EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Τά τέλη κυκλοφορίας καί τό ἀδηφάγο κράτος ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΙΣ…ΕΠΩΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ;

Ἐκεῖ στό ὑπουργεῖο Μεταφορῶν, τοῦ ὁποίου προΐσταται νεώτερος γόνος Καραμανλῆ ἐλέω… κληρονομικοῦ δημοκρατικοῦ δικαιώματος, μηχανεύονται τρόπους ἐπί μονίμου βάσεως γιά τό πῶς θά ἀπομαστεύσουν τίς ἀγελάδες, ἢ ἀλλοιῶς τούς ἰδιοκτῆτες αὐτοκινήτων ΙΧ. Ὁ κωδικός ἀπομαστεύσεως ἀκούει στό ὂνομα <<τέλη κυκλοφορίας>>.

Μέ τό πρόσχημα ὃτι ἐνδιαφέρονται γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, λόγω <<ὑπερθέρμανσης>> τάχα τοῦ πλανήτη ἢ τῆς ἀνύπαρκτης <<κλιματικῆς ἀλλαγῆς>>, μηχανεύονται διαρκῶς τρόπους φορολόγησης τῶν ἰδιοκτητῶν παλαιοτέρων πλήν ἀψόγως λειτουργούντων αὐτοκινήτων, γιά νά ὑποχρεώσουν τούς ἰδιοκτῆτες τους νά ἀγοράσουν αὐτοκίνητα νέας τεχνολογίας, ἠλεκτροκίνητα, ὑβριδικά καί τά τοιαῦτα, ἐνῶ ἒχουν προ πολλῶν ἐτῶν σταματήσει νά ἀνακοινώνουν τίς τιμές ρύπων τῆς ἀτμόσφαιρας, ὂζον κλπ.

Πολλές χιλιάδες ἰδιοκτητῶν Ι.Χ. πού εἶχαν ἀγοράσει πρό 15ετίας αὐτοκίνητα ὑψηλοῦ κυβισμοῦ γιά τήν ἀσφάλειά τους καί κατά παρότρυνση τῆς κυβερνήσεως, φαίνεται τώρα ὃτι θά εἶναι τά νέα θύματα τῆς εἰσπρακτικῆς βουλιμίας τοῦ ὑπουργείου Μεταφορῶν. Νά πουλήσουν τά αὐτοκίνητά τους δέν μποροῦν, γιατί δέν ἒχουν τιμή στήν ἀγορά. Νά τά ἀκινητοποιήσουν καταθέτοντας τίς πινακίδες πάλι δέν μποροῦν (οἰ περισσότεροι), διότι δέν θά ἒχουν μέσον νά κινηθοῦν καί νά κάνουν τήν δουλειά τους, ἢ γιά λόγους ὑγείας. Νά ἀγοράσουν καινούργια πανάκριβα αὐτοκίνητα, δέν ἒχουν χρήματα. Ἒτσι μένουν καταδικασμένοι νά κρατοῦν συντηρῶντας κανονικά καί κατά τίς ὁδηγίες τῆς Πολιτείας τά παλιά τους αὐτοκίνητα καί νά πληρώνουν τά ὑπέρογκα τέλη κυκλοφορίας, πού σκαρφαλώνουν διαρκῶς, καθώς καί τό…τεκμήριο κυβισμοῦ, πού δέν ἰσχύει σέ κανένα μέρος τοῦ κόσμου.

Διαλέξαμε γιά παράδειγμα τῆς φορομπηχτικῆς πολιτικῆς σέ βάρος τῶν Ι.Χ. μιά τέτοια κατηγορία αὐτοκινήτων ὑψηλοῦ κυβισμοῦ κατασκευῆς πρό 15ετίας, τῆς κατηγορίας 2358 ἓως 3000 κυβικῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τζίπ ἢ τζιποειδῆ.

Τό 2004, τά αὐτοκίνητα 2358 κ.ἑκ. καί ἂνω (ἀδιακρίτως) πλήρωναν τέλη κυκλοφορίας 483 εὐρώ. Τό ἲδιο ποσό πλήρωναν μέχρι τό 2007. Τότε τό υπουργεῖο ἒκρινε ὃτι ἒπρεπε νά αὐξήσει τά τέλη κυκλοφορίας γιά τό 2008 καί νά φθάσουν τά 580 εὐρώ. Γιατί;

Ἡ ἲδια τιμή ἲσχυε καί γιά τό 2009. Ξαφνικά τό 2010 ἒγινε νέος διαχωρισμός. Ἡ κατηγορία ἀπό 2358 ἓως 3000 κ.ἑκ. (ἀδιακρίτως, χωρίς καμμία ἐνδιάμεση διαβάθμιση), ἂρχισαν νά πληρώνουν…800 εὐρώ!

