EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Πρωτοφανής υπόθεση με υποψήφια: Πρόσληψη με πλαστά δικαιολογητικά σε Δήμο

Απέλυσαν αμέσως εργαζόμενο στην καθαριότητα και εργατοτεχνίτη γιατί είχαν προσκομίσει πλαστά απολυτήρια δημοτικού

Μετά την προαναφερόμενη καταγγελία του ιδιώτη κ. Ι.Μ., διαπιστώθηκε τεκμηριωμένα και από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ότι η υπάλληλος, ενώ δήλωσε άνεργη πτυχιούχος υποβάλλοντας αίτηση για παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης άνεργων επιστημόνων (έως και 23/6/1998), συγχρόνως κατέθετε στο ΙΚΑ Ηρακλείου τη Δήλωση Απασχόλησης-Καταγγελία για εργασία έως και 1/7/1998.

Αλλά ενώ το Τμήμα Προσωπικού τεκμηρίωσε την καταγγελία κατά της υπαλλήλου και αναγνώρισε την ακρίβειά της, σύμφωνα με το 150904/2-10-2014 έγγραφό του, πέραν της διαπίστωσης, επικράτησε έως σήμερα “σιγή ιχθύος” από τον αρμόδιο προϊστάμενο και αποκλειστικά υπεύθυνο, σύμφωνα με τον νόμο, να ενεργήσει.

Επιλέχθηκε, αντί των νόμιμων ενεργειών, η αποστολή του φακέλου σε αναρμόδια θεσμικά όργανα, προκειμένου να φανεί ότι ενεργεί... «Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε τον πλήρη φάκελο με τα ευρήματα της έρευνας της υπηρεσίας μας για περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενες δικές σας, σύμφωνα με τον νόμο, ενέργειες»!

“Στρίβειν διά του αρραβώνος” δηλαδή, για να ξεχαστεί το θέμα στη δίνη της γραφειοκρατίας!

Ένα γνωστό, πολυχρησιμοποιημένο τέχνασμα δικηγόρων, συνηγόρων υπεράσπισης, για παραβατικές συμπεριφορές!

Βέβαια, στον ίδιο Δήμο, ένα τρίμηνο πριν την καταγγελία του ιδιώτη κ. Ι.Μ., αντιμετωπίζοντας ανάλογη περίπτωση πλαστών δικαιολογητικών πρόσληψης, εξέδωσαν άμεσα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες τις αποφάσεις ανάκλησης των διορισμών. Τότε όμως είχαμε να κάνουμε με ΥΕ εργάτη καθαριότητας και ΔΕ εργατοτεχνίτη, όχι με παράγοντες συνδικαλιστικούς και αυτοδιοικητικούς! Προφανώς αυτοί δεν είχαν ούτε “μπάρμπα στην Κορώνη”, ούτε το ίδιο “επίπεδο” πτυχίων με την εν λόγω υπάλληλο!Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «διορισμός γενόμενος βάσει ψευδούς δηλώσεως προσόντων ή πλαστών τίτλων σπουδών… είναι ελευθέρως ανακλητός ασχέτως της παρελεύσεως μακρού χρόνου»

Παράλειψη λήψης νόμιμων μέτρων

Ο Νόμος 3584/28-6-2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’), άρθρο 27 “Ανάκληση διορισμού”, παρ. 2 αναφέρει:

«2. Η πράξη διορισμού που έγινε κατά παράβαση νόμου... η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία...».

Ανάκληση διορισμού πέραν της διετίας: Σύμφωνα με νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, «διορισμός γενόμενος βάσει ψευδούς δηλώσεως προσόντων ή πλαστών τίτλων σπουδών... είναι ελευθέρως ανακλητός ασχέτως της παρελεύσεως μακρού χρόνου» (ΣΕ2321/1968, 2290/1967), όπως άλλωστε προβλέπεται και στο εδάφιο β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπου ορίζεται ότι, μετά την παρέλευση της διετούς προθεσμίας, η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία...

Πειθαρχική διαδικασία: Όταν διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος, που διορίστηκε, «προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία για τον διορισμό του, δεν κινείται πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του, αλλά τυγχάνουν εφαρμογής... οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3584/2007 περί ανάκλησης διορισμού ή του Π.Δ. 410/1988, περί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας...» Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Μάρτιος 2014/ΔΙΔΑΔ/Φ. 34/45/2843 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ - ΠΕ4).

Σχετική με το θέμα και αναλυτική για την ποινική διάσταση είναι η Απόφαση 514/2017 του Εφετείου Αθηνών, όπως και πολλές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 290/2015, 550/2014...

Από το τέλος του 2014 και μέχρι σήμερα, ο αρμόδιος αιρετός προϊστάμενος του Δήμου θα έπρεπε να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 και να ανακαλέσει τον διορισμό της υπαλλήλου, δεδομένου ότι ο διορισμός της εδράζεται στην ανεργία του κρίσιμου διαστήματος υποβολής της αίτησης για τη συμμετοχή της στο “Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης”.

Η ανάκληση του διορισμού της πρέπει να είναι δεδομένη, αφού δε θα διοριζόταν αν δεν είχε επιλεγεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιλογή που έγινε με μη νόμιμο και δόλιο τρόπο, πλαστογραφώντας συνειδητά την υπεύθυνη δήλωση ανεργίας, προκειμένου να παραπλανήσει και να εξαπατήσει τους υπεύθυνους αξιολόγησης και να επιλεγεί αρχικά στο πρόγραμμα κατάρτισης και στη συνέχεια σε Δήμο που θα κατατασσόταν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στη σχετική προγραμματική σύμβαση, στερώντας έτσι την επιλογή από κάποιον άλλο πραγματικά άνεργο πτυχιούχο και κερδίζοντας αυτή τον διορισμό δόλια.


Απόφαση ανάκλησης διορισμού άλλου εργαζόμενου με πλαστά δικαιολογητικά


Παράνομη και αναιτιολόγητη κωλυσιεργία

Η υπηρεσία της, παράνομα, κωλυσιεργεί και αναιτιολόγητα παραλείπει να προβεί στην ανάκληση του διορισμού της έως σήμερα και πετάει την “μπάλα” στην εξέδρα... αναζητώντας γνωμοδοτήσεις ή ενέργειες από αναρμόδια όργανα.

Εξάλλου, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, «η ανάκληση του διορισμού στην πιο πάνω ειδική περίπτωση δεν υπόκειται καταρχήν σε κανένα χρονικό περιορισμό, τούτο δε δικαιολογείται όχι μόνο από τη μέριμνα του νομοθέτη για την αποκατάσταση της σοβαρά διαταραχθείσας νομιμότητας, καθώς και των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών, κατά την κατάληψη των δημοσίων θέσεων, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών, υπό τα δεδομένα αυτά, ενδείξεων ότι ο διορισθείς στερείται του ενδεδειγμένου ήθους.

Το στοιχείο, άλλωστε, της δόλιας συμμετοχής του διορισθέντος στη δημιουργία της παράνομης κατάστασης τη στερεί από κάθε εύλογη, κατά το δίκαιο, προσδοκία στη διατήρησή της».

Η αρχή της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, που οφείλουν να τηρούνται με τις αποφάσεις περί ανακλήσεως του διορισμών σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν και να μην εφαρμοστούν στην παρούσα περίπτωση.

Συνεπώς, η απόφαση ανακλήσεως του διορισμού της υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για τον προϊστάμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007 (δέσμια αρμοδιότητα).

Αλήθεια, δεν αποτελεί ντροπή για τον Δήμο που υπηρετεί η υπάλληλος, ακόμα και γι’ αυτά τα θέματα να απασχολείται ο εισαγγελέας;

Αυτός είναι ο ηθικός αξιακός κώδικας, μια νέα σελίδα στον τρόπο διοίκησης του Δήμου, για τον οποίο αναφέρθηκε δημοσίως ο κ. αιρετός προϊστάμενος, ή έχει γίνει ένα γραφειοκρατικό λάθος που θα διορθωθεί άμεσα; Πόσο άμεσα, δηλαδή, μετά από 4,5 χρόνια που θα έπρεπε ήδη να έχει συμβεί;
Πηγή

Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID