EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Με πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη οι εταιρείες ΑΠΕ θα μπορούν να καταπατούν τις περιουσίες των Ελλήνων!

Εταιρείες ΑΠΕ (τις λένε δημόσιας ωφέλειας), ορίζεται ότι θα μπορούν με αναγκαστική απαλλοτρίωση να “βάλουν χέρι” στα ιδιόκτητα χωράφια και οι περιουσίες του κόσμου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Εκεί που δεν έχει τέλος η ουσιαστικά σε επίπεδο κρατικής εξουσίας δύναμη των Funds και οι Έλληνες φοβούνται για τα ίδια τους τα σπίτια, τώρα έρχεται πολυνομοσχέδιο για την ενέργεια όπου εταιρείες ΑΠΕ (τις λένε δημόσιας ωφέλειας), ορίζεται ότι θα μπορούν με αναγκαστική απαλλοτρίωση να “βάλουν χέρι” στα ιδιόκτητα χωράφια και οι περιουσίες του κόσμου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης!

Το σχέδιο νόμου είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»

Και ειδικότερα το άρθρο 163 προβλέπει:Άρθρο 163 Διαδικασίες απαλλοτρίωσης για αιολικούς σταθμούς – Προσθήκη παρ. 4α και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4 ν. 4951/2022

1. Στο άρθρο 4 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται παρ. 4α, σχετικά με το επιτρεπτό της εγκαταστάσεως σταθμών αποθήκευσης, όπου επιτρέπεται εγκατάσταση Α.Π.Ε., ως εξής: «4α. Όπου κατά την κειμένη νομοθεσία και τον οικείο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προβλέπεται ως επιτρεπτή η εγκατάσταση σταθμών Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας, νοείται ότι επιτρέπεται και η εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης με σύστημα συσσωρευτών.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρο 4 του ν. 4951/2022, περί απαλλοτριώσεων, προστίθενται τα γήπεδα ασφαλείας, στην ίδια παράγραφο προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορφώνονται ως εξής: «7. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή/και σταθμοί αποθήκευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και σταθμών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων ασφαλείας του άρθρου 21, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των ανωτέρω τεχνικών εργασιών.

Η δαπάνη για τη συντέλεση των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή η Οριστική Προσφορά Συνδεσης στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται Αδεια Εγκατάστασης.

Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης αυτού.

Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς η απαλλοτριωμένη έκταση δεν μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού γηπέδου εγκατάστασης.

Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 18 για την έκδοση της Αδείας Εγκατάστασης του αιολικού σταθμού αρκεί η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης.».

Στα του νερού…

Ο Δήμος Κομοτηνής υποστηρίζει ότι: “Η ίδρυση Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων παρακάμπτει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και τις μετατρέπει σε παρόχους δυναμιτίζοντας την αυτοτέλειά τους. Ως Ρυθμιστική Αρχή, καθότι δεν υπάγεται στην εποπτεία του Δημοσίου, ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού και για υπέρογκες αυξήσεις προς τους καταναλωτές”.

Τον περασμένο Οκτώβρη το Συμβούλιο της Επικρατείας για τρίτη φορά αποφάνθηκε ότι οι εταιρείες ύδρευσης πρέπει να ανήκουν στο Δημόσιο καθώς οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για την επιβίωση του πληθυσμού. Ο Δήμος Κομοτηνής συντάσσεται με την ανακοίνωση όπως και με τη σημερινή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, αναγνωρίζοντας την απειλή απέναντι στο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε: «Ο δημόσιος χαρακτήρας του θεμελιώδους αγαθού, του νερού, είναι αδιαπραγμάτευτος. Συντασσόμαστε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, διαφωνούμε κατηγορηματικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με την άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα φορείς, κατά τον οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Επίσης ζητάμε τη διαβεβαίωση ότι οι ΔΕΥΑ θα στηριχτούν θεσμικά και οικονομικά για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους που αφορά: στην εξασφάλιση ποιοτικού πόσιμου νερού σε επαρκή ποιότητα για τους καταναλωτές και τη δημιουργία έργων υποδομής που θα βελτιστοποιήσουν την ποιότητα του νερού. Ο μόνος δρόμος για να μη γίνουν ανεξέλεγκτες αυξήσεις των τιμολογίων και να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά κοινωνικά κριτήρια των νοικοκυριών είναι να παραμείνει ως έχει ο χαρακτήρας των ΔΕΥΑ».