Τό 2011 ἒγινε νέα ἀνατίμηση, ἒτσι, χωρίς λόγο. Ἡ κατηγορία αὐτή ὑποχρεώθηκε νά πληρώνει γιά τά ἲδια κυβικά 880 εὐρώ. Τότε οἱ ἐπωχούμενες ἀγελάδες ἂρχισαν νά μουγκρίζουν καί νά τσινοῦν μέ μαζική κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας καί, ὦ τοῦ θαύματος, τό 2012 τά τέλη μειώθηκαν στά 800 εὐρώ. Ἀλλά ἀπό τό 2013 μέχρι τό 2015 ξανάρχισαν νά πληρώνουν 880 εὐρώ, δηλαδή μία ὁλόκληρη σύνταξη.

Ἀκολούθησε νέα ὁμαδική κατάθεση πινακίδων πού ὑποχρέωσε τήν κυβέρνηση νά μειώσει στήν συνέχεια ἀπό τό 2016 μέχρι τό 2020 τά τέλη κυκλοφορίας στά…820 εὐρώ. Μπερκέτια!

Τώρα μαγειρεύουν νέες αὐξήσεις μέ βάση τίς ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος (πού δέν εἶναι δηλητηριῶδες ἀέριο, ἀλλά, κατά τούς ἐπιστήμονες, εἶναι εὐλογία Θεοῦ, διότι <<πρασινίζει τήν Γῆ καί ὠφελεῖ τήν γεωργική παραγωγή>>, βλέπε καί ἐπιστολή 500 ἐπιστημόνων πρός τόν Γ.Γ τοῦ ΟΗΕ) κατ᾽ ἐφαρμογή ὁδηγίας τῆς ΕΕ. Ἒτσι οἱ ἰδιοκτῆτες παλαιοτέρων αὐτοκινήτων, πού ἐλέγχονται κάθε διετία ἀπό τά ΚΤΕΟ (πληρώνοντας) καί ἐκδίδουν κάρτα καυσαερίων (πληρώνοντας) γιά τήν καλή λειτουργία τῶν ὀχημάτων τους, πού χρησιμοποιοῦν πανάκριβη ἀπό τούς φόρους ἀμόλυβδη βενζίνη, πού ἒχουν ὃλα καταλύτες, τώρα θά κληθοῦν καί πάλι νά πληρώσουν τήν νύφη, ἀσχέτως ὃτι πολλοί ἀπό αὐτούς δέν πραγματοποιοῦν πολλά χιλιόμετρα τόν χρόνο, μέ ἀποτέλεσμα νά <<ρυπαίνουν>> πολύ λιγώτερο τό περιβάλλον ἀπό ἂλλους πού χρησιμοποιοῦν τά Ι.Χ τους καί γιά ἐπαγγελματικούς λόγους διανύοντας πολλαπλάσιες χιλιάδες χιλιομέτρων τῶν χρόνο.

Ἀλήθεια, γιατί δέν ἰσχύει τό δίκαιο μέτρο τῶν διανυομένων χιλιομέτρων στήν διαμόρφωση τῶν τελῶν κυκλοφορίας;

Στό μεταξύ οἱ κάτοχοι τέτοιων παλαιοτέρων ἀλλά ἀψόγως λειτουργούντων ὀχημάτων, ἒχουν πληρώσει στό ἀδηφάγο κράτος ἀπό τό 2004 μέχρι σήμερα 11.909 εὐρώ σέ τέλη κυκλοφορίας, ἢτοι τήν ἀξία τῶν αὐτοκινήτων τους ἂλλη μία φορά.

Ντροπή!

Πάντως σύμφωνα μέ πρόσφατα στοιχεῖα, ἡ μέση ἡλικία τοῦ στόλου τῶν ἐπιβατηγῶν αὐτοκινήτων πού κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι ἀνησυχητική. Προηγοῦνται ἡ Πολωνία μέ μέσο ὃρο 17,2 ἒτη, ἡ Λιθουανία μέ 16,7, ἡ Ρουμανία μέ 15,3, ἡ Οὐγγαρία μέ 14,5, ἡ Τσεχία μέ 14,4, ἡ Κροατία μέ 14,1 καί ἡ Ἑλλάδα μέ μόλις 13,5 ἒτη. Ἀλλά καί στήν Σουηδία πού παράγει αὐτοκίνητα ὁ μέσος ὃρος εἶναι 9,6 ἒτη καί στήν Γερμανία, πού ἐπίσης παράγει αὐτοκίνητα, εἶναι ἐπίσης 9,6 ἒτη. Τά αὐτοκίνητα δέν εἶναι γιά νά τά πετᾶμε κάθε λίγα χρόνια στό ὂνομα τοῦ καταναλωτισμοῦ καί πρός κέρδος τῶν αὐτοκινητοβιομηχανιῶν.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ


Πηγή


Ενα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID