Πηγές κάνουν λόγο για πρόσωπο-έκπληξη που θα προέρχεται από τα επιχειρησιακά τμήματα της αστυνομίας και για ένα πολιτικό πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής.

Αναμένεται επίσης να δοθεί έμφαση και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, με σκοπό να αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο και να σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στις πολεοδομικές ανωμαλίες του παρελθόντος. Εκτός των άλλων υπάρχει η σκέψη να αλλάξουν οι επικεφαλής στα υπουργεία Παιδείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού. Δηλαδή, να φύγουν ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Βαγγέλης Αποστόλου και η Λύδια Κονιόρδου.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο νέο σχήμα θα τοποθετηθεί εκτός απροόπτου και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στο πλαίσιο του «ανοίγματος» που θέλει ο Τσίπρας προς την Κεντροαριστερά. Στο ίδιο πλαίσιο ακούγεται και το όνομα της Λούκας Κατσέλη.

Ένα ζήτημα που έχει τεθεί στο τραπέζι και περιπλέκει τα πράγματα είναι οι υποψήφιοι για τις κεντρικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση. Τα στελέχη που θα επιλεγούν να διεκδικήσουν μεγάλους δήμους και περιφέρειες πρέπει να μείνουν εκτός κυβέρνησης, με σκοπό να προετοιμαστούν για τη μάχη της επόμενης Άνοιξης.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Aντε βρε…καλοφάγωτα.

Από τις 6/3/2018 η "Ελληνική" κυβέρνηση επέτρεψε ελεύθερα τη χρήση του ζιζανιοκτόνου round-up για πέντε χρόνια στην αγροτική παραγωγή.

Η πολυεθνική εμβληματική εταιρεία αγροχημείας Monsanto -που μόλις εξαγοράστηκε από τη Bayer- έχει κληθεί να καταβάλει αποζημίωση 289 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν Αμερικανό διότι τα ζιζανιοκτόνα της που περιέχουν γλυφοσάτη (glyphosate) του προκάλεσαν καρκίνο.

Πρόκειται για μια υπόθεση ορόσημο, με τους ενόρκους ενός δικαστηρίου της Καλιφόρνιας να κρίνουν ότι η Monsanto γνώριζε ότι τα ζιζανιοκτόνα Roundup και RangerPro ήταν επικίνδυνα και δεν προειδοποίησε τους αγοραστές. Είναι η πρώτη αγωγή που επικαλείται σύνδεση της γλυφοσάτης με τον καρκίνο.

Ο ενάγων της υπόθεσης, ο Dewayne Johnson, πατέρας δύο παιδιών, διαγνώστηκε με λέμφωμα μη Hodgkin το 2014, στα 46 του χρόνια, και είναι ένας εκ των 5.000 παρόμοιων εναγόντων στις ΗΠΑ. Σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο του καρκίνου ενώ ράντιζε τακτικά με RangerPro όσο εργαζόταν σε ένα σχολείο της Καλιφόρνια. Ο ίδιος ζητούσε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια, εκτιμώντας ότι τα προϊόντα αυτά προκάλεσαν τον καρκίνο και πως η Monsanto είχε εν γνώσει της αποκρύψει την επικινδυνότητά τους. Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η εταιρεία είχε ενεργήσει «κακοβούλως» και ότι τα ζιζανιοκτόνα συνεισέφεραν «ουσιαστικά» στην τελική ασθένεια του Johnson.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Μήνυση τραγικής μάνας για τη φωτιά… Έχασε σύζυγο και παιδιά

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε σήμερα η χήρα του Γρηγόρη Φύτρου και μητέρα της 13χρονης Εβίτας και του 11χρονου Αντρέα που βρήκαν και οι τρεις τραγικό θάνατο στη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου στο Μάτι Αττικής.

Η μηνύτρια, της οποίας ξεκληρίστηκε η οικογένεια, παράλληλα στη μήνυσή της στρέφεται και εναντίον του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του προσφάτως παραιτηθέντα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα.

Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Βασίλη Καπερνάρο, οι ευθύνες είναι εγκληματικές και τα στοιχεία αδιάσειστα ότι έχει τελεστεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ή με ενδεχόμενο δόλο.

Κατά τον κ. Καπερνάρο η μήνυση της κ. Φύτρου θα ανοίξει το δρόμο για τη διερεύνηση ευθυνών πολιτικών προσώπων από τη Βουλή.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Folli Follie: Σενάρια για αίτημα πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου

Tις «ανάσες» των πιστωτών ακούει πλέον η διοίκηση της Folli – Follie καθώς το αίτημα της Ελβετικής Τράπεζας UBS- για λογαριασμό ομολογιούχων σε ότι αφορά το ομόλογο των 150 εκατ. ευρώ με 3,25% επιτόκιο (διαπραγμάτευση σε flat basis ) και η αναφορά ότι, έχει επέλθει πιστωτικό, οδηγεί σε ενεργοποίηση όρων του ομολόγου, δηλαδή πρόωρη εξόφληση των οφειλών πριν από την λήξη ( 2021>).

Του Δημήτρη Παφίλα

Με λίγα λόγια εάν από τις πληροφορίες που θα δοθούν από την εταιρεία, αλλά και από το νέο ισολογισμό που θα προκύψει κριθεί ότι δεν εκπληρώνονται οι όροι, τότε η UBS δύναται να ζητήσει πρόωρη εξόφληση του ομολόγου. Επειδή μάλιστα έγινε ήδη καταγγελία από Γερμανό πιστωτή – για 20 εκατ. ευρώ - η εξέλιξη αυτή δεν είναι απίθανη!

Επιπλέον, ένα θέμα που απασχολεί τους ξένους επενδυτές είναι πως η εταιρεία δανείστηκε 150 εκατ. ευρώ σε ελβετικά φράγκα το καλοκαίρι και μερικούς μήνες αργότερα δεν γνώριζε πόσα διαθέτει το ταμείο ( που το 2017 ήταν 446 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον ισολογισμό). Προδήλως προκύπτουν ευθύνες για τους αναδόχους του ομολόγου των 150 εκατ. φράγκων, την Credit Suisse αλλά και την UBS (σ.σ η οποία έκανε και το αίτημα)

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της εταιρείας όπως αυτή τις ανακοίνωσε έχουν ως εξής:

«Κατά την 13η Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιριών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

• Schuldscheindarlehen: EUR 51 εκατομμύρια (για ποσά EUR 31 εκατομμύρια και EUR 20 εκατομμύρια)
• Μετατρέψιμα ομόλογα: EUR 249,5 εκατομμύρια
• Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατομμύρια
• Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: EUR 18 εκατομμύρια
• Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: EUR 47 εκατομμύρια και GBP 10 εκατομμύρια (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατομμύρια για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).

Αρκετές Ευρωπαϊκές θυγατρικές έχουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις από διάφορες εμπορικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, οι θυγατρικές του Ομίλου στην Ασία έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις από μικρότερες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.»

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενεχυριάσει – για δάνεια στην Ελλάδα- ύψους 111 εκατ ευρώ- τόσο τις μετοχές του Attica, όσο και τις μετοχές της Ελβετικής Dufry. Συνεπώς, η εταιρεία θα πρέπει να έχει απόθεμα κεφαλαιακό ή εισφορά νέου χρήματος για να αντιμετωπίσει πιθανή πρόωρη προεξόφληση των ομολογιούχων.

Όπως έχει ανακοινωθεί επίσης. στις 25 Ιουνίου 2018, η Εταιρία έχει ορίσει την Rothschild ως κύριο χρηματοοικονομικό της σύμβουλο. Επίσης, η Εταιρία έχει αναθέσει στην Ernst & Young LLP (EY) την διενέργεια ειδικού ελέγχου ορισμένων στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για την χρήση 2017, και στην Alvarez & Marsal LLP (A&M) την διενέργεια δικανικής αξιολόγησης (forensic review) των πλέον πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων των Ασιατικών θυγατρικών της.

Εκτιμάται ήδη ότι η A&M θα ολοκληρώσει το έργο της προς το τέλος Αυγούστου 2018 και η ΕΥ θα ολοκληρώσει το δικό της έργο κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου μετά την λήψη της αξιολόγησης της A&M. Η Εταιρία ανέθεσε πρόσφατα στην Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte) να συνδράμει την Εταιρία στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της Εταιρίας και άλλους ενδιαφερομένους.
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Στην παραλία του Γαυρίου προσάραξε το Andros Jet - Με λάτζες απομακρύνονται οι 46 επιβάτες

Στα αμμώδη αβαθή στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο, προσάραξε το μεσημέρι το επιβατηγό οχηματαγωγό «ANDROS JET». Στο καταμαράν επιβαίνουν 46 επιβάτες με 9 ΙΧ, ενώ στο σημείο αναμένεται αργά το μεσημέρι ρυμουλκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο όπου έχει προσαράξει το πλοίο, μεταβαίνουν δύο λάντζες και δύο πλωτά του Λιμενικού προκειμένου να αποβιβάσουν τους 46 επιβάτες από το πλοίο και να τους οδηγήσουν στο λιμάνι. Το πλοίο, που πριν αποκολληθεί αναμένεται να επιθεωρηθεί στα ύφαλα από δύτη για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ανδρος Τήνος Σύρος.Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Γιατί η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χώρα πρώτης γραμμής

Η Ελλάδα μπορεί σε λίγες ημέρες να εξέλθει επισήμως των Μνημονίων, αλλά παραμένει στην οικονομική μέγγενη, με ό,τι αυτό σημαίνει στο επίπεδο της στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος. Υπάρχουν, όμως, εξελίξεις που πιθανότατα να ανοίξουν μια θετική προοπτική. Για τη Δύση, η Ελλάδα ήταν παραδοσιακά μια χώρα δεύτερης γραμμής. Η χώρα πρώτης γραμμής στο δυτικό σύστημα ασφάλειας ήταν η Τουρκία από την ένταξη και των δύο στο ΝΑΤΟ στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Όταν η Ουάσινγκτον συνειδητοποίησε ότι οι νεοοθωμανοί του Ερντογάν δεν είναι αυτό που νόμιζε, άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις. Αρχικά, οι Αμερικανοί πίστευαν ότι το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν αντιπροσώπευε το μετριοπαθές φιλοδυτικό πολιτικό Ισλάμ, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για όλο τον μουσουλμανικό κόσμο.

Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχή της θητείας του ο Ομπάμα είχε επισκεφθεί το Κάιρο και την Κωνσταντινούπολη για να στείλει αυτό το μήνυμα. Η θεώρηση αυτή έχει προ πολλού καταρρεύσει. Τα γεγονότα, όπως πάντα, είναι πεισματάρικα. Οι κάθε είδους ιδεοληψίες δοκιμάζονται και συχνά συντρίβονται όταν συγκρούονται με την πραγματικότητα.

Όταν ο Ερντογάν κέρδισε τον άτυπο εσωτερικό πόλεμο με το βαθύ κεμαλικό κράτος και κυριάρχησε στην τουρκική πολιτική σκηνή, άρχισε να ξεδιπλώνει τη δική του πολιτική ατζέντα. Δρομολόγησε όχι μόνο την ισλαμοποίηση της Τουρκίας, αλλά και το σχέδιό του για πολιτική χειραφέτηση, εάν όχι αυτονόμηση από τη Δύση. Όταν, λοιπόν, η Τουρκία άρχισε να διολισθαίνει απομακρυνόμενη, άρχισαν και οι Δυτικοί να την βλέπουν διαφορετικά.

Τυπικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Τουρκία παραμένει χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ. Στην πραγματικότητα, όμως, έχει αλλάξει ο τρόπος, με τον οποίο οι Δυτικοί βλέπουν την Τουρκία. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι προσχηματική. Ούτε η ΕΕ θέλει την Τουρκία στους κόλπους της, αλλά ούτε και η Τουρκία είναι πια ένθερμη όσον αφορά την ένταξή της.

Το πραξικόπημα και η κρίση εμπιστοσύνης
Όπως ΄τα τελευταία δύο χρόνια επανειλημμένως έχω υπογραμμίσει, η σταδιακή αλλαγή του τρόπου που οι Δυτικοί βλέπουν την Τουρκία αλλάζει σταδιακά και τον τρόπο που βλέπουν την Ελλάδα. Αυτό ισχύει κυρίως για τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πιο σφαιρική ματιά και όχι τη στενά οικονομίστικη ματιά της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα αναδεικνύεται δυνητικά σε χώρα πρώτης γραμμής.

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα όχι αποκλειστικά και μόνο ως μια τυπική χώρα-μέλος της ΕΕ. Την αντιμετωπίζουν ως χώρα με ειδικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Αυτό φάνηκε στα τελευταία χρόνια της θητείας του Ομπάμα. Υπενθυμίζουμε τις παρεμβάσεις των Αμερικανών υπουργών Οικονομικών Γκάιτνερ και Λιού προς το Βερολίνο. Οι παρεμβάσεις εκείνες είχαν σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης της Ελλάδας και τη μετατροπή της σε γεωπολιτική μαύρη τρύπα. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να σπάσει ο ελληνικός κρίκος που αποδεικνύεται ολοένα και πιο σημαντικός για το δυτικό σύστημα ασφαλείας.

Όλα αυτά έγιναν επί Ομπάμα. Επί Τράμπ; Μπορεί ο σημερινός πρόεδρος να άλλαξε πολλά στην αμερικανική πολιτική, αλλά όχι στο συγκεκριμένο. Όπως και η προεδρία Ομπάμα, έτσι και η δική του προσπάθησε να επαναφέρει την Τουρκία στο δυτικό «μαντρί». Οι αμερικανικές προσπάθειες, όμως, προσέκρουσαν στην ουσιαστικά αρνητική στάση του Ερντογάν, ο οποίος, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2016, δεν έχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς. Θεωρεί πως αυτοί ήταν οι ενορχηστρωτές.

Μπορεί η αφετηρία του αμερικανοτουρκικού ρήγματος να ήταν η συμμαχία της Ουάσιγκτον με τους Κούρδους της Συρίας (παρακλάδι του ΡΚΚ), σε συνδυασμό με την τάση χειραφέτησης-αυτονόμησης του Ερντογάν από τη Δύση, αλλά μετά το πραξικόπημα η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει καταστήσει το χάσμα αγεφύρωτο. Αυτή ήταν η εκτίμηση που είχα από τότε διατυπώσει ξεκάθαρα με όλες τις γεωπολιτικές συνέπειες που αυτή έχει στο ελληνοτουρκικό μέτωπο.

Τα τρία μέτωπα και η Ελλάδα

Τα τρία μέτωπα που απασχολούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι τα εξής:

Πρώτον, το μέτωπο έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Δεύτερον, οι ευρωαμερικανικές σχέσεις.

Τρίτον, η Μέση Ανατολή.

Το δεύτερο και το τρίτο μέτωπο τα συνδέει ο κρίκος Ελλάδα.

Όπως προανέφερα, ο Ερντογάν, πιστεύει ότι το πραξικόπημα τον περασμένο Ιούλιο το έκαναν οι Αμερικανοί. Όταν κατηγορεί τον Γκιουλέν εννοεί τη CIA. Είναι ένα είδος κωδικού καταγγελίας. Αυτός είναι ο λόγος, μεταξύ άλλων, που το άνοιγμα προς τον Πούτιν με σκοπό την αποκατάσταση των ρωσοτουρκικών σχέσεων, μετατράπηκε σε γεωπολιτικό εναγκαλισμό.

Εξαρχής υποστήριζα ότι το παιχνίδι ισορροπίας του Τούρκου προέδρου μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας είχε ημερομηνία λήξεως. Μετά από μία μακρά περίοδο ανοχής των κατά καιρούς επιθετικών δηλώσεων του Ερντογάν, με αφορμή την υπόθεση του πάστορα Μπράνσον, ο πρόεδρος Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα. Επέβαλε κυρώσεις και δασμούς. Είχε ήδη παρασκηνιακά δρομολογήσει κινήσεις υπονόμευσης της τουρκικής οικονομίας, οι οποίες και επιτάχυναν την κατακόρυφη πτώση της τουρκικής λίρας.

Προφανώς, το αμερικανοτουρκικό μπραντεφέρ δεν έχει ακόμα τελειώσει. Στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα, όμως, τα περιθώρια για έναν ισορροπημένο συμβιβασμό έχουν σχεδόν μηδενισθεί. Μόνο εάν ο Ερντογάν ουσιαστικά παραδοθεί, θα ανακοπεί η δυναμική οικονομικού στραγγαλισμού που έχει δρομολογήσει η Δύση. Το ενδεχόμενο παράδοσης θεωρητικά δεν μπορεί να αποκλεισθεί, αλλά η μέχρι τώρα συμπεριφορά του Τούρκου προέδρου δεν συνηγορεί υπέρ αυτής της προοπτικής. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει συνείδηση πως εάν παραδοθεί έχει τελειώσει πολιτικά.

Ιστορική ευκαιρία
Οι εξελίξεις αυτές αναβαθμίζουν εκ των πραγμάτων τη σημασία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Εάν βαθύνει το αμερικανοτουρκικό ρήγμα, οι ΗΠΑ δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να αναδείξουν την Ελλάδα σε χώρα πρώτης γραμμής, για πρώτη φορά μεταπολεμικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα δύο τρίγωνα στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος) συμβάλει και διευκολύνει αυτή την προοπτική. Με άλλα λόγια, υπάρχουν οι υποδοχές για να αναπτυχθεί ένας γεωπολιτικός ρόλος για την Ελλάδα, ο οποίος θα έχει τις ευλογίες της Ουάσινγκτον.

Προφανώς, η μπίλια ακόμα δεν έχει καθίσει, αλλά η τάση είναι σαφής και η αλυσίδα των γεγονότων την επιβεβαιώνει. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική, άλλωστε, δεν αλλάζει ριζικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Θυμίζει τάνκερ που για να στρίψει πρέπει να κάνει ένα μεγάλο κύκλο. Παίρνει χρόνο όχι μόνο για να ληφθεί η απόφαση για στρατηγικού χαρακτήρα αναθεώρηση, αλλά και η προσαρμογή του γραφειοκρατικού μηχανισμού του Στέητ Ντηπάρτμεντ, του Πενταγώνου, της CIA κλπ.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να μην εμπλακεί στην αμερικανοτουρκική αντιπαράθεση, την οποία, άλλωστε, δεν μπορεί να επηρεάσει. Αναμένοντας, έχει συμφέρον να διατηρεί χαμηλά τη θερμοκρασία στο Αιγαίο. Όσον αφορά δε τη Λευκωσία, θα πρέπει κι αυτή να μην βιάζεται για έναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό πριν ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εάν η Ουάσιγκτον τα σπάσει οριστικά με την Άγκυρα, υποχρεωτικά θα αλλάξει και η θεώρησή της για το Κυπριακό.

Για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να παίξει σημαντικό ρόλο, η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει στις προκλήσεις που αφορούν στην ίδια την εθνική της ασφάλεια. Στην ιστορία οι ευκαιρίες δεν είναι πολλές. Δίνονται λίγες. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, όμως, χρειάζονται επεξεργασμένες πρωτοβουλίες από το πολιτικό σύστημα που διαχειρίζεται τις τύχες μιας χώρας.

Όλα δείχνουν πως για την Ελλάδα προσεχώς θα υπάρξουν γεωπολιτικές ευκαιρίες. Υπάρχουν, ωστόσο, βάσιμες αμφιβολίες για το αν το παρόν πολιτικό σύστημα είναι σε θέση να τις αδράξει και να τις αξιοποιήσει κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Αυτή η αδυναμία δεν οφείλεται μόνο στη δυσχερή θέση που βρίσκεται η χώρα λόγω των Μνημονίων. Οφείλεται και στον τρόπο που το πολιτικό μας σύστημα αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις και τον ρόλο της Ελλάδας. Η παράδοση του κράτους-πελάτη ήταν και παραμένει ισχυρή…
Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!