Το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ ζητά από το ΥΠΕΝ την απόσυρση του Σ/Ν για τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας & υδάτων

Έπειτα από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος, κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα με την οποία του γνωστοποιεί το αίτημα του Τμήματος για απόσυρση του Σχεδίου Νόμου μετονομασίας της ΡΑΕ.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής, το οποίο κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό καθώς και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι προβληματισμοί του Τμήματος.

Θέμα: Σχόλια του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του σ.ν. «Μετονομασία της Ρ.Α.Ε. σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας μεταφέρουμε τους προβληματισμούς του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», καθώς και να σας γνωστοποιήσουμε το αίτημά μας για την απόσυρσή του.

Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει την δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), μετονομάζοντας την υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία της νέας ρυθμιστικής αρχής και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της και η σύνθεσή της. Επιπλέον, προβλέπονται θέματα αναδιοργάνωσης των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, προστασίας καταναλωτών, διεθνούς συνεργασίας, καταγγελιών, κυρώσεων και διαιτησίας, καθώς και οι απαιτούμενοι πόροι για την λειτουργία της. Στο μέρος Γ του σχεδίου νόμου εξειδικεύονται τα όργανα άσκησης υδατικής πολιτικής και η οργάνωση υλοποίησης.

Όπως αναφέρεται, το σχέδιο νόμου στοχεύει στην «ορθολογική ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, ιδίως ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος και την τιμολόγησή τους, μέσα από την ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου».

Με βάση τα ανωτέρω, σας μεταφέρω την ειλικρινή απορία μας αναφορικά με τον λόγο ίδρυσης μιας ρυθμιστικής αρχής για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ήδη από τις Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες είναι δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (N.1069/80).

Επιπρόσθετα, δεν είναι ξεκάθαρο αν οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -όπως «η διαμόρφωση γενικών κανόνων για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους χρήστες-καταναλωτές»- εξακολουθούν να ισχύουν.

Άλλος ένας προβληματισμός αφορά στην υποχρέωση ενσωμάτωσης της οδηγίας 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, η οποία καλύπτεται σχετικά με την ενέργεια. Ωστόσο, δεν υφίσταται τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με τους προβληματισμούς που σας αναφέρουμε, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα αναφορικά με τον ρόλο της εν λόγω ρυθμιστικής αρχής, χωρίς μάλιστα να έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών ύδατος και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.

Προκειμένου δε, να γίνουμε πιο σαφείς και για να συμβάλουμε ουσιαστικά, παραθέτω παρακάτω αναλυτικά τα σχόλιά μας επί συγκεκριμένων άρθρων και προβλέψεων του σχεδίου νόμου:

 • Επί των Άρθρων 1 & 3: Στο άρθρο  1 αναφέρεται ότι το σχέδιο νόμου αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (όχι άρδευσης). Στους ορισμούς καθορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών ύδατος και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και στο παράρτημα παρατίθενται δείκτες για την άρδευση. Δεν είναι ξεκάθαρο από το κείμενο αν αφορά παρόχους υπηρεσιών ύδατος για ύδρευση ή και για άλλες χρήσεις (π.χ. άρδευση).
 • Επί του Άρθρου 5: Γίνεται αναφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων ύδατος. Προκύπτει το ερώτημα αν αυτό σημαίνει ότι θα ελέγχονται όλες οι υποχρεώσεις τους, όπως για παράδειγμα η ποιότητα του νερού.
 • Επί του Άρθρου 11, Παράγραφος 4: Ενώ αναφέρεται ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. «παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή των γενικών κανόνων και αρχών διαχείρισης των υπηρεσιών ύδατος, ιδίως των μέτρων εξοικονόμησης, των ζωνών προστασίας, των σχεδίων ασφαλείας και των υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών ύδατος» δεν διευκρινίζεται πως θα γίνεται αυτό, ειδικά για την εξοικονόμηση νερού (θα τίθενται όρια για τις απώλειες;), τις ζώνες προστασίας και τα σχέδια ασφάλειας νερού.
 • Επί του Άρθρου 12: Η αναδιοργάνωση (συνενώσεις ή συγχωνεύσεις) των παρόχων υπηρεσιών νερού ύδρευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) θα πρέπει να γίνει με τη συναίνεση των Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες έχουν υποστεί ήδη αναδιοργάνωση δύο φορές (μέσω των σχεδίων «Καποδίστριας» και «Καλλικράτης»). Κρίνεται ότι η ενεργός και ουσιαστική διαβούλευση με τις Δ.Ε.Υ.Α. είναι απαραίτητη για την αναδιοργάνωσή τους, δεδομένου ότι συνενώσεις των ΔΕΥΑ των μεγάλων δήμων με αυτές των μικρότερων δήμων θα δυσκολέψει περισσότερο την αποτελεσματική λειτουργία τους λόγω των πολλών και μικρών δικτύων ύδρευσης, των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων, κλπ.
 • Επί του Άρθρου 15, Παράγραφος 3: Αναφέρονται μια σειρά από στοιχεία για αξιολόγηση, ωστόσο δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο για το αρδευτικό νερό. Εν τέλει, το σχέδιο νόμου αφορά και τους παρόχους νερού άρδευσης και άλλων χρήσεων;
 • Επί του Άρθρου 20: Πως καθορίζεται το ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των παρόχων υπηρεσιών ύδατος; Υπάρχει ανώτατο όριο; Σημειώνεται, Αυτό το τέλος επηρεάζει και την τιμολογιακή πολιτικών των ΔΕΥΑ και την ανάκτηση του κόστους που πρέπει να κάνουν βάσει της Οδηγίας 2000/60.
 • Επί του Άρθρου 25, Παράρτημα ΙΙΙ: Ακολουθούν επιμέρους σχόλια αναφορικά με τους δείκτες:
 • Δεν ορίζεται ποιος είναι ο δείκτης απώλειες δικτύου. Εφαρμόζονται οι δείκτες της IWA;
 • Το μοναδιαίο κόστος πόρου πως προκύπτει; Δεν καθορίζεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων;
 • Πως υπολογίζεται το ποσοστό των απωλειών νερού στην άρδευση;
Η νέα οδηγία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αναφέρεται σε δείκτες σχετικά με τις απώλειες νερού. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυτοί οι δείκτες στους δείκτες του παρόντος.
 • Επί του Άρθρου 30: Σημειώνεται ότι από το Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απουσιάζουν τελείως οι χρήστες νερού, δηλαδή οι ΔΕΥΑ, οι ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, κ.ά..
 • Επί του Άρθρου 35: Προκύπτει το ερώτημα εάν τα Γενικά Σχέδια Υπηρεσιών Ύδατος θα υλοποιούνται και από τους ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ; Επιπλέον, πολλές Δ.Ε.Υ.Α. έχουν ήδη υλοποιήσει ή υλοποιούν Γενικά Σχέδια Ύδρευσης τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα Γενικά Σχέδια Υπηρεσιών Ύδατος. Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Γενικών Σχεδίων Υπηρεσιών Ύδατος θα πρέπει να διαμορφωθούν συγκεκριμένα και καθορισμένα ελάχιστα περιεχόμενα.
Κύριε Υπουργέ,

Με γνώμονα τους παραπάνω προβληματισμούς καθώς και τα σχόλια που σας παραθέσαμε, σας γνωστοποιούμε το αίτημά μας για την απόσυρση του προς ψήφιση σχεδίου νόμου.

Βεβαίως, παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Νικόλαος Ηλ. Παπαγεωργίου

 
Πηγή: Το διαβάσαμε εδώ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στο παρόν άρθρο, μαζί με συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και απολύτως ανεπίσημα.
epiosyinfo.comΕνα Like μας βοηθάει να συνεχίσουμε Facebook

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ κάθε Δημοσίευση μας….Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Το Epiosyinfo ως news aggregator ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς χώρους. !!!!!
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID